Liczba gości: 1286
Data wszczęcia postępowania: 2017-07-20
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Wyburzenie i budowa wiaty na sprzęt w Kozienicach w trybie zaprojektuj i buduj
Opis przedmiotu zamówienia: Wyburzenie i budowa wiaty na sprzęt w Kozienicach w trybie zaprojektuj i buduj
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.41.2017
Termin realizacji: Termin wykonania zamówienia: 140 dni od daty podpisania umowy.
Wadium: NIE
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
Cena – 60 %=60 pkt
Okres gwarancji – 30 %=30 pkt
Doświadczenie Kierownika budowy – 10% =10 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Jolanta Machowska
Tel. +48 (22) 209 23 62, fax. +48 (22) 209 24 74
e-mail: jmachowska@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2017-08-07 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa, VII piętro, p. 713, 07.08.2017 r., godz. 11:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Postępowanie unieważniono z pow: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie działając w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) unieważnia ww. postepowanie gdyż oferta z najniższa ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
drukuj