Liczba gości: 1786
Data wszczęcia postępowania: 2012-11-23
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Bieżące utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Rejon w Ożarowie Mazowieckim.
Numer przetargu: 112/2012
Termin realizacji: 36 miesięcy od daty podpisania umowy
Wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.archiwum.gddkia.gov.pl, w siedzibie Zamawiającego, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa piętro VII, pokój 714 lub za pobraniem pocztowym (20.00 PLN + koszt przesyłki).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
w sprawach proceduralnych: p. Joanna Gomoradzka - telefon: +48 22 323 11 24, faks: +48 22 323 10 01;
w sprawach merytorycznych: p. Ewa Kierlańczyk, telefon +48 22 323 11 65
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa piętro 7 pokój 714 do dnia 10-12-2012r. do godz. 09:30.
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Modyfikacja treści SIWZ:
Modyfikacja treści SIWZ: W związku z dokonaną zmianą treści SIWZ, działając w trybie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający informuje o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert do dnia 12-12-2012r. Godziny i miejsca składania i otwarcia ofert bez zmian.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Pismo nr GDDKiA-O/WA/R.2/J.G./1040/ 2012 z dn. 27.12.2012 r.
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: „PLANETA” Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zdziarskiej 21
Cena: 7 971 627,00 Pln
Data udzielenia zamówienia: 07-01-2013r.
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: 7 971 627,00 Pln
Oferta z najwyższa ceną: 12 344 505,00 Pln
drukuj