Liczba gości: 1827
Data wszczęcia postępowania: 2015-11-05
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Projekt i wykonanie robót w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w podziale na 5 zadań.
Opis przedmiotu zamówienia: Projekt i wykonanie robót w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w podziale na 5 zadań:
Zadanie nr 1. Projekt i wykonanie robót w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 12 w województwie mazowieckim na odcinku Przysucha – Podgóra;

Zadanie nr 2. Projekt i wykonanie robót w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 48 w województwie mazowieckim na odcinku Głowaczów – Sewerynów;

Zadanie nr 3. Projekt i wykonanie robót w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 61 w województwie mazowieckim na odcinku Dzierżenin – Nożewo;

Zadanie nr 4. Projekt i wykonanie robót w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 62 w województwie mazowieckim na odcinku Popłacin – Starawieś;

Zadanie nr 5. Projekt i wykonanie robót w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 79 w województwie mazowieckim na odcinku Strykowice Górne– Zwoleń
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.104.2015
Termin realizacji: Termin realizacji zamówienia: 15.11.2016r.
Wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
a) Cena – 90%
b) Okres gwarancji – 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ dostępna na stronie internetowej Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach proceduralnych p. Sebastiana Chada tel. +48 22 209 23 62 fax. +48 (22) 209 24 74
- w sprawach merytorycznych p. Teresę Konarzewską tel: +48 22 209 23 69
Termin składania ofert: 2015-11-20 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa, VII piętro, pok. 713, 20.11.2015r., godz. 11:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Postępowanie unieważniono z pow: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie działając w trybie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), unieważnia w/w postępowanie o udzielenia zamówienia w zakresie Zadania nr 5, gdyż w tym zadaniu nie złożono żadnej oferty.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie działając w trybie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), unieważnia w/w postępowanie o udzielenia zamówienia w zakresie Zadania nr 1, gdyż m zadaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

W zakresie zadania nr 2 Wykonawca pismem z dnia 21.12.2015 r. odstąpił od podpisania umowy.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zadanie nr 3 - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kolejowa 28;
Zadanie nr 4 - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kolejowa 28.
Cena: Zadanie nr 3 - 1 954 688,30 zł brutto;
Zadanie nr 4 - 6 317 193,90 zł brutto.
Data udzielenia zamówienia: Zadanie nr 3 - 18.12.2015 r.
Zadanie nr 4 - 18.12.2015 r.
Liczba otrzymanych ofert: Zadanie nr 1 - 1
Zadanie nr 2 - 1
Zadanie nr 3 - 3
Zadanie nr 4 - 2
Zadanie nr 5 - 0
Oferta z najniższą ceną: Zadanie 1 - 1 619 725,50; Zadanie 2 - 1 014 750,00; Zadanie 3 - 1 954 688,30; Zadanie 4 - 6 317 193,90; Zadanie 5 - brak ofert
Oferta z najwyższa ceną: Zadanie 1 - 1 619 725,50; Zadanie 2 - 1 014 750,00; Zadanie 3 -5 778 047,39; Zadanie 4 - 18 787 533,16; Zadanie 5 - brak ofert
schada@gddkia.gov.pl drukuj