Liczba gości: 1472
Data wszczęcia postępowania: 2017-10-27
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Adres: 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25
Przedmiot zamówienia: Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 50 na odcinku przejścia przez m. Stanisławów od km 224+800 do km 229+920 wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach.
Opis przedmiotu zamówienia: Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 50 na odcinku przejścia przez m. Stanisławów od km 224+800 do km 229+920 wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.69.2017
Termin realizacji: Zamawiający wymaga aby zamówienie zostało wykonane w terminie: 14 m-cy od podpisania Umowy, przy czym:
1) Przekazanie Zamawiającemu mapy oklauzulowanej przez właściwy organ
jako mapa do celów projektowych – do 6 m-cy od dnia zawarcia Umowy,
2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DŚU) do organu właściwego dla wydania wyżej wymienionej decyzji – do 9 m-cy od dnia zawarcia Umowy.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: a) Cena (cena ofertowa brutto) – 60%
b) Doświadczenie personelu – 30%
c) Termin wykonania zamówienia – 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Nieodpłatnie na stronie internetowej zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Pania Sebastiana Chadę do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. +48 22 209 23 62, e-mail; schada@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2017-11-14 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
03-808 Warszawa, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
w pokoju 713
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie działając w trybie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), unieważnia w/w postępowanie o udzielenia zamówienia, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty.

Zamawiający zgodnie z treścią art. 86 ust. 3 ustawy Pzp podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia przed otwarciem ofert tj. 408 852,00 zł brutto. Oferta z najniższą ceną opiewa na kwotę 922 899,75 zł brutto.

Zamawiający po przeanalizowaniu możliwości i celowości zwiększenia tej kwoty co ceny oferty z najniższą ceną postanowił jak na wstępie.
schada@gddkia.gov.pl drukuj