Generalny Pomiar Ruchu w 2010


Generalny Pomiar Ruchu w 2010 roku (GPR 2010) został wykonany na istniejącej sieci dróg krajowych z wyjątkiem tych odcinków, dla których zarządcami są prezydenci miast na prawach powiatu, zwaną siecią dróg krajowych. Pomiarem objęta została sieć dróg krajowych o łącznej długości 17 247 km.
Rejestracja ruchu w 1793 punktach pomiarowych prowadzona była przez przeszkolonych obserwatorów sposobem ręcznym oraz przy wykorzystaniu technik automatycznych (video rejestracja oraz stacji ciągłych pomiarów ruchu).


W czasie pomiaru rejestracji podlegały wszystkie pojazdy silnikowe korzystające z dróg publicznych (w podziale na 7 kategorii):

 • motocykle,
 • samochody osobowe,
 • lekkie samochody ciężarowe (dostawcze)
 • samochody ciężarowe bez przyczep,
 • samochody ciężarowe z przyczepami,
 • autobusy,
 • ciągniki rolnicze,

oraz rowery. Podobnie jak w 2005 roku nie rejestrowano pojazdów zaprzęgowych.


Całoroczny cykl pomiarowy w 2010 roku składał się z 9 dni pomiarowych. Pomiar obejmował wykonanie dziewięciu pomiarów „dziennych” (od godz. 600 do 2200), dwóch pomiarów „nocnych” (od godz. 2200 do 600) w tym dwóch pomiarów całodobowych, według ściśle określonego harmonogramu.
Na podstawie danych uzyskanych z pomiarów ręcznych i automatycznych przeprowadzono obliczenia i określono następujące podstawowe parametry ruchu:

 • średni dobowy ruch w roku (SDR) i rodzajową strukturę ruchu w punktach pomiarowych,
 • obciążenie ruchem sieci dróg krajowych w kraju i poszczególnych województwach z uwzględnieniem podziału funkcjonalnego dróg,
 • obciążenie ruchem sieci dróg krajowych z uwzględnieniem podziału na klasy techniczne.

Poza obliczeniem podstawowych parametrów ruchu wykonano obliczenia analityczne dotyczące:

 • długości dróg w przedziałach obciążeń średnim dobowym ruchem pojazdów,
 • rozwoju ruchu w latach 2005 - 2010,
 • charakteru ruchu,
 • wielkości ruchu w miesiącach letnich oraz w miesiącach zimowych.

Wyniki GPR 2010
Wyniki GPR 2010 przedstawiono poniżej w postaci średniego dobowego ruchu w poszczególnych punktach pomiarowych. Dołączono również tabelę z wykazem wszystkich odcinków pomiarowych GPR 2010.

Synteza GPR 2010

W poniższym dokumencie przedstawiono syntezę wyników Generalnego Pomiaru Ruchu w 2010 roku na drogach krajowych i drogach wojewódzkich:

Wytyczne GPR 2010
Wytyczne Generalnego Pomiaru Ruchu 2010 zostały wprowadzone w drodze zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nr 59 z dnia 12 października 2009. Wytyczne zawierają opis metody przeprowadzenia pomiaru, organizacji pomiaru oraz instrukcję sposobu przeprowadzenia GPR 2010. Wytyczne zostały opracowane na zlecenie GDDKiA przez wyłonioną w przetargu firmę „Transprojekt-Warszawa Sp. z o.o.” Poniżej wspomniane dokumenty:

Pomiar ruchu na drogach wojewódzkich w 2010 r.
Pomiar ruchu na drogach wojewódzkich w 2010 roku został wykonywany na istniejącej sieci tych dróg, z wyjątkiem tych odcinków, które znajdują się w miastach na prawach powiatu i nie są administrowane przez Zarządy Dróg Wojewódzkich.
Podstawowym celem pomiaru jest określenie, na podstawie przeprowadzonych bezpośrednich pomiarów, wielkości ruchu na poszczególnych odcinkach i całej sieci dróg wojewódzkich. Potrzeba posiadania aktualnych danych o wielkości ruchu drogowego wynika z art. 20 pkt 15 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (z późniejszymi zmianami), nakładającej na zarządców dróg obowiązek dokonywania okresowych pomiarów ruchu drogowego.

 

Wyniki pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich w 2010 r.

Wytyczne pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich w 2010 r.

Opracowana metoda przeprowadzenia pomiarów ruchu w 2010 roku na drogach wojewódzkich zapewnia uzyskanie wyników w pełni porównywalnych z wynikami pomiaru wykonanego w roku 2005 oraz z wynikami Generalnego Pomiaru Ruchu, który wykonany został w 2010 roku na drogach krajowych.
Wytyczne pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich w 2010 roku zawierają opis metody przeprowadzenia pomiaru oraz sposobu przeprowadzenia pomiaru. Wytyczne zostały opracowane przez firmę „Transprojekt-Warszawa Sp. z o.o.” pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury, Departamentu Dróg i Autostrad. Poniżej wspomniany dokument: