Liczba gości: 1289
Data wszczęcia postępowania: 2015-05-13
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Wsparcie techniczne Zespołu Kierownika Projektu KP – 11 przy obsłudze realizowanych inwestycji
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wsparcie techniczne Zespołu Kierownika Projektu KP – 11 przy obsłudze realizowanych inwestycji
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.30.2015
Termin realizacji: Termin wykonania zamówienia: 8 m-cy od daty podpisania umowy.
Wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: a) Cena – 90%
b) Termin płatności rachunku/faktury VAT – 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego lub w jego siedzibie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, Wydział Zamówień Publicznych, piętro 7, pokój 713 lub za pobraniem pocztowym (10,00 PLN + koszt przesyłki).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: - w sprawach proceduralnych P. Agata Zielińska, pokój 713, tel +48 22 209 23 61, fax. +48 22 209 24 74;
- w sprawach merytorycznych P. Paweł Kraszewski- tel. +48 22 209 24 60.
Termin składania ofert: 2015-05-21 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25
03-808 Warszawa, piętro 7, pokój 713 do dnia 21.05.2015 r. do godziny 11:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: w załączeniu
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Adrianna Kocyk
ul. Umińskiego 28 m 66
03-984 Warszawa
Cena: 25 200,00 zł/brutto
Data udzielenia zamówienia: 18.06.2015r.
Liczba otrzymanych ofert: 4 oferty
Oferta z najniższą ceną: oferta 2 - 25 200,00 zł/brutto
Oferta z najwyższa ceną: oferta nr 3 - 71 438,40 zl/brutto
www.archiwum.gddkia.gov.pl drukuj