Liczba gości: 1407
Data wszczęcia postępowania: 2015-12-30
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
03-808 Warszawa
ul. Mińska 25
Przedmiot zamówienia: Serwis i naprawy blacharskie samochodów służbowych będących w dyspozycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie oraz jednostek podległych
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Serwis i naprawy blacharskie samochodów służbowych będących w dyspozycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie oraz jednostek podległych
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D.3.241.111.2015
Termin realizacji: 36 miesięcy od daty podpisania umowy lub do wyczerpania kwoty określonej w umowie.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 32 000,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: a) Cena – 90%
b) Czas realizacji napraw blacharskich/lakierniczych – 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego lub w jego siedzibie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, Wydział Zamówień Publicznych, piętro 7, pokój 714.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: - w sprawach dotyczących procedury Pani Małgorzata Bakuła , tel.: +48 22 209 24 63, fax. +48 22 810 03-27
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia Pani Ewelina Świętyniowska tel.: +48 22 209 23 88
Termin składania ofert: 2016-02-10 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25
03-808 Warszawa, piętro 7, pokój 714 do dnia 10.02.2016 do godziny 11:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Postępowanie unieważniono z pow: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie zawiadamia, iż w/w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015, poz. 2164) – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Liczba otrzymanych ofert: 1 oferta
Oferta z najniższą ceną: 2 135 260,02 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 2 135 260,02 zł brutto
drukuj