Liczba gości: 1470
Data wszczęcia postępowania: 2015-08-04
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Wykonanie usług w zakresie odśnieżania dachów, usuwania sopli i oblodzeni na rynnach budynków w Rejonach i Obwodach Drogowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie w podziale na 7 zadań.
Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie usług w zakresie odśnieżania dachów, usuwania sopli i oblodzeni na rynnach budynków w Rejonach i Obwodach Drogowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie w podziale na 7 zadań,tj:
Zadanie nr 1 – Rejon Boża Wola,
Zadanie nr 2 – Rejon Mińsk Maz.,
Zadanie nr 3 - Rejon Mława,
Zadanie nr 4 - Rejon Płock,
Zadanie nr 5 – Rejon/Obwód Drogowy Poczernin,
Zadanie nr 6 - Rejon Radom,
Zadanie nr 7 - Rejon Zwoleń.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.50.2015
Termin realizacji: Termin realizacji zamówienia: dla Zadań nr 1 – 7 w sezonach zimowych 2015/2016 i 2016/2017 od 1 grudnia do 30 kwietnia.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na zadanie na które składa ofertę w wysokości:
Zadanie nr 1 – 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset zł),
Zadanie nr 2 – 2 100,00 zł (słownie: dwa tysiące sto zł),
Zadanie nr 3 – 1 900,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset zł),
Zadanie nr 4 – 1 300,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta zł),
Zadanie nr 5 – 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset zł),
Zadanie nr 6 – 2 300,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta zł),
Zadanie nr 7 – 2 100,00 zł (słownie: dwa tysiące sto zł).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
a) Cena – 90%
b) Czas reakcji – 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa, VII piętro, pok.713
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach proceduralnych P. Beata Misiewicz, pokój 713, tel: +48 22 209 23 61, fax. +48 22 209 24 74;
- w sprawach merytorycznych P. Anna Snopkiewicz, tel.: +48 (22) 209 23 82.
Termin składania ofert: 2015-09-14 11:30:00
Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, pok. 713
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: W załączniku
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zadanie nr 1 - Dariusz Borzewski, ul. Polna 24C, 05-135 Wieliszew;
Zadanie nr 2 - PRODROG Roboty Drogowo - Mostowe Kamil Ryś, ul. Zachodnia 30B/6, 05-300 Mińsk Mazowiecki;
Zadanie nr 3 - Przedsiębiorstwo MIK Roboty Ziemne i Drogowe Jan Miklewski,
Kossobudy 7, 09-140 Raciąż;
Zadanie nr 4 - Przedsiębiorstwo MIK Roboty Ziemne i Drogowe Jan Miklewski,
Kossobudy 7, 09-140 Raciąż;
Zadanie nr 5 - Dariusz Borzewski, ul. Polna 24C, 05-135 Wieliszew;
Zadanie nr 6 - Dariusz Borzewski, ul. Polna 24C, 05-135 Wieliszew;
Zadanie nr 7 - Dariusz Borzewski, ul. Polna 24C, 05-135 Wieliszew.
Cena: Zadanie nr 1 - 219 343,44 zł/ brutto;
Zadanie nr 2 - 190 994,40 zł/ brutto;
Zadanie nr 3 - 150 994,80 zł/ brutto;
Zadanie nr 4 - 109 739,62 zł/ brutto;
Zadanie nr 5 - 278 964,00 zł/ brutto;
Zadanie nr 6 - 178 674,72 zł/ brutto;
Zadanie nr 7 - 181 282,32 zł/ brutto.
Data udzielenia zamówienia: Zadanie nr 1 - 22.10.2015r.;
Zadanie nr 2 - 29.10.2015r.;
Zadanie nr 3 - 22.10.2015r.;
Zadanie nr 4 - 22.10.2015r.;
Zadanie nr 5 - 22.10.2015r.;
Zadanie nr 6 - 22.10.2015r,;
Zadanie nr 7 - 22.10.2015r.
Liczba otrzymanych ofert: Zadanie nr 1 - 2 oferty;
Zadanie nr 2 - 2 oferty;
Zadanie nr 3 - 3 oferty;
Zadanie nr 4 - 2 oferty;
Zadanie nr 5 - 3 oferty;
Zadanie nr 6 - 2 oferty;
Zadanie nr 7 - 2 oferty
Oferta z najniższą ceną: Zadanie nr 1 - 219 343,44 zł/ brutto;
Zadanie nr 2 - 190 994,40 zł/ brutto;
Zadanie nr 3 - 150 994,80 zł/ brutto;
Zadanie nr 4 - 109 739,62 zł/ brutto;
Zadanie nr 5 - 278 964,00 zł/ brutto;
Zadanie nr 6 - 178 674,72 zł/ brutto;
Zadanie nr 7 - 181 282,32 zł/ brutto.
Oferta z najwyższa ceną: Zadanie nr 1 - 246 555,96 zł/ brutto;
Zadanie nr 2 - 207 299,28 zł/ brutto;
Zadanie nr 3 - 197 365,80 zł/ brutto;
Zadanie nr 4 - 124 820,40 zł/ brutto;
Zadanie nr 5 - 343 662,00 zł/ brutto;
Zadanie nr 6 - 196 927,92 zł/ brutto;
Zadanie nr 7 - 206 984,40 zł/ brutto.
drukuj