Liczba gości: 1572
Data wszczęcia postępowania: 2017-07-26
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
0ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Wykonanie badań archeologicznych wraz z opracowaniem wyników badań na stanowiskach archeologicznych znajdujących się na terenach objętych inwestycjami drogowymi realizowanymi przez GDDKiA Oddział w Warszawie (umowa ramowa).
Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie badań archeologicznych wraz z opracowaniem wyników badań na stanowiskach archeologicznych znajdujących się na terenach objętych inwestycjami drogowymi realizowanymi przez GDDKiA Oddział w Warszawie (umowa ramowa).
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.39.2017
Termin realizacji: Umowa ramowa zostanie zawarta na okres 4 lat od dnia jej podpisania lub do wyczerpania ilości szacowanych jednostek normatywnych dla badań wykopaliskowych/ilości szacowanych arów dla badań sondażowych
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
18 000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy zł, 00/100)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
Cena – 60 % = 60 pkt
Termin rozpoczęcia badań
po uzyskaniu decyzji WKZ – 20 % = 20 pkt
Liczba osób
techniczno-dokumentacyjnych – 15 % = 15 pkt
Aspekt społeczny
(zatrudnienie osób bezrobotnych) – 5 % = 5 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna bezpłatnie na stronie internetowej
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Pana Sebastiana Chadę do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. +48 22 209 23 62 , fax. +48 (22) 209 24 74, e-mail: schada@gddkia.gov.pl,
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa.
Termin składania ofert: 2017-08-31 11:30:00
Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
03-808 Warszawa
ul. Mińska 25
VII piętro, w pokoju 713
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Umowy ramowe podpisano z 4 Wykonawcami:
1. ASINUS Igor Maciszewski, 00-898 Warszawa, Al. Solidarności 129/131/40
2. Pracownia Badań i Nadzorów Archeologicznych Edmund Mitrus, 20-112 Lublin, ul. Grodzka 7/76
3. Anna Stróżewska – Słaboń, zam. 30-011 Kraków, ul. Wrocławska 52B/31, Wojciech Słaboń, zam. 30-011 Kraków, ul. Wrocławska 52B/31 KSAR s.c. 32-045 Wola Kalinowska, ul. Dworska 67
4. „AKME” Zdzisław Wiśniewski Sp. z o.o., 50-056 Wrocław, ul. Wierzbowa 3
Cena: Wartość umowy ramowej brutto:
1. 1 544 604,48 zł
2. 1 905 605,54 zł
3. 1 929 305,58 zł
4. 2 286 221,66 zł
Data udzielenia zamówienia: 1. 23.10.2017
2. 23.10.2017
3. 30.10.2017
4. 06.11.2017
Liczba otrzymanych ofert: 6
Oferta z najniższą ceną: 1 544 604,48 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 3 452 212,93 zł brutto
drukuj