Liczba gości: 1901
Data wszczęcia postępowania: 2017-01-24
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Serwis i naprawa samochodów służbowych będących w dyspozycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie w podziale na 2 zadania: Zadanie nr 1 - serwis i naprawy blacharskie samochodów służbowych Rejon w Radomiu, Rejon w Zwoleniu; Zadanie nr 2 - Serwis i naprawy blacharskie samochodów służbowych Rejon w Grójcu, Rejon w Garwolinie.
Opis przedmiotu zamówienia: Serwis i naprawa samochodów służbowych będących w dyspozycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie w podziale na 2 zadania: Zadanie nr 1 - serwis i naprawy blacharskie samochodów służbowych Rejon w Radomiu, Rejon w Zwoleniu; Zadanie nr 2 - Serwis i naprawy blacharskie samochodów służbowych Rejon w Grójcu, Rejon w Garwolinie.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.2.2017
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany 24 miesiące od daty podpisania umowy.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
Zadanie 1 - 7 700,00 zł (słownie: siedem tysięcy siedemset zł, 00/100)
Zadanie 2 - 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł, 00/100)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
Cena – 60 % = 60 pkt
Czas realizacji zlecenia – 15 % = 15 pkt
Ilość posiadanych stanowisk
do przeglądów okresowych
i napraw awaryjnych – 25 % = 25 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego bądź bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, pok. 713
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
Panią Beatę Misiewicz, tel. + 48 (22) 209 23 61, email: bmisiewicz@gddkia.gov.pl
Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa.
Termin składania ofert: 2017-03-03 11:30:00
Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, pok. 713,
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: w załączniku
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zadanie nr 1 - Prima Auto Sp. z o. o.
ul. Gośniewska 46
05-660 Warka
Zadanie nr 2 - Prima Auto Sp. z o. o.
ul. Gośniewska 46
05-660 Warka
Cena: Zadanie nr 1 - 205 723,65 zł/brutto
Zadanie nr 2 - 302 139,66 zł/brutto
Data udzielenia zamówienia: Zadanie nr 1 - 28.04.2017
Zadanie nr 2 - 28.04.2017
Liczba otrzymanych ofert: Zadanie nr 1 - 3 oferty
Zadanie nr 2 - 2 oferty
Oferta z najniższą ceną: Zadanie nr 1 - oferta nr 2 - 205 723,65 zł/brutto
Zadanie nr 2 - oferta nr 2 - 302 139,66 zł/brutto
Oferta z najwyższa ceną: Zadanie nr 1 - oferta nr 1 - 293 601,00 zł/brutto
Zadanie nr 2 - oferta nr 4 - 363 366,40 zł/brutto
bmisiewicz@gddkia.gov.pl drukuj