viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2020

Podsumowanie działań na drogach krajowych w Wielkopolsce w 2020 roku

29-12-2020

Miniony rok upłynął przede wszystkim na przygotowaniach dokumentacji potrzebnej do realizacji dróg ekspresowych S10, S11 oraz innych przyszłych inwestycji. To także okres działań na sieci naszych dróg, prac utrzymaniowych, remontowych. To również poprawa z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego polegająca na budowie lewoskrętów, przebudowie skrzyżowań czy też budowie nowych sygnalizacji świetlnych. Ponad 80 kilometrów dróg zyskało nową nawierzchnię oraz powstało ponad 13 kilometrów ścieżek pieszo-rowerowych. 

Przypomnijmy, że przygotowanie realizacji każdej inwestycji wymaga przeprowadzenia prac projektowych, uzyskania stosownych decyzji i zapewnienia finansowania. Dopiero wtedy można ogłaszać przetarg na wyłonienie wykonawcy.   

Cykl realizacji inwestycji drogowej zaczyna się od prac przygotowawczych. Jest to proces złożony i długotrwały, który wymaga ścisłej współpracy urzędów oraz współdziałania z podmiotami zewnętrznymi. To na tym etapie ustalamy korytarz drogi, analizujemy, gdzie i dlaczego będziemy budować nową drogę albo gdzie na pewno nie możemy budować, ponieważ realizowana inwestycja miałaby negatywny wpływ, np. na środowisko naturalne. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem procesu przygotowania inwestycji drogowych. 

W mijającym roku zorganizowaliśmy wiele spotkań i konsultacji z mieszkańcami oraz władzami samorządowymi z terenu województwa wielkopolskiego, zarówno na spotkaniach bezpośrednich oczywiście przy zachowaniu reżimów sanitarnych, jak również wielu spotkań on-line, gdzie praktycznie liczba chętnych nie była ograniczona, np. wielkością sali ani lokalizacją spotkania. 

 

Droga ekspresowa S10 Piła - Wyrzysk 

Inwestycja znajduje się w końcowej fazie opracowywania Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ). 14 października 2020 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI) dla II etapu prac studialnych, jakim jest STEŚ.   

Na początku 2021 r. planowane jest posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI), na którym przy udziale przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury, GDDKiA, wykonawcy, organów administracji samorządowej i rządowej zostanie wskazany preferowany do realizacji wariant przebiegu drogi ekspresowej S10 Piła - Wyrzysk. Po zatwierdzeniu dokumentacji przez KOPI, wykonawca będzie mógł złożyć wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU), która ostatecznie zatwierdzi przebieg przyszłej drogi ekspresowej S10 na odcinku Piła - Wyrzysk. 

Dalszy etap przygotowań to Koncepcja programowa stanowiąca rozwiązania szczegółowe dla zatwierdzonego w DŚU wariantu. Jest to ostatni etap prac studialnych i po jego zakończeniu rozpocznie się kolejny etap: opracowania projektów budowlanych, umożliwiających przeprowadzenie procedury uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). 

Lata realizacji (roboty budowlane): 2025-2027 

 

Ponad 300 kilometrów S11 w projektowaniu 

W Wielkopolsce dla poszczególnych odcinków drogi ekspresowej S11 (za wyjątkiem S11 Piła - Ujście i Kórnik - Ostrów) trwa proces przygotowawczy, który obejmuje Studium korytarzowe (SK), Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) wraz z uzyskaniem DŚU. 

Pracami studialnymi objęte są następujące odcinki drogi ekspresowej S11:  

• Szczecinek - Piła, 

• Piła - Ujście, 

• Ujście - Oborniki, 

• Oborniki - Poznań wraz z obwodnicą Obornik, 

• Kórnik - Ostrów Wielkopolski, 

• Ostrów Wielkopolski - Kępno. 

 

W ramach STEŚ zostały przeprowadzone całoroczne inwentaryzacje przyrodnicze w obrębie zaproponowanych w SK buforów inwentaryzacyjnych. Wykonano analizy i prognozy ruchu dla wszystkich procedowanych wariantów, analizy liczby pasów ruchu w zależności od natężenia ruchu oraz analizy ekonomiczne. Wszystkie opracowania wchodzące w skład STEŚ dostarczyły niezbędnych danych do porównania wariantów w czterech grupach kryteriów w tzw. wielokryterialnej analizie porównawczej, tj. techniczno-ekonomicznym, funkcjonalno-ruchowym, społecznym i środowiskowym. Analiza pozwoliła na uszeregowanie ich w świetle wyżej wymienionych uwarunkowań. 

Dla wszystkich odcinków odbyły się w tym roku posiedzenia ZOPI. W posiedzeniach, które z uwagi na panującą sytuację epidemiczną w kraju odbyły się za pośrednictwem środków teleinformatycznych, udział wzięli przedstawiciele GDDKiA oraz organów administracji rządowej i samorządowej. W IV kw. 2020 r. dla odcinka Oborniki - Poznań wraz z obwodnicą Obornik oraz dla odcinka Szczecinek - Piła, również za pośrednictwem środków teleinformatycznych, odbyły się posiedzenia KOPI. Dla pozostałych odcinków, tj. Ujście - Oborniki oraz Ostrów Wielkopolski - Kępno, posiedzenia KOPI planowane są na początku 2021 r. Podczas KOPI obradujący wskazują wariant przebiegu drogi, który we wniosku o wydanie DŚU przedstawiony zostanie jako wariant preferowany do realizacji. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach ostatecznie zatwierdzi lokalizację i podstawowe rozwiązania techniczne drogi. 

Dalszy etap przygotowań to Koncepcja programowa stanowiąca rozwiązania szczegółowe dla zatwierdzonego w DŚU wariantu. Jest to ostatni etap prac studialnych, po jego zakończeniu będzie można rozpocząć etap opracowania projektów budowlanych, umożliwiających przeprowadzenie procedury pozyskiwania decyzji ZRID. 

 

 

Harmonogram dla poszczególnych odcinków S11 

 

Szczecinek - Piła 

Inwestycja znajduje się w końcowej fazie opracowywania STEŚ wraz z materiałami do wniosku o wydanie DŚU. 24 lipca 2020 r. odbyło się posiedzenie ZOPI, a 4 grudnia br. odbyło się posiedzenie KOPI. Przed złożeniem wniosku o wydanie DŚU wykonawca wprowadzi zmiany w dokumentacji wynikające z ustaleń poczynionych na posiedzeniu KOPI oraz przygotowuje materiały do wniosku. 

Lata realizacji (roboty budowlane): 2025-2027 

 

Piła - Ujście: 

Dotychczas opracowano STEŚ, wskazując wariant preferowany do realizacji oraz złożono wniosek o wydanie DŚU. Nastąpiła konieczność aktualizacji złożonych materiałów do DŚU w zakresie wykonania ponownej inwentaryzacji przyrodniczej obejmującej pełen okres wegetacyjny. Umowę z nowym wykonawcą podpisano z początkiem kwietnia 2020 r. Ponowne złożenie wniosku o DŚU przewiduje się na początku 2022 r. 

Lata realizacji (roboty budowlane): 2025-2028 

 

Ujście - Oborniki 

Inwestycja znajduje się w końcowej fazie opracowywania STEŚ wraz z materiałami do wniosku o DŚU. 15 października 2020 r. odbyło się posiedzenie ZOPI, a posiedzenie KOPI planowane jest na początku 2021 r. 

Lata realizacji (roboty budowlane): 2025-2027 

 

Oborniki - Poznań wraz z obwodnicą Obornik 

Inwestycja znajduje się w końcowej fazie opracowywania STEŚ wraz z materiałami do wniosku o DŚU. 23 lipca 2020 r. odbyło się posiedzenie ZOPI, a 5 października 2020 r. posiedzenie KOPI. 23 grudnia 2020 r. złożyliśmy wniosek o wydanie DŚU. 

We wniosku o DŚU jako preferowany do realizacji został wskazany wynikowy wariant przebiegu trasy. Trasa planowanej drogi ekspresowej S11 w tym wariancie ma długość ok. 22,2 km. Przewidziano zaprojektowanie obwodnicy Obornik po wschodniej stronie miejscowości z ominięciem zabudowy mieszkalnej. Początek trasy znajduje się w okolicy istniejącej drogi krajowej nr 11. W km 0+082 planowanej drogi ekspresowej S11 przewidziano budowę obiektu nad linią kolejową nr 354 relacji Poznań Główny - Piła Główna. Dalej droga będzie przebiegać po północnowschodniej stronie miejscowości Rożnowo, a następnie po wschodniej stronie miejscowości Kowanowo. W km 7+417 na przecięciu z drogą wojewódzką nr 187 łączącą Pniewy z Murowaną Gośliną przewidziano węzeł drogowy Oborniki umożliwiający zapewnienie połączenia komunikacyjnego z projektowaną drogą ekspresową S11. W km 8+733 po zachodniej stronie miejscowości Gołaszyn przewidziano budowę mostu nad rzeką Wartą. Po przekroczeniu doliny Warty planuje się po obu stronach drogi ekspresowej wybudowanie miejsc obsługi podróżnych (kat. II i III). W km 16+737 na przecięciu z istniejącą drogą krajową nr 11 przewidziano węzeł drogowy Chludowo umożliwiający zapewnienie połączenia komunikacyjnego z planowaną drogą ekspresową S11. Następnie trasa będzie przebiegać po zachodniej stronie miejscowości Chludowo pomiędzy linią kolejową nr 354 i istniejącą drogą krajową nr 11, omijając Zakład Gospodarki Komunalnej Suchy Las. Proponowany przebieg łączy się przez istniejący węzeł Poznań Północ z istniejącym odcinkiem drogi ekspresowej S11. 

Lata realizacji (roboty budowlane): 2024-2026 

 

Kórnik - Ostrów Wielkopolski 

Trwają prace nad STEŚ, które realizuje nowy wykonawca (zgodnie z zawartą umową w połowie maja 2020 r. po odstąpieniu od poprzedniej umowy z winy pierwotnego wykonawcy). 

Inwestycja jest na etapie opracowywania STEŚ wraz z materiałami do wniosku o DŚU. 

Lata realizacji (roboty budowlane): 2026-2028 

 

Ostrów Wielkopolski - Kępno 

Inwestycja znajduje się w końcowej fazie opracowywania STEŚ wraz z materiałami do wniosku o DŚU. 16 października 2020 r. odbyło się posiedzenie ZOPI, a posiedzenie KOPI planowane jest na początku 2021 r. 

Lata realizacji (roboty budowlane): 2025-2027 

 

Rozbudowa drogi krajowej nr 25 na odcinku Konin - Kalisz - Ostrów Wielkopolski 

Rozbudowa drogi krajowej nr 25 na odcinku Konin - Kalisz - Ostrów Wielkopolski obejmuje rozbudowę istniejącego odcinka drogi krajowej polegającą na dostosowaniu jej do parametrów drogi krajowej klasy GP (głównej ruchu przyspieszonego) o przekroju dwujezdniowym wraz z zapewnieniem obejścia miejscowości, przez które przebiega DK25. Prace projektowe obejmują opracowania studialne, tj. STEŚ-R, materiały do wniosku o DŚU wraz z uzyskaniem decyzji. 

 

W ramach trwającego etapu STEŚ wykonano analizy i oceny, w tym wielokryterialną ocenę porównawczą wariantów, mające umożliwić wskazanie do realizacji najkorzystniejszego wariantu pod kątem technicznym, ekonomicznym, społecznym oraz środowiskowym. Dla opracowanego STEŚ, na koniec kwietnia br., odbyło się posiedzenie ZOPI, a w I kwartale 2021 r. planowane jest posiedzenie KOPI. Obradujący wskażą wariant przebiegu drogi, który we wniosku o wydanie DŚU przedstawiony zostanie jako wariant preferowany do realizacji. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach ostatecznie zatwierdzi lokalizację i podstawowe rozwiązania techniczne drogi. 

 

Dalszy etap przygotowań to Koncepcja programowa stanowiąca rozwiązania szczegółowe dla zatwierdzonego w DŚU wariantu. Jest to ostatni etap prac studialnych, po jego zakończeniu będzie można rozpocząć etap opracowania projektów architektoniczno-budowlanych, umożliwiających przeprowadzenie procedury pozyskiwania decyzji ZRID. 

Lata realizacji (roboty budowlane): 2024-2026 

 

Realizacja Programu budowy 100 obwodnic w województwie wielkopolskim  

Osiem obwodnic wielkopolskich miast zostało ujętych w rządowym Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.    

Dla trzech obwodnic:   

 • Gostynia w ciągu drogi krajowej nr 12, 

 • Żodynia w ciągu drogi krajowej nr 32, 

 • Grzymiszewa w ciągu drogi krajowej nr 72   

zostały ogłoszone postępowania przetargowe w systemie Projektuj i buduj. 

 

Dla obwodnicy Koźmina Wielkopolskiego w ciągu drogi krajowej nr 15 ogłosiliśmy postępowanie na wykonanie opracowań projektowych niezbędnych do uzyskania DŚU. 

 

Trwają studialne prace projektowe dla rozbudowy całego przebiegu drogi krajowej nr 25 pomiędzy Ostrowem Wielkopolskim a Koninem. W ramach Programu 100 obwodnic realizowana będzie w pierwszej kolejności obwodnica Kalisza. Obecnie trwa ostatnia faza przygotowania STEŚ, w tym prace analityczne zmierzające do wytypowania najkorzystniejszego wariantu przebiegu drogi krajowej nr 25. W najbliższym czasie złożymy wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydanie DŚU dla wskazanego we wniosku wariantu preferowanego. 

 

Dla obwodnicy Strykowa w ciągu drogi krajowej nr 32 wystąpiliśmy do Urzędu Miasta i Gminy Stęszew z wniosek o wydanie DŚU.  

 

Dla pozostałych obwodnic: 

 • Krotoszyna, Zdun, Cieszkowa w ciągu drogi krajowej nr 15, 

 • Kamionnej w ciągu drogi krajowej nr 24, 

proces przygotowawczy dopiero się rozpocznie.  

 

Działania na sieci 

Poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu to podstawowy cel, jaki realizuje GDDKiA. W mijającym roku zrealizowaliśmy 26 zadań na sieci. Realizacja większości zakończyła się z końcem roku, a realizacja niektórych z nich zaplanowana była na przełomie 2020/2021 r.  

  

Dziesięć zadań dotyczyło budowy sygnalizacji świetlnych. Ponadto powstały trzy nowe ścieżki pieszo-rowerowe, chodnik i skrzyżowanie typu rondo. Dwa działania dotyczyły poprawy bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę lewoskrętów, dwa dotyczyły oświetlenia skrzyżowań, w tym jedno wykonania wysp z azylami oraz znaków aktywnych. Jedno działanie polegało na wybudowaniu zatoki autobusowej wraz z przebudową dojść dla osób niepełnosprawnych. 

 

Lista najważniejszych zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego przedstawia się następująco:  

  

 • Budowa sygnalizacji świetlnych wraz z elementami poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 10 w miejscowościach Grabówno, Pobórka Wielka, Nieżychowo i Kosztowo  

 • Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 11 na odcinku Ujście – Nowa Wieś Ujska  

 • Budowa oświetlenia wraz z przebudową skrzyżowania w ciągu drogi krajowej nr 11 w miejscowości Pleszew 

 • Budowa sygnalizacji świetlnych wzbudzanych wraz z elementami poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 11 w miejscowościach Antonin i Słupia pod Kępnem 

 • Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z elementami poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 11 w miejscowości Kotlin 

 • Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z elementami poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 11 w miejscowości Brodowo 

 • Budowa sygnalizacji świetlnej i chodnika wraz z elementami poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 15 w miejscowości Gniezno 

 • Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi krajowej nr 25 w miejscowości Zbiersk-Cukrownia 

 • Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 25 na odcinku Zbiersk Tartak - Zbiersk Cukrownia 

 • Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi krajowej nr 25 na odcinku Milewo (Rychwał) - Siąszyce 

 • Budowa sygnalizacji świetlnych wzbudzanych w ciągu drogi krajowej nr 25 w miejscowości Skulsk i w ciągu drogi krajowej nr 92 w miejscowości Kościelec 

 • Rozbudowa skrzyżowania w ciągu drogi krajowej nr 32 w miejscowości Wolsztyn 

 • Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z elementami poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 36 w miejscowości Załęcze (węzeł S5 Rawicz)  

 • Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej w ciągu drogi krajowej nr 39 w miejscowości Rychtal  

 • Przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 72 w miejscowościach Olszówka i Smulsko 

 • Budowa sygnalizacji świetlnych wzbudzanych wraz z elementami poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 92 w miejscowościach Kostrzyn i Września  

  

Bądź na bieżąco z komunikatami GDDKiA. Obserwuj nas w mediach społecznościowych Facebook i Twitter.