Liczba gości: 1466
Data wszczęcia postępowania: 2015-07-10
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Wykonanie archeologicznych, ratowniczych badań wykopaliskowych na trasie planowanej inwestycji pn.: ”Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od węzła z drogą wojewódzką nr 579 w Radziejowicach do węzła „Paszków” z drogą wojewódzką nr 721 w Wolicy, Zadanie I w. Radziejowice - m. Przeszkoda od km 420+100,00 do km 430+000, Zadanie II m. Przeszkoda - w. Paszków od km 430+000 do km 441+621” wraz z opracowaniem wyników badań - Etap II.
Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie archeologicznych, ratowniczych badań wykopaliskowych na trasie planowanej inwestycji pn.: ”Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od węzła z drogą wojewódzką nr 579 w Radziejowicach do węzła „Paszków” z drogą wojewódzką nr 721 w Wolicy, Zadanie I w. Radziejowice - m. Przeszkoda od km 420+100,00 do km 430+000, Zadanie II m. Przeszkoda - w. Paszków od km 430+000 do km 441+621” wraz z opracowaniem wyników badań - Etap II.

Załączniki do Opisu przedmiotu zamówienia w formie elektronicznej są zamieszczone na serwerze ftp:
adres dla serwera FTP 193.46.186.29
Login: warszawa_przetarg_o
Hasło: w@+Th5//
W celu szybkiego i sprawnego przesyłania/pobierania proszę KONIECZNIE przestrzegać:
Do transmisji danych proszę używać oprogramowania do obsługi protokołu FTP (np. free commander, WinSCP, total commander itp.), nie używać przeglądarki www.
Po 3 nieudanych próbach logowania zostaje zablokowany adres IP, z którego chciano uzyskać połączenie, w celu odblokowania proszę o kontakt z Panem Mariuszem Korbeniem tel. 22 209 23 86.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.241.44.2015
Termin realizacji: Badania terenowe wraz ze sprawozdaniem z badań – 150 dni od dnia podpisania umowy
Opracowanie wyników badań – 15 miesięcy od dnia podpisania umowy
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na zadanie na które składa ofertę w wysokości: 17 000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 90%
Termin wykonania badań terenowych 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.archiwum.gddkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach proceduralnych P. Monikę Bogusz, pokój 729, tel.: +48 22 209 23 91, fax. +48 22 810 94 13;
- w sprawach merytorycznych P. Zbigniewa Mrozińskiego, tel.: +48 (22) 209 23 13.
Termin składania ofert: 2015-08-21 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25, 03 – 808 Warszawa
piętro VII, pokój 729 do dnia 21.08.2015r. do godz. 11:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Postępowanie unieważniono z pow: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie działając w trybie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), unieważnia w/w postępowanie o udzielenia zamówienia. Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Oferta z najniższą ceną opiewa na kwotę 2 073 568,51 zł brutto. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 700 879,08 zł brutto i nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
drukuj