Liczba gości: 1739
Data wszczęcia postępowania: 2016-07-08
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
Rejon w Środzie Wlkp.
ul. Libelta 2
63-000 Środa Wlkp.
Przedmiot zamówienia: Dzierżawa Parkingu w m. Wyszki
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem przetargu jest dzierżawa Parkingu w miejscowości Wyszki - obejmującego teren działki nr 26/1 oraz część działki nr 45 stanowiącej parking, obręb Wyszki gm. Kotlin woj. wielkopolskie, zlokalizowanego przy drodze krajowej Nr 11 w km 357+320.
Termin realizacji: Dzierżawa przewidziana jest na okres 5 lat od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2021r.
Wadium: Nie jest wymagane złożenie wadium.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Wydzierżawiający stosować będzie kryterium ceny.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Poznaniu, Rejon w Środzie Wlkp.
ul. Libelta 2
63-000 Środa Wlkp.
Miejsce otwarcia ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Poznaniu, Rejon w Środzie Wlkp.
ul. Libelta 2
63-000 Środa Wlkp.
Zakres przetargu: dzierżawa
Podstawa prawna: Kodeks cywilny
Rodzaj procedury:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
rejon.sroda@gddkia.gov.pl drukuj