Dzierżawa nieruchomości zlokalizowanej w ciągu autostrady A-1 odc. Częstochowa - Pyrzowice, w celu budowy i eksploatacji Miejsca Obsługi Podróżnych MOP Woźniki Zachód i MOP Woźniki Wschód


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Katowicach

ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice tel. (032) 258 62 81 do 5 fax. (032) 259 87 10

www.archiwum.gddkia.gov.pl                     e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

działając na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 470)

 

Zaprasza

do składania ofert w przetargu

na dzierżawę nieruchomości zlokalizowanej w ciągu autostrady A-1 odc. Częstochowa - Pyrzowice, w celu budowy i eksploatacji Miejsca Obsługi Podróżnych MOP Woźniki Zachód i MOP Woźniki Wschód

 

Celem postępowania:

Dzierżawca będzie odpowiedzialny za doprowadzenie terenu nieruchomości do wymogów przewidzianych przepisami prawa, oraz Obligatoryjnym Programem Funkcjonalnym opracowanym przez Wydzierżawiającego, jak również do utrzymania MOP. Dzierżawca zobowiązany będzie do zapłaty, na rzecz GDDKiA, czynszu dzierżawnego w kwocie stałej oraz czynszu od przychodu uzyskanego z tytułu działalności prowadzonej na MOP. Okres trwania umowy będzie wynosić 20 lat na warunkach opisanych w umowie dzierżawy z możliwością przedłużenia o kolejne 10 lat.

 

Przedmiotem składanych ofert będzie wysokość stałego czynszu dzierżawnego

 

Podmioty zainterensowane udziałem w przetargu mogą pobrać komplet dokumentów wykorzystując dwie ścieżki dostępu: poprzez stronę główną GDDKiA

 > Zamówienia publiczne > Przetargi na dzierżawę Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) > Aktualne przetargi MOP

lub

poprez stronę GDDKiA Katowice

Oddziały > GDDKiA Katowice > Zamówienia publiczne > Przetargi na dzierżawę Miejsc Obsługi Podróżnych

 

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy złożyć w siedzibie Wydzierżawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach, ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice do dnia 14.05.2021 r. do godz. 12:00 (czasu środkowoeuropejskiego).

Przetarg jest jednoetapowy.

Przetarg prowadzony jest na podstawie przepisów kodeksu cywilnego i nie podlega ustawie prawo zamówień publicznych.

Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim.

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny lub zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z Ofert.