Liczba gości: 1228
Data wszczęcia postępowania: 2017-08-04
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: UWAGA ! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 24-08-2017R.
Prace naprawcze ekranów akustycznych na autostradzie A2 Stryków – Konotopa odcinek C od km 425+000 do km 431+500 - strona lewa, zarządzanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie.
Część I
Opis przedmiotu zamówienia: Prace naprawcze ekranów akustycznych na autostradzie A2 Stryków – Konotopa odcinek C od km 425+000 do km 431+500 - strona lewa, zarządzanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie. Część I

Rozdziały 2,3,4 i 5 TOMU III SIWZ oraz TOM IV SIWZ w formie elektronicznej zamieszczone zostały na serwerze ftp w katalogu pod nazwa GDDKiA.O.WA.D-3.241.46.2017
adres dla serwera FTP 193.46.186.29
Login: warszawa_przetarg_o
Hasło: w@+Th5//
W celu szybkiego i sprawnego przesyłania/pobierania proszę KONIECZNIE przestrzegać:
Do transmisji danych proszę używać oprogramowania do obsługi protokołu FTP (np. free commander, WinSCP, total commander itp.), nie używać przeglądarki www.
Po 3 nieudanych próbach logowania zostaje zablokowany adres IP, z którego chciano uzyskać połączenie, w celu odblokowania proszę o kontakt z Panią Karoliną Perzanowską – Wróbel , tel.: +48 22 209 24 14
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.46.2017
Termin realizacji: Zamawiający wymaga aby zamówienie zostało wykonane w terminie nie dłuższym niż: 2 miesięcy od daty podpisania umowy.
Wadium: NIE
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
Cena – 60 % = 60 pkt
Gwarancja jakości – 20 % = 20 pkt
Aspekt społeczny – 20 % = 20 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego: www.archiwum.gddkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Małgorzatę Bakuła do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. +48 22 209 24 63 , fax. +48 (22) 810 03 27, e-mail mbakula@gddkia.gov.pl,
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa.
Termin składania ofert: 2017-08-24 11:30:00
Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, pok. 714 do dnia 24.08.2017r., do godziny 11:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Postępowanie unieważniono z pow: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)– nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Liczba otrzymanych ofert: 2 oferty, które zostały odrzucone
Oferta z najniższą ceną: 257 835,06 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 291 950,11 zł brutto
mbakula@gddkia.gov.pl drukuj