Liczba gości: 1626
Data wszczęcia postępowania: 2015-08-11
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: „WYKONANIE DIAGNOSTYKI STANU NAWIERZCHNI DROGOWEJ POLEGAJĄCEJ NA REJESTRACJI I AUTOMATYCZNEJ OCENIE USZKODZEŃ NAWIERZCHNI NA SIECI DRÓG KRAJOWYCH NA TERENIE ODDZIAŁU GDDKIA W WARSZAWIE”.
Opis przedmiotu zamówienia: „WYKONANIE DIAGNOSTYKI STANU NAWIERZCHNI DROGOWEJ POLEGAJĄCEJ NA REJESTRACJI I AUTOMATYCZNEJ OCENIE USZKODZEŃ NAWIERZCHNI NA SIECI DRÓG KRAJOWYCH NA TERENIE ODDZIAŁU GDDKIA W WARSZAWIE”.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D.3.241.53.2015
Termin realizacji: 80 dni od daty zawarcia umowy
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: a) Cena – 90%
b) Termin wykonania - 10 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.archiwum.gddkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach proceduralnych P. Monikę Bogusz pokój 729, tel.: +48 22 209 23 91, fax. +48 22 810 94 13;
- w sprawach merytorycznych P. Agnieszka Poteraj-Oleksiak, tel.: +48 (22) 209 23 39.
Termin składania ofert: 2015-09-21 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25, 03 – 808 Warszawa
piętro VII, pokój 729 do dnia 21.09.2015r. do godz. 11:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
drukuj