Liczba gości: 1470
Data wszczęcia postępowania: 2017-12-27
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: UWAGA! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 50 na odcinku przejścia przez m. Ostrówek od km 260+480 do km 262+400 wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach
Opis przedmiotu zamówienia: Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 50 na odcinku przejścia przez m. Ostrówek od km 260+480 do km 262+400 wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D.3.241.86.2017
Termin realizacji: Zamawiający wymaga aby zamówienie zostało wykonane w terminie: 15 m-cy od podpisania Umowy, przy czym:
1) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DŚU) do organu właściwego dla wydania wyżej wymienionej decyzji – do 9 m-cy od dnia zawarcia Umowy.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 1 700,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset zł, 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryteria:
a) cena (cena ofertowa brutto) – 60%
b) doświadczenie personelu – 30%
c) termin wykonania zamówienia – 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Beatę Misiewicz do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. +48 22 209 23 61, fax. +48 (22) 209 24 74, e-mail; bmisiewicz@gddkia.gov.pl
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
Termin składania ofert: 2018-01-24 11:30:00
Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego, generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, pok. 713, 19.01.2018r. do godz. 11:30 UWAGA! Zmiana terminu składania ofert na 24.01.2018 r. godz. 11:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: w załączniku
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Konsorcjum firm:
1) ARKAS - PROJEKT Sp. z o. o. sp. k.
Al. Piłsudskiego 70A
10-450 Olsztyn
2) ARKAS - PROJEKT Pracownia Projektowo - Konsultingowa Katarzyna Manikało - Obidzińska
Al. Piłsudskiego 70A
10-450 Olsztyn
Cena: 318 570,00 zł/brutto
Data udzielenia zamówienia: 17.04.2018r.
Liczba otrzymanych ofert: 4
Oferta z najniższą ceną: 318 570,00 zł/brutto
Oferta z najwyższa ceną: 639 600,00 zł/brutto
bmisiewicz@gddkia.gov.pl drukuj