Liczba gości: 1528
Data wszczęcia postępowania: 2015-10-05
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Dostawa mobilnych znaków zmiennej treści dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa mobilnych znaków zmiennej treści dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.82.2015
Termin realizacji: Termin realizacji zamówienia: 29 lutego 2016 r. w tym:
I etap – dostawa 17 szt. mobilnych znaków zmiennej treści - do dnia 10 grudnia 2015 r.
II etap – dostawa 15 szt. mobilnych znaków zmiennej treści - do dnia 29 lutego 2016 r.
Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji to zwiększona ilość mobilnych znaków zmiennej treści (maks. 16 szt.) winna być dostarczona w terminie do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 1. Cena 90%
2. Okres gwarancji jakości 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego od daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Sebastian Chada, tel. 22 209 23 62, fax: 22 209 24 74
Termin składania ofert: 2015-11-16 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
w terminie do dnia 16.11.2015 r. do godz.11:30 (piętro 7, pokój 713)
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TRAX elektronik A. Moryc, M. Tomecki, L. Turczyński sp. j., ul. Truszkowskiego 54, 31-352 Kraków
Cena: brutto
Data udzielenia zamówienia: 23.11.2015 r.
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: 3 073 819,20 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 3 073 819,20 zł brutto
schada@gddkia.gov.pl drukuj