Liczba gości: 1240
Data wszczęcia postępowania: 2017-05-10
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Pomiar zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego w obszarze terenu inwestycji pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 – Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” w zakresie zadania A „od węzła Puławska (bez węzła) do węzła Przyczółkowa (bez węzła) o długości ok. 4,6 km” wraz z opracowaniem wyników pomiarów.
Opis przedmiotu zamówienia: Pomiar zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego w obszarze terenu inwestycji pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 – Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” w zakresie zadania A „od węzła Puławska (bez węzła) do węzła Przyczółkowa (bez węzła) o długości ok. 4,6 km” wraz z opracowaniem wyników pomiarów.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.16.2017
Termin realizacji: Proponowany termin realizacji zamówienia 74 dni w tym:
- organizacja punktów pomiarowych – 14 dni od daty podpisania umowy,
- wykonywanie pomiarów – minimum 30 dni od zorganizowania punktów pomiarowych,
- opracowanie wyników – maksymalnie 30 dni od wykonania pomiarów.
Wadium: NIE
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60 %= 60 pkt
Okres wykonywania pomiarów – 30 %= 30 pkt
Termin opracowania wyników pomiarów – 10% = 10 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Jolantę Machowską do kontaktowania się Wykonawcami:
tel. +48 22 209 23 62 , fax. +48 (22) 209 24 74, e-mail jmachowska@gddkia.gov.pl
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa.
Termin składania ofert: 2017-05-22 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
VII piętro, pok. 713, 22.05.2017 r. godz. 11:30.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie działając w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) unieważnia ww. postepowanie gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
drukuj