Liczba gości: 12469
Data wszczęcia postępowania: 2015-06-12
Zamawiający: Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.
Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW! Projekt i budowa węzła „Lubelska” na przecięciu dróg ekspresowych S17 i S2 do autostrady A2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa węzła ,,Lubelska’’ na przecięciu dróg ekspresowych
S-17 i S-2 do autostrady A-2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami
budowlanymi.
Zakres projektowania i budowy obejmuje w szczególności:
1.Budowę odcinka drogi ekspresowej wraz z przynależną infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami
bezpieczeństwa ruchu,
2.Budowa węzła,
3. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich
opinii, uzgodnień, pozwoleń ,zezwoleń, decyzji niezbędnych
do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji,
4. Opracowanie dokumentacji powykonawczej,
5. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,
6. Budowę i przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową,
7. Budowę dróg dojazdowych obsługujących ruch lokalny oraz budowę dróg dojazdowych do urządzeń,
8. Budowę chodników dla pieszych i ścieżek rowerowych,
9. Budowę przejazdów awaryjnych oraz wjazdów awaryjnych na drogę ekspresową,
10. Budowę systemu odwodnienia korpusu drogowego (rowy drogowe, kanalizacja deszczowa grawitacyjną i
ciśnieniową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, pompownie wód opadowych, drenaż drogowy i
podłużny i inne),
11. Budowę urządzeń ochrony środowiska takich jak zabezpieczenia akustyczne, przepusty dostosowane do przemieszczania się małych zwierząt wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, zieleń, system odprowadzenia wód
opadowych, zbiorniki retencyjne, urządzenia podczyszczające wody opadowe z jezdni drogi ekspresowej,
wygrodzenia drogi głównej, przepompownie i inne,
12. Budowę infrastruktury dla potrzeb obiektów zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej
w tym sieci elektroenergetyczne, sieci wodociągowe, sieci i urządzeń oczyszczających ścieki sanitarne,
kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne,
13. Przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury technicznej,
14. Budowę i przebudowę oświetlenia drogowego,
15. Organizację ruchu (oznakowanie poziome i pionowe z wyposażeniem), urządzenia bezpieczeństwa ruchu
drogowego.
16. Wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów
inżynierskich oraz zapewnienie stateczności skarp,
17. Oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w celu skutecznego
odprowadzenia wody z pasa drogowego,
18. Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, place budowy, drogi
na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę
w czasie robót oraz w okresie usuwania wad,
19. Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy, do stanu przed
rozpoczęciem budowy w tym remont istniejącego odcinka drogi ,
20. Wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego
wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań,
21. Zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały
czas trwania budowy,
22. Wycinka istniejącej zieleni,
23. Zagospodarowanie terenu zielenią,
24. Dodatkowe zatoki autobusowe,
25. Budowę obiektów inżynierskich, kładki dla pieszych, przepusty, ekrany akustyczne, ściany oporowe i inne,
26.Budowa kanalizacji teletechnicznej dla systemu zarządzania ruchem,
27. Budowa kanału technologicznego,
28. Wszelkie roboty związane z przebudową i rozbiórką elementów i obiektów kolidujących z inwestycją.
29. Czasowa organizacja ruchu z etapowaniem funkcjonowania węzła w sytuacji realizacji sąsiednich odcinków,
30. Wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.37.2015
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby prace projektowe i Roboty wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie zostały ukończone w ciągu 33 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca)
Wadium: Wykonawcy zaproszeni do składania ofert będą zobowiązani do wniesienia wadium w wysokości 2 mln PLN (słownie złotych: dwa miliony 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryteria;
1.Cena - 90 %
2.Okres gwarancji jakości - 10 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami jest dostępny na niniejszej stronie internetowej zamawiającego (wiersz Załącznik)
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Do kontaktowania się z Wykonawcami wyznaczona jest:
Małgorzata Bakuła
tel. +48 22 209 24 63, faks +48 22 810 03 27
Termin składania wniosków: 2015-07-31 12:00:00
Miejsce składania wniosków: SKŁADANIE WNIOSKÓW
Wnioski powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego ;
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
w terminie do dnia 15.07.2015 r. do godz.12:00 (piętro 7, pokój 714)
ZMIANA terminu na składanie wniosków do dnia 31.07.2015 r.
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: ograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Treść protestu dotyczącego ogłoszenia:
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Porr S.A.
(dawniej: Bilfinger Infrastructure S.A.)
ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa
Cena: 190 392 755,35 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 25.07.2017r.
Liczba otrzymanych ofert: 11
Oferta z najniższą ceną: Porr S.A.
(dawniej: Bilfinger Infrastructure S.A.)
ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa
190 392 755,35 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: Konsorcjum Firm:
Lider: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o.
ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki
Partner: Astaldi S.p.A.
Via G.V. Bona 65, 00156 Rzym (Włochy)
Cena: 320 226 798,93 zł brutto
drukuj