Liczba gości: 2206
Data wszczęcia postępowania: 2018-06-01
Zamawiający: Skarb Państwa
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53
00-874 Warszawa
Prowadzący postępowanie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 79 od km 80+558 do km 82+230 na odcinku przejście przez m. Kozienice”.
Opis przedmiotu zamówienia: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 79 od km 80+558 do km 82+230 na odcinku przejście przez m. Kozienice”.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.28.2018
Termin realizacji: Termin realizacji Usługi będzie wynosił 23 miesiące od daty rozpoczęcia realizacji Usługi od daty podpisania Umowy z zastrzeżeniem możliwości zawieszenia realizacji Usługi opisanym w Tomie II SIWZ.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60% = 60 pkt
Prowadzenie serwera FTP – 10% = 10 pkt
Doświadczenie personelu - 30% = 30 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna nieodpłatnie na stronie internetowej zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Pana Sebastiana Chadę do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. +48 22 209 23 62, e-mail; schada@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2018-07-18 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
03-808 Warszawa, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
w pokoju 713
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Konsorcjum firm:
Miliarium Sp. z o.o., 05-075 Warszawa, ul. Kilińskiego 25; Eksametr Sp. z o.o., 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 87
Cena: 1 359 150,00 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 30.10.2019 r.
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: 1 359 150,00 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 2 978 055,71 zł brutto
schada@gddkia.gov.pl drukuj