Liczba gości: 9642
Data wszczęcia postępowania: 2015-10-08
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” z podziałem na zadania:
Zadanie A: „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” odcinek I od węzła „Lubelska” (bez węzła) do węzła „Konik” (z węzłem) o długości około 5,6 km”.
Zadanie B: „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” odcinek II od węzła „Konik” (bez węzła) do początku obw. Mińska Mazowieckiego o długości około 9 km.
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem przedsięwzięcia jest
Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” z podziałem na zadania:
Zadanie A: Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” odcinek I od węzła „Lubelska” (bez węzła) do węzła „Konik” (z węzłem) o długości około 5,6 km.
Zadanie B: Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” odcinek II od węzła „Konik” (bez węzła) do początku obw. Mińska Mazowieckiego o długości około 9 km.
ZADANIE A:
Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” odcinek I od węzła „Lubelska” (bez węzła) do węzła „Konik” (z węzłem) o długości około 5,6 km.
Zamówienie obejmuje:
1) zaprojektowanie odcinka autostrady A2 wraz z obiektami inżynierskimi, towarzyszącą infrastrukturą i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu, tj. opracowanie dokumentacji projektowej w oparciu o wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ,
2) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wymaganych prawem wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji administracyjnych niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji,
3) wybudowanie odcinka Autostrady A2 jw. wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą,
4) opracowanie dokumentacji powykonawczej,
5) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie autostrady A2 na odcinku jw.
Dla inwestycji objętej przedmiotem zamówienia należy zaprojektować i wykonać w szczególności następujące roboty budowlane:
1. Budowę odcinka autostrady wraz z przynależną infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu,
2. Budowa obiektów inżynierskich wraz z węzłem,
3. Budowę i przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z autostradą,
4. Budowę dróg obsługujących przyległy teren oraz budowę dróg dojazdowych do urządzeń,
5. Budowę dróg technologicznych,
6. Budowę chodników dla pieszych i ścieżek rowerowych,
7. Budowę przejazdów awaryjnych oraz wjazdów awaryjnych na autostradę,
8. Budowę systemu odwodnienia korpusu drogowego (w tym m.in. rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, pompownie wód opadowych, drenaż drogowy i podłużny i inne),
9. Budowę urządzeń ochrony środowiska takich jak zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, zieleń, system odprowadzenia wód opadowych, zbiorniki retencyjne, urządzenia podczyszczające wody opadowe z jezdni autostrady, wygrodzenia drogi głównej, przepompownie i inne,
10. Budowę infrastruktury dla potrzeb obiektów zlokalizowanych w ciągu autostrady w tym sieci elektroenergetyczne, sieci wodociągowe, sieci i urządzeń oczyszczających ścieki sanitarne, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne,
11. Przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury technicznej,
12. Budowę i przebudowę oświetlenia drogowego,
13. Organizację ruchu (oznakowanie poziome i pionowe z wyposażeniem), urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
14. Wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności skarp,
15. Oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w celu skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego,
16. Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie robót oraz w okresie usuwania wad,
17. Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy, do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy w tym ewentualny ich remont,
18. Wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań,
19. Zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy,
20. Wycinka istniejącej zieleni,
21. Zagospodarowanie terenu zielenią,
22. Zatoki autobusowe,
23. Budowa elementów systemu zarzadzania ruchem,
24. Wszelkie roboty związane z przebudową i rozbiórką elementów kolidujących z inwestycją,
25. Czasowa organizacja ruchu z etapowaniem funkcjonowania węzła w sytuacji realizacji sąsiednich odcinków,
26. Wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla zaprojektowania i zrealizowania inwestycji,
27. Uzyskanie decyzji administracyjnych, pozwalających na użytkowanie inwestycji.

Zadanie B:
Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” odcinek II od węzła „Konik” (bez węzła) do początku obw. Mińska Mazowieckiego o długości około 9 km
Zamówienie obejmuje:
1) zaprojektowanie odcinka autostrady A2 wraz z obiektami inżynierskimi, towarzyszącą infrastrukturą i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu, tj. opracowanie dokumentacji projektowej w oparciu o wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ,
2) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wymaganych prawem wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji administracyjnych niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji,
3) wybudowanie odcinka Autostrady A2 jw. wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą,
4) opracowanie dokumentacji powykonawczej,
5) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie autostrady A2 na odcinku jw.
Dla inwestycji objętej przedmiotem zamówienia należy zaprojektować i wykonać w szczególności następujące roboty budowlane:
1. Budowę odcinka autostrady wraz z przynależną infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu,
2. Budowę i przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z autostradą,
3. Budowę dróg obsługujących przyległy teren oraz budowę dróg dojazdowych do urządzeń,
4. Budowę dróg technologicznych,
5. Budowę chodników dla pieszych i ścieżek rowerowych,
6. Budowę przejazdów awaryjnych oraz wjazdów awaryjnych na autostradę,
7. Budowę systemu odwodnienia korpusu drogowego (w tym m.in. rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, pompownie wód opadowych, drenaż drogowy i podłużny i inne),
8. Budowę urządzeń ochrony środowiska takich jak zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, zieleń, system odprowadzenia wód opadowych, zbiorniki retencyjne, urządzenia podczyszczające wody opadowe z jezdni autostrady, wygrodzenia drogi głównej, przepompownie i inne,
9. Budowę infrastruktury dla potrzeb obiektów zlokalizowanych w ciągu autostrady w tym sieci elektroenergetyczne, sieci wodociągowe, sieci i urządzeń oczyszczających ścieki sanitarne, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne,
10. Przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury technicznej,
11. Budowę i przebudowę oświetlenia drogowego,
12. Organizację ruchu (oznakowanie poziome i pionowe z wyposażeniem), urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
13. Wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności skarp,
14. Oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w celu skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego,
15. Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie robót oraz w okresie usuwania wad,
16. Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy, do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy w tym ewentualny ich remont,
17. Wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań,
18. Zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy,
19. Wycinka istniejącej zieleni,
20. Zagospodarowanie terenu zielenią,
21. Zatoki autobusowe,
22. Budowę obiektów inżynierskich,
23. Budowa elementów systemu zarzadzania ruchem,
24. Wszelkie roboty związane z przebudową i rozbiórką elementów kolidujących z inwestycją,
25. Czasowa organizacja ruchu z etapowaniem funkcjonowania węzła w sytuacji realizacji sąsiednich odcinków,
26. Wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla zaprojektowania i zrealizowania inwestycji,
27. Uzyskanie decyzji administracyjnych, pozwalających na użytkowanie inwestycji.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D.3.241.80.2015
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby prace projektowe i Roboty wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie zostały ukończone w ciągu 34 miesięcy od daty zawarcia umowy, w odniesieniu do każdego Zadania. Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca).
Wadium: Wykonawcy zaproszeni do składania ofert będą zobowiązani do wniesienia wadium w wysokości:
Zadanie A: 2 000 000,00 PLN (słownie złotych: dwa miliony złotych)
Zadanie B: 3 000 000,00 PLN (słownie złotych: trzy miliony złotych )
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 1. Cena - 80%
2. Okres gwarancji jakości - 10%
3. Termin realizacji - 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami jest dostępny na niniejszej stronie internetowej Zamawiającego (wiersz Załączniki)
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Beata Misiewicz, tel. 22 209 23 61, fax: 22 209 24 74
Termin składania wniosków: 2015-11-12 12:00:00
Miejsce składania wniosków: SKŁADANIE WNIOSKÓW
Wnioski powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, w terminie do dnia 12.11.2015r. do godz. 12:00 (VII piętro, pok. 713)
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: ograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: w załączniku
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zadanie A:
POLAQUA Sp. z o. o.
ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska
05-500 Piaseczno
Zadanie B:
POLAQUA Sp. z o. o.
ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska
05-500 Piaseczno
Cena: Zadanie A - 200 207 091,62 PLN/brutto
Zadanie B - 302 316 480,18 PLN/brutto
Data udzielenia zamówienia: Zadanie A - 25.07.2017r.
Zadanie B - 25.07.2017r.
Liczba otrzymanych ofert: Zadanie A - 12
Zadanie B - 13
Oferta z najniższą ceną: Zadanie A - Oferta nr - 200 207 091,62 PLN/brutto
Zadanie B - Oferta nr 6 302 316 480,18 PLN/brutto
Oferta z najwyższa ceną: Zadanie A - oferta nr 12 - 298 082 445,30 PLN/brutto
Zadanie B - oferta nr 11 - 398 520 000,00 PLN/brutto
bmisiewicz@gddkia.gov.pl drukuj