Przedmiotem zamówienia jest: „usługa konserwacji 37 szt. kotłów c.o. w podległych jednostkach terenowych GDDKiA Oddział w Warszawie”, zgodnie z załączonym Opisem przedmiotu zamówienia.


                                                                 

 

OGŁOSZENIE

o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów
ustawy – Prawo zamówień publicznych

Zamawiający:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25

 

 

Przedmiot zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest: „usługa konserwacji 37 szt. kotłów c.o. w podległych jednostkach terenowych GDDKiA Oddział w Warszawie”, zgodnie z załączonym Opisem przedmiotu zamówienia.

 

  

Formularz ofertowy należy przesyłać na adres:

e-mail: akaliszuk@gddkia.gov.pl lub Pojemność wiadomości max 10mb w terminie do 23.10.2020 do godz. 1000

 

Osoba prowadząca sprawę: Andrzej Kaliszuk, tel. 22-209 23 77

(imię i nazwisko, tel.)

Termin realizacji zamówienia3:

36 miesięcy od daty podpisania umowy.

 

Warunki płatności:

Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze nastąpi w terminie do 30  dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty będzie uważany dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Inne dane4:

 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena 100 %

 

Ofertę należy przesłać na załączonym Formularzu  ofertowym.

 

 

Niniejsze zamówienie jest wyłączone spod stosowania ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843
z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt. 8

 

 

 

Zamawiający wymaga odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie w terminie do  23.10.2020  do godz. 1000

 

Ochrona danych osobowych:

Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa,
tel. (022) 375 88 88, e- mail:kancelaria@gddkia.gov.pl.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego spod stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz w celu archiwizacji.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi zarządzenie
Nr 49 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 października 2013 r.
w sprawie realizacji zamówień publicznych wyłączonych spod stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (z późn. zm.). Ponadto w przypadku Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa, podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej ,,Rozporządzeniem RODO", gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy.  

Dane osobowe mogą być ujawniane wykonawcom oraz osobom zainteresowanym,
a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.

Dane osobowe Wykonawcy, będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a następnie 5 lat, począwszy od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty  i  nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia RODO, prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty. 

 

Załączniki:

  1. Opis przedmiotu zamówienia
  2. Formularz ofertowy
  3. Wykaz lokalizacji kotłów
  4. Lista osób do kontaktu
  5. Wzór umowy