Liczba gości: 1648
Data wszczęcia postępowania: 2012-11-21
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie:
Adres: 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25
telefon: (22) 870 65 49; fax.: (22) 323 11 17
REGON: 017511575, NIP: 113-20-97-244
Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej w oparciu o istniejące mapy podziałowe sporządzone w związku z budową drogi ekspresowej S7 na odcinku Białobrzegi - Jedlińsk i mapę przeglądową z naniesionymi granicami dróg będących przedmiotem wydzielenia ...
Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej w oparciu o istniejące mapy podziałowe sporządzone w związku z budową drogi ekspresowej S7 na odcinku Białobrzegi - Jedlińsk i mapę przeglądową z naniesionymi granicami dróg będących przedmiotem wydzielenia, stanowiących następujące odcinki rozbudowanej drogi krajowej nr 7, położone na terenie gminy Stara Błotnica w powiecie białobrzeskim:
- droga lokalna nr 13 od km 0+000 do km 2+794;
- droga lokalna nr 20 o dł. 170m;
- droga lokalna nr 22 od km 0+000 do km 3+943;
- droga lokalna nr 24 od km 0+000 do km 0+538;
- droga lokalna nr 25 od km 0+000 do km 0+199”
w celu przekazania przedmiotowych odcinków drogi Wójtowi Gminy Stara Błotnica na podstawie protokołu przekazania – przejęcia zawartego w dniu 26.03.2009 r. pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddziałem w Warszawie a Wójtem Gminy Stara Błotnica
Numer przetargu: 103/2012
Wadium: 352 dni od daty podpisania umowy
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena - 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiajacego lub w jego siedzibie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, Wydział Zamówień Publicznych, pokój 729
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach proceduralnych: Panią Agatę Zielińską - telefon: +48 22 323 15 16, faks: +48 22 323 15 17;
- w sprawach merytorycznych: Pana Szymona Luboińskiego, telefon +48 22 323 12 20.
Miejsce składania ofert: W siedzibie Zamawiajacego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, Wydział Zamówień Publicznych, pokój 729 do dnia 30.11.2012 r. do godz. 09:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EFEMERYDA
Pracownia Usług Geodezyjnych i Kartograficznych
Daria Puchalska
ul. Armii Ludowej 6/8
24-100 Puławy
Cena: 54 120,00 zł./brutto
Data udzielenia zamówienia: 09.01.2013 r.
Oferta z najniższą ceną: 54 120,00 zł./brutto
Oferta z najwyższa ceną: 293 970,00 zł./brutto
drukuj