viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAAktualności

Startuje nowa Obwodnica Augustowa. Umowa podpisana!

14-03-2011

W obecności wiceministra Radosława Stępnia, wojewody podlaskiego, posłów  oraz przedstawicieli samorządów - 11 marca w samo południe – została  podpisana umowa na  zaprojektowanie i budowę obwodnicy Augustowa w przebiegu przez miejscowość Raczki. Uroczystość odbyła się w Urzędzie Miejski w Augustowie, miejscu wokół którego od lat organizowane były spotkania, pikiety i wiece na rzecz budowy obwodnicy.

Kontrakt wart 659 ml.zł. podpisał w imieniu GDDKiA Jerzy Doroszkiewicz, dyrektor Oddziału Białystok oraz Alina Zalewska, -zastępca dyrektora Oddziału. Ze strony wykonawcy firmy Budimex S.A. podpis złożył Dariusz Blocher, prezes zarządu.   

 

- Nie wracajmy do historii, patrzmy w przyszłość  mówił dyrektor Jerzy Doroszkiewicz,  a prezes Budimexu obiecywał, że droga powstanie szybciej niż zakładają plany (42 miesiące od chwili podpisania umowy).

 

Rys historyczny

 

Budowa Obwodnicy Augustowa w nowym przebiegu, to efekt wielokryterialnej oceny kilku wariantów, którą - na zlecenie GDDKiA sporządziła  firma DHV.  Opracowanie  to wskazało  że najkorzystniejszym wariantem jest ten oznaczony nr III, który przebiega w rejonie miejscowości Raczki.

Po wejściu w życie (listopad 2009) nowego Rozporządzenia Rady Ministrów o zmianie przebiegu dróg ekspresowych na Podlasiu,  obwodnica  Augustowa,  w uaktualnionym wariancie IIIA,  stała się na odcinku około 13 km fragmentem nowej, planowanej drogi ekspresowej S 61.

Ostatecznie  wybór wariantu potwierdziła decyzja środowiskowa wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w dniu 29 grudnia 2009. Stała się ona ostateczna  w lutym 2010 roku.

Równolegle na zlecenie GDDKiA  firma Halcrow  przygotowała Program Funkcjonalno – Użytkowy, który zawierał opis przedmiotu zamówienia oraz specyfikacje  techniczną  wykonania i odbioru  robót budowlanych.

To wszystkie działania umożliwiły przeprowadzenie i rozstrzygnięcie dwuetapowego przetargu.

 

 

Wybór

 

Decyzją  GDDKiA  obwodnica ma powstać w systemie „Zaprojektuj i Zbuduj”.  Spośród 19 firm które zgłosiły się do przetargu, do drugiego etapu zaproszonych zostało 18, z czego 8 złożyło ofert cenowe. Otwarcie ofert nastąpiło 1 lutego  2011, a najkorzystniejszą propozycję  przedstawiła firma Budimex S.A.  To właśnie ona – za 659 mln zł - zaprojektuje i zbuduje najsłynniejsza obwodnicę w Polsce – obwodnicę Augustowa. Ma na to 42 miesiące – od daty podpisania umowy - 11.03.2011.

 

Szczegóły

 

Przedsięwzięcie polega na zaprojektowaniu i wykonaniu obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 (na odcinku od węzła „Augustów” do węzła „Szkocja” - włączając węzły) i drogi ekspresowej S - 61 (na odcinku od węzła „Szkocja” do węzła „Lotnisko” - włączając węzły). Obwodnica Augustowa będzie pełnić głównie funkcję drogi tranzytowej.

 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

- wykonanie dokumentacji projektowej, w tym projektów budowlanych,

- uzyskanie w imieniu GDDKiA  wymaganych decyzji administracyjnych

- wykonanie robót budowlanych niezbędnych do oddania do użytku publicznego obwodnicy Augustowa.

Realizowane będą dwa nowe odcinki dróg przecinające się w planowanym węźle Szkocja, które tworząc jeden spójny ciąg drogowy będą stanowiły obwodnicę Augustowa:

- odcinek nr 1 to jednojezdniowa droga krajowa nr 8 o długości 23,3 km i szerokości 8,4 m

- odcinek nr 2 to dwujezdniowa droga ekspresowa nr S 61 o długości około 13 km z 11 metrowym pasem rozdzielającym (rezerwa pod dodatkowe pasy ruchu)

 

W sumie, szacowana długość planowanej obwodnicy wynosi około 36,3 km.

 

 

W ramach przedsięwzięcia planuje się zaprojektowanie i budowę:

* Nowych, asfaltowych nawierzchni drogowych (oraz przebudowę istniejących).
* Równoległych dróg serwisowych o nawierzchni asfaltowej.
* Systemu odwodnienia drogi.
* Sieci infrastruktury technicznej (oraz przebudowę istniejącej).
* Urządzeń chroniących środowisko.
* Węzłów: "Augustów", "Borki", "Janówka", "Szkocja", "Lotnisko".
* Mostów nad rzekami: Kamienny Bród, Rospuda, Szczeberka.
*Wiaduktów nad drogami poprzecznymi.
* Przejść dla zwierząt oraz przepustów pod koronami dróg i na zjazdach.
* Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP - ów), (2 x MOP klasy II i 2 x MOP klasy III).
* Obwodu Utrzymania Drogi.
*  Innych niezbędnych elementów wymaganych do oddania drogi do eksploatacji.

Planowana obwodnica nie będzie kolidować z obszarami włączonymi do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz obszarami parków narodowych i krajobrazowych. Inwestycja nie będzie kolidować z rezerwatami przyrody.

Lokalizacja

 

Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w województwie podlaskim w powiatach augustowskim i suwalskim, w miastach: Augustów i Suwałki, w gminach Augustów, Nowinka, Raczki i Suwałki.

Lokalizacja odcinka nr 1 - droga krajowa nr 8 klasy GP
- Początek odcinka na istniejącej drodze krajowej nr 8 przed skrzyżowaniem z istniejącą drogą krajową nr 61 w odległości około 500 m przed węzłem "Augustów".
- Koniec odcinka po włączeniu w drogę wojewódzką nr 655 w odległości około 3000 m na północny zachód za węzłem "Szkocja".

Lokalizacja odcinka nr 2 - droga ekspresowa S 61
- Początek odcinka około 600 m na zachód od węzła "Szkocja".
- Koniec odcinka za skrzyżowaniem z istniejącą droga powiatową nr 1148B wraz z węzłem "Lotnisko".