Liczba gości: 1297
Data wszczęcia postępowania: 2015-12-10
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAŁ W WARSZAWIE
UL. MIŃSKA 25
03-808 WARSZAWA
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i autostrad Oddział w Warszawie, Wydziału Technologii oraz Rejonów
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i autostrad Oddział w Warszawie, Wydziału Technologii oraz Rejonów
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D.3.241.100.2015
Termin realizacji: 36 miesięcy od daty zawarcia umowy
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 90%
Możliwość śledzenia za pośrednictwem strony internetowej wykonawcy przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym – 10%
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach proceduralnych P. Joannę Gomoradzką - pokój 714, telefon: +48 22 209 24 63, faks: +48 22 810 03 27;
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia – P. Pani Ewelina Świętyniowska, tel.: +48 22 209 23 88
Termin składania ofert: 2016-01-20 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25, 03 – 808 Warszawa
piętro VII, pokój 714 do dnia 20-01-2016r. do godz. 11:30.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: POCZTA POLSKA S.A.
00-940 Warszawa
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
Cena: 794.972,09 zł
Data udzielenia zamówienia: 01-03-2016r.
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: 794.972,09 zł
Oferta z najwyższa ceną: 794.972,09 zł
drukuj