Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z roku 2006


Zarządzenie Nr 1 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 stycznia  2006 r. w sprawie określenia środków rejestracyjnych dla dokumentów niejawnych w Kancelarii Tajnej oraz Biurze Spraw Obronnych Centrali Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
 

Zarządzenie Nr 2 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 stycznia  2006 r. w sprawie określenia środków rejestracyjnych dla dokumentów niejawnych oddziałów kancelarii tajnej w oddziałach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
 

Zarządzenie Nr 3 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 6 stycznia  2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 6 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12 stycznia  2006 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli dokumentów niejawnych będących w zasobach oddziałów kancelarii tajnej w oddziałach Generalnej Dyrekcji dróg Krajowych i Autostrad oraz innych komórkach organizacyjnych oddziałów GDDKiA.

 

Zarządzenie Nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12 stycznia  2006 r. Zarządzenie jest nowelizacją zarządzenia Nr 8 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie ustalenia wykazu akt i wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 8 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 stycznia 2006 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 9 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 31 stycznia  2006 r. w sprawie powołania w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Zespołu do zadań specjalnych związanych z działalnością GDDKiA.

 

Zarządzenie Nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 lutego  2006 r. w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących łożyskowania obiektów mostowych oraz kontroli łożysk podczas eksploatacji. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie Nr 11 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 lutego 2006 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 13 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 lutego  2006 r. w sprawie powołania w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Zespołu do oceny pracy Dyrektorów Oddziałów GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 lutego  2006 r. w sprawie powołania stałego Zespołu ds. przygotowania przez Generalna Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad propozycji nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Zarządzenie Nr 15 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 marca  2006 r. w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych drogowych obiektów mostowych. pobierz
Załącznik znajduje się w dziale "Mosty" zobacz

 

Zarządzenie Nr 16 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21 marca  2006 r. w sprawie numeracji pism stosowanej w Biurze Projektów Unijnych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie zlecania i realizacji prac archeologicznych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 18 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie wprowadzenia „Wytycznych zimowego utrzymania dróg”. Tekst zarządzenia, załącznik, Wytyczne zimowego utrzymania dróg (6 MB)

 

Zarządzenie Nr 19 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 lipca 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 lipca 2006 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 21 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 lipca 2006 roku wprowadzające zarządzenie o zmianie Regulaminu Organizacyjnego GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 22 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 15 września  2006 r. w sprawie wprowadzenia rejestru postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych w Centrali Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. zobacz

 

Zarządzenie Nr 23 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 15 września  2006 r. w sprawie przedłużenia w Centrali Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad okresu ochrony dokumentów niejawnych (własnych) stanowiących tajemnicę służbową oraz przeglądu i oceny teczek dokumentów, których zgodnie z Rzeczowym Wykazem Akt obowiązującym w momencie wytworzenia dokumentów minął termin przechowywania.

 

Zarządzenie Nr 24 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 15 września  2006 r. w sprawie przedłużenia w oddziałach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad okresu ochrony dokumentów niejawnych (własnych) stanowiących tajemnicę służbową oraz przeglądu i oceny teczek dokumentów, których zgodnie z Rzeczowym Wykazem Akt obowiązującym w momencie wytworzenia dokumentów minął termin przechowywania.

 

Zarządzenie Nr 25 Generalnego Dyrektora Dóg Krajowych i Autostrad z dnia 4 października 2006 r. w sprawie zasad zimowego utrzymania dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w sezonie 2006/2007. Tekst zarządzenia, załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3, załącznik 4, załącznik 5

 

Zarządzenie Nr 26 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 5 października 2006 r. w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących wzmacniania konstrukcji mostowych za pomocą przyklejanego zbrojenia zewnętrznego. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie Nr 27 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 10 października 2006 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego GDDKiA. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 28 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 października 2006 r. w sprawie zakładowego planu kont, prowadzenia ewidencji księgowej, zasad rachunkowości, stosowania programów komputerowych w księgowości oraz wykazu ksiąg rachunkowych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia z załącznikami

 

Zarządzeni Nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 października 2006 r. w sprawie wprowadzenia metodyki prognozowania zanieczyszczeń w ściekach drogowych do stosowania przy opracowywaniu dokumentacji na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia zaleceń projektowych i technologicznych dla podatnych drogowych konstrukcji inżynierskich z tworzyw sztucznych. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 6 listopada 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 32 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 6 listopada 2006 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 33 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 5 grudnia 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12 grudnia 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom krajowym. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 35 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12 grudnia 2006 roku zmieniające zarządzenie nr 28 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 października 2006 roku w sprawie zakładowego planu kont, prowadzenia ewidencji księgowej, zasad rachunkowości, stosowania programów komputerowych w księgowości oraz wykazu ksiąg rachunkowych w GDDKiA. Tekst zarządzenia