Liczba gości: 1255
Data wszczęcia postępowania: 2015-10-28
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Roboty rozbiórkowe obiektów budowlanych w ramach prac przygotowawczych na potrzeby budowy dróg krajowych i autostrad na terenie GDDKiA Oddział w Warszawie, województwo mazowieckie, Zadanie III
Opis przedmiotu zamówienia: Roboty rozbiórkowe obiektów budowlanych w ramach prac przygotowawczych na potrzeby budowy dróg krajowych i autostrad na terenie GDDKiA Oddział w Warszawie, województwo mazowieckie, Zadanie III
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.92.2015
Termin realizacji: Termin wykonania zamówienia: 185 dni od daty podpisania umowy.
Wadium: Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
a) Cena – 90%
b) Termin płatnosci rachunku/faktury VAT – 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna w siedzibie Zamawiającego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, pok. 713 lub na stronie internetowej Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach proceduralnych P. Agatę Zielińską, pokój 713, tel +48 22 209 23 61, fax. +48 22 209 24 74;
- w sprawach merytorycznych P. Martę Petrynik - tel. +48 22 209 24 23.
Termin składania ofert: 2015-11-13 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa, VII piętro, pok. 713, 13.11.2015 r., godz. 11:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: w załączniku
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TREE POLSKA Sp. z o. o.
Wola Gołkowska, ul. Gościniec 5a
05-503 Głosków
Cena: 147 292,50 zł/ brutto
Data udzielenia zamówienia: 08.03.2016
Liczba otrzymanych ofert: Zostało złożonych 9 ofert
Oferta z najniższą ceną: 146 739,00 zł/ brutto
Oferta z najwyższa ceną: 324 154,20 zł/ brutto
drukuj