viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAWariant org. pozarządowych

Opinia mgr inż. Władysława Szerszenia

13-12-2006
Opinia do uproszczonej analizy techniczno – ekonomicznej wariantów przebiegu drogi S 8 na odcinku Augustów – Suwałki („Analiza”) – opracowanie Stowarzyszenia Integracji Stołecznej Komunikacji Warszawa. Autor - mgr inż. Władysław Szerszeń

 

I. Uwagi do ustaleń techniczno – lokalizacyjnych alternatywy SISKOM dla

   przebiegu trasy drogi ekspresowej przez Chodorki.

Podaje się uwagi dla odcinka od węzła „Lotnisko” do drogi krajowej Nr 16 – odcinek od węzła Szwajcaria” do węzła „Lotnisko” jest wspólny dla obydwu alternatyw.

1. Odcinek węzeł „Lotnisko” – węzeł „Poddubówek”.

a)      Błędne jest prowadzenie trasy drogi ekspresowej po śladzie istniejącej drogi wojewódzkiej Nr 655 – odcina się dostęp do Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej innych obiektów budowlanych oraz gruntów.

b)     Przebieg trasy drogi ekspresowej od odejścia od drogi wojewódzkiej                      w kierunku północnym oraz węzeł „Lotnisko” koliduje z lotniskiem w Suwałki. Zejście trasy drogi ekspresowej z istniejącego przebiegu drogi wojewódzkiej spowoduje dalsze wejście na teren lotniska. Pozostaje wybór albo droga ekspresowa z węzłem „Lotnisko” albo lotnisko.

c)    Proponowane połączenie Suwałk od węzła „Lotnisko” do istniejącej drogi krajowej Nr 8 przez tereny zabudowane, jest nierealne. Dojazd do Suwałk (klasy co najmniej G) od strony południowej powinien być wykonany od węzła „Poddubówek” – długość około 4 km. Dojazd ten przetnie dwie wsie, a w ciągu drogi gminnej przez Dubowo Drugie trzeba będzie wykonać przejazd drogowy.

d)      Odległość pomiędzy węzłami „Lotnisko” i „Poddubówek” jest nienormatywna.

2.      Błędnie lub bez przemyślenia, czy też przeanalizowania, potraktowano zagadnienie przejścia trasy drogi ekspresowej przez doliny rzek Rospuda i jej dopływu Dowspuda, biorąc pod uwagę, że:

-          obniżenie poziomu dolin w stosunku do terenu za dolinami wynosi około 10 m,

-          trasa drogi ekspresowej przechodzi przez istniejący most (lub tuż przy moście) przez rzekę Rospuda w ciągu drogi gminno – leśnej. Trzeba będzie wybudować nowy most z przełożeniem trasy tej drogi,

-          nierozpoznane warunki geologiczne w dolinach obu rzek ,

-          potencjalny korytarz migracyjny dużych zwierząt w dolinie rzeki Dowspudy (sfragmentowane lasy).

Już w alternatywie przez Raczki „Transprojekt” Warszawa przyjmuje most przez rzekę Rospudę długości 250 m.

W rozpatrywanej alternatywie w aspekcie powyższych uwarunkowań długość jednego mostu lub oddzielnych dwóch mostów będzie o wiele większa, określa się wstępnie około 400 m.

3.      Węzeł „Jaśki”.

Trasa drogi ekspresowej przecina się z drogą wojewódzką Nr 664 pod ostrym katem, a włączenia łącznic muszą być znacznie odsunięte od przecięcia dróg.

Biorąc pod uwagę długi odcinek drogi wojewódzkiej w nasypie (dojazdy do wiaduktu), zajdzie konieczność albo wysiedlenia gospodarstw wsi Sucha Wieś na długości po około 400 m od przecięcia dróg (szeroki pas drogowy, likwidacja dostępu do gospodarstw, drogi dojazdowe wzdłuż nasypu i węzła), albo też budowy Obwodnicy Suchej Wsi dł. 3 – 4 km w ciągu drogi wojewódzkiej

4.      Przyjęto nieodpowiednie szerokości pasa drogowego drogi ekspresowej 50 m, podczas gdy szerokość docelowego pasa drogowego będzie wynosić:

-          szerokość korony drogi - 30 m,

-          skarpy i rowy drogi głównej – 2 x 5 m,

-          drogi dojazdowe z rowami – około 2 x 10 m,

-          pasy izolacyjne zieleni lub ekrany ziemne – 2 x 10 m

  ------------------------------------------------------------------------------------

                                                      Razem - około 80 m

5.      W „Analizie” nic nie mówi się o ochronie przed hałasem. Tymczasem zajdzie konieczność budowy długich odcinków (łącznie do około 10 km) ekranów akustycznych ziemnych lub z materiałów w rejonie wsi Janówka, Jabłońskie, Józefowo (wieś i kolonie), Kierzek i Poddubówek oraz możliwe, że w innych miejscach.

II. Ustosunkowanie się do kosztów alternatywy SISKOM oraz wskaźników

    efektywności ekonomicznej.

a)      Koszt budowy odcinka węzeł „Szwajcaria” węzeł „Lotnisko” (wg wariantu I a) długości 10,8 km ustalono na 323 639 tys. zł co daje koszt budowy 1 km                  w wysokości 29 967 tys. zł.

b)      Natomiast koszt budowy odcinka od węzła „Lotnisko” do drogi Nr 16 długości 30,45 km ustalono na 586 014 tys. zł – na 1 km 19 245 tys. zł.                               Jest to absolutnie niewiarygodne i niemożliwe, albo błędnie bądź też celowo zaniżone.

Świadczyć to może o przyjęciu niewłaściwych cen jednostkowych.

c)       Inny tryb analizy kosztów odcinka węzeł „Lotnisko” do drogi Nr 16.

-          koszt budowy drogi ekspresowej:

30,45 km x 13 800 tys. zł ~ 420 210 tys. zł

-          budowa przejazdów drogowych:

14 x 3 890 tys. zł ~ 54 460 tys. zł

-          budowa dróg dojazdowych:

50 km x 944 tys. zł ~ 47 200 tys. zł

-          węzły:

-          3 x 17 780 tys. zł ~ 53 340 tys. zł

       --------------------------------------------------------

                        Razem ~ 575 210 tys. zł

Na pozostałe duże składniki robót: wiaduktu nad linią kolejową Suwałki – Olecko, mostów na rzekach Rospuda, Dowspuda i Szczeberka, budowę połączenia od węzła Poddubówek – Suwałki, ekrany akustyczne ew. inne roboty pozostaje 10 804 tys. zł.

Jest to absolutnie niewiarygodne.

W kontekście wyżej wymienionych zastrzeżeń odnośnie analizy kosztów alternatywy SISKOM, przedstawione porównanie wskaźników efektywności ekonomicznej jest niewiarygodne.

III. Sprawy społeczne .

„Analiza” całkowicie nie ustosunkowuje się do tego zagadnienia.

1.      Trzeba potwierdzić, że nastąpi duża ilość wysiedleń około 30 gospodarstw – trudno obecnie określić ile dokładnie, ale będą wysiedlenia we wsiach: Sucha Wieś i Jaśki, Kurianki Pierwsze i Stoki, możliwe że Kurianki Długie, Józefowo, Kierzek i Poddubówek.

2.      Inne problemy społeczne dla ludności:

-          odcięcie wsi od gruntów rolnych. Możliwe, że trzeba będzie budować przejazdy gospodarcze, tunele dla przepędów bydła,

-          rozcięcie wsi,

-          duża ingerencja w układy własnościowe (podziały działek). 

Problemy te mogą wywołać ostre protesty rolników.

IV. Ustosunkowanie się do czasu i etapowania realizacji trasy drogi

     ekspresowej wg alternatywy SISKOM.

Przedsięwzięcie wg tej alternatywy nie może być etapowane, a musi być realizowane jako jedno zadanie. Może być etapowane tylko zadanie wg alternatywy GDDKiA              z podziałem na:

-          budowę Obwodnicy Augustowa – rozpoczęcie w roku bieżącym                         i zakończenie w 2009 r.

-          rozpoczęcie odcinka Gatno – Suwałki i Obwodnicy Suwałk za około 5 lat.

Powoływanie się przykładowo na krótkie czasy realizacji odcinka autostrady A – 1 czy też drogi ekspresowej Radzymin – Wyszków – Obwodnica Wyszkowa nie ma sensu, ponieważ nie podaje się ile czasu trwało przygotowanie realizacji tych zadań oraz czy zadania te były przygotowywane z uwzględnieniem wymogów i procedur aktualnego prawa ochrony środowiska.

Tymczasem przygotowanie realizacji budowy drogi ekspresowej Augustów – Suwałki od nowa trwałoby 5 – 7 lat na co się składa:

-          przetargi na dokumentacje i realizację,

-          wykonanie analizy środowiskowej,

-          czynności projektowe (etapy opracowań) z konsultacjami społecznymi,

-          dokumentacja podziałowa,

-          wykupy gruntów,

-          uzyskanie decyzji administracyjnych możliwe, że z procesami sądowymi.

 

Realizacja budowy drogi ekspresowej Augustów – Suwałki wg alternatywy SISKOM jest możliwa za 8 – 10 lat.

 

V. Uzasadnienie przemawiające za wyborem przebiegu trasy Obwodnicy

    Augustowa wg alternatywy z przejściem przez dolinę rzeki Rospudy:

1.      Przedsięwzięcie znajduje się w końcowym etapie przygotowania.                           Po uprawomocnieniu się wydanej przez Wojewodę Podlaskiego decyzji                      „o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia”              (z dnia 18 października 2006 r. znak: ŚR.Ii.KG.66131/89/05/06), wystąpimy             o wydanie „pozwolenia na budowę”, po uzyskaniu którego realizacja zadania może być rozpoczęta w rb., a zakończone w 2009 r.

2.      Przygotowana do realizacji budowa Obwodnicy Augustowa powinna być podjęta niezwłocznie z uwagi, na:

a)      występujący bardzo duży ruch tranzytowy pojazdów ciężkich(TIR) do przejścia granicznego w Budzisku.

Szczególnie dynamiczny wzrost tego ruchu wystąpił od 2004 r. po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, co przedstawia się na załączonym wykresach (zał.1)

 

Dynamika wzrostu ruchu pojazdów ciężkich występująca w ostatnich latach utrzymuje się, a dodatkowo może być spotęgowana zamierzonym wykształceniem nowego korytarza paneuropejskiego z krajów nadbałtyckich przez Polskę (Białystok – Lublin – Rzeszów) do południowo –środkowych krajów Europy .

Przedstawione w „Analizie” SISKOMu prognozy ruchu bazujące na wynikach pomiaru generalnego ruchu z 2000 r. (wg TRANSPROJEKTU Warszawa) są nieaktualne.

b)      konieczność podjęcia ochrony życia i zdrowia ludności dużego miasta uzdrowiskowego Augustowa, powodowanego emisją bardzo dużej ilości spalin i hałasu, a także występowania dużej wypadkowości.

W latach 2001-2006 (I półrocze) na istniejącej drodze krajowej przez Augustów zarejestrowano 64 wypadki, w których zabitych zostało 12 osób, a rannych było 98 osób.

c)       niszczenie struktury zabudowy miasta Augustowa w tym unikalnego zabytku w skali światowej jakim jest Kanał Augustowski, spowodowane drganiami i emisją spalin

d)      za jak najszybszym podjęciem realizacji Obwodnicy Augustowa w okresie ostatnich lat protestowała ludność Augustowa, uciekają się aż  do blokad ruchu.    

            Zaniechanie realizacji Obwodnicy Augustowa oddaliłoby rozwiązanie problemu komunikacyjnego w zakresie uzyskania odpowiednich warunków ruchu na drodze krajowej przez Augustów jak i społecznego w zakresie ochrony życia                      i zdrowia ludności -do około 10-ciu lat  (z realizacją).

            Samo przygotowanie realizacji Obwodnicy Augustowa (łącznie z Obwodnicą Suwałk) dla alternatywy o przebiegu z ominięciem Puszczy Augustowskiej przy przygotowaniu całkiem nowej inwestycji z wymaganymi procedurami prawnymi, konsultacjami społecznymi i wykupieniem gruntów oraz czynnościami projektowymi –trwałoby 5-7 lat.

 Zaniechanie obecnie realizacji Obwodnicy spotęgowałoby wzburzenie i protesty ludności Augustowa.

3.      Cała procedura przygotowawcza realizacji Obwodnicy odbyła się zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, a w tym samym unijnego.

4.      Przygotowane do realizacji zadanie uwzględnia możliwie najmniejszą ingerencje w środowisko przyrodnicze Puszczy Augustowskiej i doliny rzeki Rospuda

-          na podstawie analizy czterech wariantów w tym w oparciu o ekspertyzy naukowe wybrano najkorzystniejszy wariant rozwiązania przejścia mostem długości około 500 m przez całą szerokość doliny rzeki  Rospudy z jego wyniesienia około 9 m ponad teren. Ingerencja stała w środowisko przyrodnicze doliny Rospudy odnosi  się  do małej powierzchni umieszczenia podpór oraz czasowo przez krótkotrwały okres około 2 lat            w okresie budowy obiektu,

-          zastosowano wszystkie możliwe zabezpieczenia obiektu drogowego przed zanieczyszczeniami wód, gleby, ochrony drzewostanu i pól oraz                         w urządzenia dla migracji zwierząt,

-          ustalono i przyjęto bardzo duży zakres kompensacji przyrodniczej                w związku z ingerencją w siedliska ptaków.

Przygotowanie realizacji uwzględnia ustalenia specjalistyczne w raporcie
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Uzyskano wymagane uzgodnienia dla tego przedsięwzięcia przez organy ochrony środowiska – Woj. Komisji Ochrony Przyrody oraz Ministra Środowiska

5.      Na przygotowanie Obwodnicy Augustowa wydatkowano dotychczas środki finansowe z budżetu państwa w wysokości ponad 15 mln zł.

 

Sporządził:

mgr inż. Władysław Szerszeń

doradca GDDKiA O/Białystok

ds. dokumentacji

 

   

a1.jpg 


a2.jpg 


a3.jpg