Liczba gości: 1091
Data wszczęcia postępowania: 2018-02-13
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Adres: 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25
Przedmiot zamówienia: UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT - Usługi konserwacji i napraw awaryjnych instalacji elektrycznej w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, Wydziale Technologii oraz w Rejonach i Obwodach Drogowych
Opis przedmiotu zamówienia: Usługi konserwacji i napraw awaryjnych instalacji elektrycznej w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, Wydziale Technologii oraz w Rejonach i Obwodach Drogowych
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.5.2018
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 36 miesięcy od daty podpisania umowy.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: a) Cena: 60% = 60 pkt
b) Czas reakcji – 20% = 20 pkt
c) Czas usunięcia awarii – 20% = 20 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Nieodpłatnie na stronie internetowej zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Małgorzatę Bakuła do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. +48 22 209 24 63, e-mail: mbakula@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2018-03-27 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
03-808 Warszawa, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
w pokoju 714 w terminie do dnia 22.03.2018r. do godziny 11:30 - Zmiana terminu składania ofert
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 27.03.2018r.
Zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający zamieści na niniejszej stronie pełną treść ogłoszenia zmian po jego publikacji w DUUE albo po upływie 48 godz. od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej - zgodnie z art. 11c i art. 11 ust. 7d ustawy Pzp.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Podkowa” Spółka Jawna Boguszewscy Perkowscy z siedzibą w Warszawie przy ulicy ul. Staniewickiej 1,
03-310 Warszawa
Cena: 721 527,84 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 02.05.2018r.
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: 721 527,84 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 721 527,84 zł brutto
mbakula@gddkia.gov.pl drukuj