Liczba gości: 1537
Data wszczęcia postępowania: 2012-11-23
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Wykonanie remontów nawierzchni asfaltowych na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon w Grójcu.
Numer przetargu: 117/2012
Termin realizacji: Termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy od daty podpisania umowy.
Wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.archiwum.gddkia.gov.pl, w siedzibie Zamawiającego, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, piętro 7, pokój 714 lub za pobraniem pocztowym (10,00 PLN + koszt przesyłki)
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach proceduralnych Panią Małgorzatę Bakuła, pokój 714, tel. (22) 323 11 24, fax. (22) 323 10 01;
- w sprawach merytorycznych Panią Ewę Kierlańczyk, tel., +48 (22) 323 11 65.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, piętro 7, pokój 714 do dnia 11.12.2012 r. do godziny 09:30.
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Modyfikacja treści SIWZ: W związku z dokonaną zmianą treści SIWZ, działając w trybie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający informuje o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert do dnia 13.12.2012 r. Godziny i miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
ul. Kolejowa12
05-300 Mińsk Mazowiecki
Cena: 13 993 537,80 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 15.01.2013 r.
Liczba otrzymanych ofert: 4
Oferta z najniższą ceną: 13 993 537,80 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 14 980 908,00 zł brutto
drukuj