Liczba gości: 8171
Data wszczęcia postępowania: 2015-09-18
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa.
Prowadzącym postępowanie jest: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie
Przedmiot zamówienia: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł „Zakręt” (z węzłem) – węzeł „Lubelska” (bez węzła) o długości około 2,5 km”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest ,,Projekt i budowa drogi ekspresowej S17 stanowiącej część Wschodniej Obwodnicy Warszawy na odcinku węzeł „Zakręt” ( z węzłem) – węzeł „ Lubelska” (bez węzła) o długości około 2,5 km
Zamówienie obejmuje:
1) zaprojektowanie dwujezdniowej drogi ekspresowej S17 stanowiącej część Wschodniej Obwodnicy Warszawy na odcinku węzeł „Zakręt” ( z węzłem) – węzeł „ Lubelska” (bez węzła) o długości około 2,5 km wraz z obiektami inżynierskimi, towarzyszącą infrastrukturą i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu, tj. opracowanie dokumentacji projektowej,
2) opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej, umożliwiającej realizację robót odcinka drogi ekspresowej
3) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wymaganych prawem wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji,
4) wybudowanie drogi ekspresowej jw. wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą,
5) opracowanie dokumentacji powykonawczej,
6) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi ekspresowej na odcinku jw.

Dla inwestycji objętej przedmiotem zamówienia należy zaprojektować i wykonać w szczególności następujące roboty budowlane:

1. Budowę odcinka drogi ekspresowej wraz z przynależną infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu,
2. Budowa węzła,
3. Budowę i przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową,
4. Budowę dróg dojazdowych obsługujących ruch lokalny oraz budowę dróg dojazdowych do urządzeń,
5. Budowę chodników dla pieszych i ścieżek rowerowych,
6. Budowę przejazdów awaryjnych oraz wjazdów awaryjnych na drogę ekspresową,
7. Budowę systemu odwodnienia korpusu drogowego (rowy drogowe, kanalizacja deszczowa grawitacyjna i ciśnieniowa, urządzenia podczyszczające wody opadowe z jezdni drogi ekspresowej, zbiorniki retencyjne, pompownie wód opadowych, drenaż drogowy i podłużny i inne),
8. Budowę urządzeń ochrony środowiska takich jak: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, zieleń, system odprowadzenia wód opadowych, , , wygrodzenia drogi głównej, przepompownie i inne,
9. Budowę infrastruktury dla potrzeb obiektów zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej w tym sieci elektroenergetyczne, sieci wodociągowe, sieci i urządzeń oczyszczających ścieki sanitarne, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne,
10. Przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury technicznej,
11. Budowę i przebudowę oświetlenia drogowego,
12. Organizację ruchu (oznakowanie poziome i pionowe z wyposażeniem), urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
13. Wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności skarp,
14. Oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w celu skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego,
15. Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie robót oraz w okresie usuwania wad,
16. Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy, do stanu przed rozpoczęciem budowy,
17. Wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań,
18. Zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy,
19. Wycinka istniejącej zieleni,
20. Zagospodarowanie terenu zielenią,
21. Zatoki autobusowe,
22. Budowę obiektów inżynierskich: kładki dla pieszych, przepusty, ekrany akustyczne, ściany oporowe i inne,
23. Budowa elementów systemu zarządzania ruchem,
24. Budowa kanalizacji teletechnicznej
25. Wszelkie roboty związane z przebudową i rozbiórką elementów kolidujących z inwestycją.
26. Czasowa organizacja ruchu z etapowaniem funkcjonowania węzła w sytuacji realizacji sąsiednich odcinków,
27. Wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla zaprojektowania i zrealizowania inwestycji
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.71.2015
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby prace projektowe i Roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w ciągu 34 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca).
Wadium: Wykonawcy zaproszeni do składania ofert będą zobowiązani do wniesienia wadium w wysokości: 2 500 000,00 PLN ( dwa miliony pięćset tysięcy złotych)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryteria;
1.Cena - 90 %
2.Okres gwarancji jakości - 10 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami jest dostępny na niniejszej stronie internetowej Zamawiającego (wiersz Załączniki)
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Do kontaktowania się z Wykonawcami wyznaczona jest:
Monika Bogusz
tel. +48 22 209 23 91, faks +48 22 810 94 13
Termin składania wniosków: 2015-10-20 12:00:00
Miejsce składania wniosków: SKŁADANIE WNIOSKÓW
Wnioski powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego;
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
w terminie do dnia 20.10.2015r. do godz.12:00 (piętro 7, pokój 729)
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: ograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: WARBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej 32, 02-672 Warszawa
Cena: 224 861 772,38 PLN
Data udzielenia zamówienia: 22.11.2017r.
Liczba otrzymanych ofert: 8
Oferta z najniższą ceną: 196 799 211,88
Oferta z najwyższa ceną: 312 602 495,10
drukuj