Liczba gości: 1764
Data wszczęcia postępowania: 2018-07-26
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Koncepcja rozbudowy z analizą możliwości budowy obwodnic drogi krajowej nr 53 na odcinku Myszyniec - Kadzidło od km ok. 85+600 do km ok. 105+230 wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach
Opis przedmiotu zamówienia: Koncepcja rozbudowy z analizą możliwości budowy obwodnic drogi krajowej nr 53 na odcinku Myszyniec - Kadzidło od km ok. 85+600 do km ok. 105+230 wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.44.2018
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie: 15 m-cy od daty podpisania Umowy przy czym:
1) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DŚU) do organu właściwego dla wydania wyżej wymienionej decyzji – do 10 m-cy od dnia zawarcia Umowy
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 26 000,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: a) Cena – 60% = 60 pkt
b) Doświadczenie personelu – 30% = 30 pkt
c) Termin wykonania zamówienia – 10% = 10 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Nieodpłatnie na stronie internetowej zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Martę Szymkiewicz do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. +48 22 209 23 61 , fax. +48 (22) 209 24 74, e-mail mszymkiewicz@gddkia.gov.pl,
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
Termin składania ofert: 2018-09-03 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
03-808 Warszawa, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
w pokoju 713
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Multiconsult Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Cena: 1 831 470,00 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 12.10.2018 r.
Liczba otrzymanych ofert: 6
Oferta z najniższą ceną: 1 831 470,00 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 4 893 011,34 zł brutto
mszymkiewicz@gddkia.gov.pl drukuj