Liczba gości: 1408
Data wszczęcia postępowania: 2017-04-10
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa odwodnienia dróg lokalnych w pasie drogowym Drogi Ekspresowej S8 na odcinku Salomea-Wolica wraz
z powiązaniem z drogą krajową nr 7 Etap I - Budowa drogi ekspresowej S8 węzeł Paszków (z węzłem) - węzeł Opacz (bez węzła) - węzeł Łopuszańska (bez węzła) Część 2 - odcinek zlokalizowany w granicach m.st. Warszawy.
Opis przedmiotu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa odwodnienia dróg lokalnych w pasie drogowym Drogi Ekspresowej S8 na odcinku Salomea-Wolica wraz
z powiązaniem z drogą krajową nr 7 Etap I - Budowa drogi ekspresowej S8 węzeł Paszków (z węzłem) - węzeł Opacz (bez węzła) - węzeł Łopuszańska (bez węzła) Część 2 - odcinek zlokalizowany w granicach m.st. Warszawy.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.15.2017
Termin realizacji: Zamawiający wymaga aby zamówienie zostało wykonane w terminie nie dłuższym niż: 110 dni od daty podpisania umowy.
Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60 %=60 pkt
Okres gwarancji – 20 %=20 pkt
Termin wykonania zamówienia – 20% =20 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacz Panią Jolantę Machowską do kontaktów z Wykonawcami:
tel. +48 (22) 209 23 62, fax. +48 (22) 209 24 74,
e-mail: jmachowska@gddkia.gov.pl
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Termin składania ofert: 2017-04-26 11:30:00
Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
03-808 Warszawa
ul. Mińska 25
VII piętro, pokój 713 w terminie do 26.04.2017 r., do godz. 11:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Konsorcjum firm:
Przedsiębiorstwo Budowlano-Instalacyjne PEBIS Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Słupska 58 (02-495 Warszawa);
Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe MOSTY Spółka z o.o. BUDOWNICTWO Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie (03-228 Warszawa), przy ulicy Marywilskiej 38/40
Cena: 816 488,76 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 30.05.2017 r.
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: 799 500,00 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 816 488,76 zł brutto
drukuj