Liczba gości: 1122
Data wszczęcia postępowania: 2017-09-22
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
03-808 Warszawa, ul. Mińska 25
Przedmiot zamówienia: UWAGA ! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert ! Zakup i dostawa 2 szt. samochodów w wersji nadwozia furgon 3-osobowy dla WT-LD GDDKiA O/Warszawa i WT-LD O/Poznań
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.58.2017
Termin realizacji: od daty podpisania umowy do 30.11.2017r.
Wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 60 %
Długość gwarancji 40%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikacja dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Joannę Gomoradzką do kontaktowania się z Wykonawcami: tel. +48 22 209 24 63, fax. +48 (22) 810 03 27, e-mail jgomoradzka@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2017-10-04 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
03-808 Warszawa. ul. Mińska 25
do dnia 04-10-2017r. do godz. 11:30
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Duda-Cars S.A., 60-319 Poznań ul. Ptasia 4
Cena: 417.585,00 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 23-10-2017r.
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: 417.585,00 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 417.585,00 zł brutto
drukuj