Liczba gości: 1032
Data wszczęcia postępowania: 2019-07-01
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon: (68) 325-53-13, 327-10-68; faks (68) 325-34-68 sekretariat_zga@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM NA DK 12 W MIEJSCOWOŚCI TRZEBIEL W RAMACH PBDK – PROGRAM LIKWIDACJI MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CHODNIKA I KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie lubuskim na DK 12 w miejscowości Trzebiel w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych polegająca na budowie chodnika i kanału technologicznego.
Zakres inwestycji obejmuje budowę chodnika (betonowa kostka brukowa gr. 8 cm) po stronie prawej oraz budowę kanału technologicznego (KTu1) po stronie lewej drogi krajowej nr 12 (ul. Warszawska) w m. Trzebiel, od km 13+093 do km 13+283,70 (podany kilometraż jest zgodny z projektem – roboty należy wykonać zgodnie z kilometrażem obowiązującym w terenie i planem sytuacyjnym).
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania robót budowlanych zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie.
Numer przetargu: O.ZG.D-3.2411.4.2019
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany (nastąpi zgłoszenie zakończenia robót potwierdzone przez Zamawiającego) w terminie do: 29-11-2019 r.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 2 500,00 zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 60 % = 60 pkt. max
Gwarancja jakości i rękojmia na roboty – 20 % = 20 pkt. max
Doświadczenie Kierownika Robót Drogowych - 20 % = 20 pkt. max
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: www.archiwum.gddkia.gov.pl. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP w dniu 01-07-2019r.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Hanna Kuliczkowska
Termin składania ofert: 2019-07-17 09:30:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 5 - Biuro Podawcze, parter, w terminie do 17/07/2019 do godziny 09:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Drogowe BUD-DRÓG sp. z o.o.
67-120 Kożuchów, Podbrzezie Dolne ul. Leśna 9
Cena: Cena brutto 329.290,68 zł
Data udzielenia zamówienia: 09-10-2019r.
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: Oferta nr 2 - Cena brutto 329.290,68 zł
Oferta z najwyższa ceną: Oferta nr 1 - Cena brutto 429.060,90 zł
sekretariat_zga@gddkia.gov.pl drukuj