Liczba gości: 4994
Data wszczęcia postępowania: 2015-09-28
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT. Rozbudowa drogi krajowej nr 62 na fragmencie przejścia przez m. Wyszków od granicy miasta do drogi krajowej nr 8 ( km 244+190- 246+290 ). Odcinek II budowa wiaduktu wraz z dojazdami od km 245+120 do 245 +650
Opis przedmiotu zamówienia: Rozbudowa drogi krajowej nr 62 na fragmencie przejścia przez m. Wyszków od granicy miasta do drogi krajowej nr 8 ( km 244+190- 246+290 ). Odcinek II budowa wiaduktu wraz z dojazdami od km 245+120 do 245 +650
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.78.2015
Termin realizacji: Termin wykonania zamówienia: 30.11.2016 r.
Wadium: Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
a) Cena – 90%
b) „Okres gwarancji ” – 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna w siedzibie Zamawiającego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, pok. 713 lub na stronie internetowej Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach proceduralnych P. Agatę Zielińską, pokój 713, tel +48 22 209 23 01, fax. +48 22 209 24 74;
- w sprawach merytorycznych p. Adama Wiącka - tel. +48 22 209 23 29.
Termin składania ofert: 2015-10-22 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa, VII piętro, pok. 713, 22.10.2015 r., godz. 11:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
drukuj