Liczba gości: 8119
Data wszczęcia postępowania: 2017-04-19
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Adres: 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25
Przedmiot zamówienia: ZMIANA TERMINU ZŁOŻENIA I OTWARCIA OFERT NA 31.05.2017
Opracowanie Studium Techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania „Budowa Obwodnicy Łochowa w ciągu drogi krajowej nr 62”
Opis przedmiotu zamówienia: Opracowanie Studium Techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania „Budowa Obwodnicy Łochowa w ciągu drogi krajowej nr 62”
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D.3.241.13.2017
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 29 miesięcy od daty podpisania umowy
Wadium: TAK
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 16 000,00 (słownie: szesnaście tysięcy zł.)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: a) cena– 60%
b) zespół projektowy – 20%
c) zespół środowiskowy - 10%
d) ilość spotkań ze społeczeństwem - 5%
e) ilość wizji lokalnych – 5%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Nieodpłatnie na stronie internetowej zamawiającego
SIWZ TOM III -załączniki do OPZ - Materiały wyjściowe są zamieszczone na serwerze ftp pod nazwą _GDDKiA.O.WA.D-3.241.13.2017 :
adres dla serwera FTP 193.46.186.29
Login: warszawa_przetarg_o
Hasło: w@+Th5//
W celu szybkiego i sprawnego przesyłania/pobierania proszę KONIECZNIE przestrzegać:
Do transmisji danych proszę używać oprogramowania do obsługi protokołu FTP (np. free commander, WinSCP, total commander itp.), nie używać przeglądarki www.
Po 3 nieudanych próbach logowania zostaje zablokowany adres IP, z którego chciano uzyskać połączenie, w celu odblokowania proszę o kontakt z Panem Pawłem Jaskowskim, tel.: +48 22 209 24 34.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Ewę Hajdas do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. +48 22 209 23 91, e-mail; ehajdas@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2017-05-31 11:30:00
Miejsce składania ofert: ZMIANA TERMINU ZŁOŻENIA I OTWARCIA OFERT NA 31.05.2017
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
03-808 Warszawa, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
OFERTA
w pokoju 729 w terminie do 29.05.2017 r., do godz. 11:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez: Trakt Sp. z o.o. Sp. k., 40-159 Katowice, ul. Jesionowa 9A, z ceną: 1 487 377,50zł. brutto
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Trakt Sp. z o.o. Sp. k., 40-159 Katowice, ul. Jesionowa 9A
Cena: 1 487 377,50zł. brutto
Data udzielenia zamówienia: 20.07.2017
Liczba otrzymanych ofert: 10
Oferta z najniższą ceną: 1 331 000,00
Oferta z najwyższa ceną: 2 717 020,60
drukuj