S19 Miejsce Piastowe - Dukla


I. Podstawowe informacje o inwestycji

- długość – 10,40 km

- obecny etap – w przetargu

 

1.etap zrealizowany:

Dotychczasowe prace przygotowawcze były prowadzone dla całego odcinka od Kielanówki (w. Rzeszów Południe) do Barwinka.

W dniu 13.05.2008 r. zawarto umowę z konsorcjum firm: Arcadis Sp. z o.o oraz Mosty Katowice Sp. z o.o na „Kompleksowe przygotowanie do realizacji budowy drogi ekspresowej S-19, na odc. Lutoryż – Barwinek (Granica Państwa)”. W ramach tej umowy zrealizowano:

- Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe (STEŚ) Etap I dla odc. S-19 Lutoryż – Barwinek opracowane w grudniu 2008 r.

- Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe (STEŚ) Etap II wraz z Raportem o Oddziaływaniu Inwestycji na Środowisko dla odc. S-19 Lutoryż – Barwinek opracowane w marcu 2010 r.

Wydarzenia istotne dla procesu przygotowania inwestycji:

- w dniu 17 grudnia 2010 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) na którym rozpatrzono STES Etap II,

- protokół z posiedzenia KOPI został zatwierdzony przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w dniu 01.04.2011 r.,

- w dniu 28.10.2011 GDDKiA wystąpiła do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wariantu WB1 alternatywa,

w dniu 06.11.2015 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wydał decyzję ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla wariantu WB1 alternatywa. Od decyzji tej wpłynęło 5 odwołań.

- W dniu 4 listopada 2016 r. wydana została decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie utrzymująca w mocy ze zmianami decyzję środowiskową wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dla  przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej S19 Kuźnica – Barwinek na odc. Kielanówka – Barwinek (granica państwa) wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi – od km 11+400 do km 96+535, według wariantu przebiegu trasy WB1 - alternatywa”. Decyzja środowiskowa stała się ostateczna.

1 marca 2018 r. podpisano umową na wykonanie Koncepcji Programowej (KP) z pełnym rozpoznaniem geologicznym dla odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Miejsce Piastowe do węzła Dukla. Wykonawca: IVIA S.A. Wartość: 4,5 mln zł

 

2.etap w realizacji:

Ogłoszony został przetarg na zaprojektowania i budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Iskrzynia do węzła Dukla z podziałem na dwie części:

- zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Iskrzynia (z węzłem) do węzła Miejsce Piastowe (z węzłem) o długości 10,3 km,

- zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Miejsce Piastowe (bez węzła) do węzła Dukla (z węzłem) o długości 10,1 km. 

Więcej: https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/40552/Oglaszamy-przetargi-na-realizacje-kolejnych-odcinkow-drogi-ekspresowej-S19-na-Podkarpaciu 

 

2 marca 2021 r. otwarto oferty złożone w przetargu: https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/40966/Poznalismy-oferty-na-realizacje-dwoch-odcinkow-S19-na-Podkarpaciu 

 

9 czerwca 2021 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w przetargu: https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/28238/S19-w-Miejsce-Piastowe-w-Dukla

 

 

II. Opis inwestycji

1. Przebieg drogi

Tereny, na których zlokalizowana jest objęta zamówieniem inwestycja to obszar powiatu: krośnieńskiego, gmina Miejsce Piastowe i gmina Dukla. Trasa drogi S19 na tym odcinku przebiega w bliskim sąsiedztwie istniejącej drogi krajowej nr 19 dwukrotnie ją przecinając. Na części swojego przebiegu zlokalizowana jest w dolinie rzeki Jasiołki. Obszar ten stanowią grunty użytków rolnych, łąki, częściowo nieużytki, niewielkie obszary leśne i małe zagajniki porośnięte drzewostanem, a także tereny charakteryzujące się zabudową zagrodową i niewielkie skupiska budynków mieszkalnych. Trasa planowanej drogi ekspresowej przecina koryto rzeki Jasiołki i Lubatówki, krzyżując się również z mniejszymi ciekami wodnymi i rowami melioracyjnymi. Początek odcinka zlokalizowany jest za planowanym węzłem „Miejsce Piastowe” tj. w km ok 67+800. Przebieg drogi na całym odcinku ma kierunek południowo zachodni (równolegle do istniejącej drogi krajowej nr 19 w większości po jej zachodniej stronie). W km ok 73+000 przewidziano zaprojektowanie MOP-ów typu I. Dalej droga biegnie pomiędzy istniejąca droga krajowa nr 19 a rzeką Jasiołka, którą przekracza w km ok 76+250. Po minięciu miejscowości Zboiska planowany jest węzeł Dukla, który połączy projektowaną drogę ekspresową z istniejącą drogą krajową nr 19. Za węzłem przewidziano zakończenie tego odcinka drogi. Na trasie planowanej drogi znajdują się obszary objęte ochroną min. obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Jasiołka PLH180011 - obszar chroni zachowaną naturalną dolinę rzeczną, z typowymi zbiorowiskami nadrzecznymi. 

 

Plan orientacyjny 

 

2. Podstawowe parametry techniczne

- klasa techniczna - S
- prędkość projektowa – 80 km/h
- prędkość miarodajna – 100 km/h
- liczba pasów ruchu – 2 x 2
- szerokość pasa ruchu – 3,5 m
- szerokość opasek wewnętrznych – 0,5 m
- szerokość pasa awaryjnego - brak
- szerokość pasa dzielącego 5,0 m wraz z opaskami
- szerokość poboczy gruntowych – min 0,75 m
- skrajnia pionowa – 5,0 m
- obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś
 

3. Zakres inwestycji

Budowa drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym po dwa pasy ruchu w każdym kierunku wraz z węzłem drogowym, obiektami inżynierskimi w miejscach przekroczeń przeszkód poprzecznych, urządzeniami BRD, oraz urządzeniami ochrony środowiska, przebudową kolidujących dróg poprzecznych, cieków, a także przebudową i budową infrastruktury technicznej.

 

4. Wariantowanie przebiegu drogi

W ramach STEŚ Etap I analizowano 7 wariantów przebiegu drogi. Po przeprowadzonych w miesiącu wrześniu 2008 r. konsultacji społecznych na terenie gmin, w których zlokalizowano te warianty i po analizie złożonych wniosków, postulatów społecznych oraz uwarunkowaniach środowiskowych – bogactwo różnego rodzaju form ochrony przyrody, do Etapu STEŚ II zarekomendowano cztery warianty lokalizacyjne – WA, WB, WA alternatywny oraz WB alternatywny. Dla wariantów tych założony docelowy przekrój drogi to dwie jezdnie po trzy pasy ruchu w każdym kierunku wraz z pasem awaryjnym. W toku prac etapu STEŚ II opracowano również wariant techniczny, tzw. wariant WB1 alternatywny, opracowany przy założeniu przekroju docelowego dwujezdniowego po dwa pasy ruchu w każdym kierunku.

 

5. Obiekty inżynierskie

8 mostów,

3 estakady,

2 wiadukty w ciągu S19,

1 wiadukt nad S19,

4 przejścia dedykowanych jedynie dla zwierząt.

 

6. Węzły

W ramach przedmiotowego odcinka przewiduje się realizację jednego węzła drogowego typu WB w miejscowości Dukla łączącego planowaną drogę S19 z istniejącą drogą krajową nr 19. W ramach KP opracowane zostaną dwa warianty geometrii węzła. Ostateczny wybór wariantu węzła do realizacji w systemie Projektuj i buduj nastąpi na posiedzeniu KOPI.

 

III. Ochrona środowiska

przejścia dla zwierząt

Na trasie przewiduje się budowę przejść dla zwierząt i przepustów dla płazów.

 

ochrona przed zanieczyszczeniem wód

Urządzenia podczyszczające wody opadowe, zbiorniki retencyjne.

 

ochrona przed nadmiernym hałasem

Celem ochrony akustycznej otaczającego terenu przewidziano budowę ekranów akustycznych.