viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAMapa stanu budowy dróg

Obwodnica Suwałk

01-09-2014

oddział: Białystok

długość – 12,830 km

obecny etap – w użytkowaniu

wartość projektu: 253 428 786,40 zł PLN brutto (w tym roboty: 243 459 000,00 PLN; nadzór: 9 969 786,40 zł PLN)

Etap zrealizowany:

- 06 lipca 2011 r. – złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla przedmiotowego przedsięwzięcia

- 17 października 2011 r. – wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy miasta Suwałki w ciągu drogi ekspresowej S61

04 października 2013 r. – data zatwierdzenia Koncepcji Programowej przez Komisję Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnyc

04 marca 2015 r.- postanowienie wydłużające decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy miasta Suwałki w ciągu drogi ekspresowej S61

Etap w realizacji:

* 12 listopada 2014 r. – ogłoszenie przetargu na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Suwałk

* 29 września 2015 r. – podpisanie umowy z wykonawcą BUDIMEX S.A. na zaprojektowanie i budowę obw. Suwałk

* 28 lipca 2016 r. – złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID

* 27 stycznia 2017 r. – Wojewoda Podlaski wydał decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej (ZRID)

* 03 luty 2017 r. – rozpoczęcie robót w terenie; 13 kwietnia 2019 - oddanie obw. do użytkowania

Opis inwestycji:

1. Przebieg drogi.

Realizowana inwestycja położona jest w całości w obszarze administracyjnym województwa podlaskiego, w powiecie suwalskim, w gminie Suwałki.

2. Podstawowe parametry techniczne

* klasa drogi S

* prędkość projektowa – 100 km/h

* prędkość miarodajna – 110 km/h

* dwie jezdnie po dwa pasy ruchu 2x2

* szerokość pasów ruchu: 3,5 m

* pasy awaryjne – po 2,5 m każdy

* szerokość pobocza gruntowego – 0,75 m -3,70 m

* pas dzielący - od 5,00 – 11,0 m

* obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś (11,5 tony/oś)

3. Zakres inwestycji

W ramach przedsięwzięcia rozbudowany zostanie węzeł Suwałki Południe, powstanie tez nowy węzeł Suwałki Zachód. Wykonawca zrealizuje obwodnicę w 34 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych w fazie robót budowlanych).

Zadanie obejmuje wykonanie jezdni o nawierzchni z betonu cementowego o długości 12,83 km. Powstaną też zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne oraz wygrodzenia ochronno – naprowadzające. W zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego przewidziane są bariery ochronne i osłony przeciwolśnieniowe.

4. Wariantowanie przebiegu drogi

wariant I

początek przyjęto w km 3+190. Od węzła „Lotnisko” obwodnica biegnie po zachodniej stronie miasta Suwałki. W km 3+960 obwodnica biegnie po zachodniej stronie miasta Suwałki, przechodząc przez teren Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz miejscowość Poddubówek. W km 3+960 obwodnica przecina linię kolejową relacji Olecko – Trakiszki. Trasa obwodnicy biegnie przez m. Zielone Kamedulskie, w odległości min 100 m od zabudowy mieszkaniowej. W miejscu gdzie obwodnica przecina rzekę Czarna Hańcza zaprojektowano most M-7. Koniec wariantu I obwodnicy Suwałk zaplanowano w km 16+500. Jako tymczasowe połączenie obwodnicy z istniejącą DK8 zaplanowano łącznik.

wariant II

początek projektowanej obwodnicy przyjęto również w km 3+190. Obwodnica w tym wariancie biegnie od węzła „Lotnisko” w kierunku północno-zachodnim względem centrum Suwałk, przechodząc przez teren Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz miejscowości Poddbudówek. W km 3+990 na przecięciu obwodnicy z linią kolejową relacji Olecko-Traszki zaprojektowano wiadukt. Obwodnica na analizowanym odcinku przebiega przez tereny rolnicze z obecną zabudową mieszkaniową typu zagrodowego. Trasa przecina perspektywiczny teren lotniska w Suwałkach. W dalszej części przebieg wariantu II jest tożsamy z wariantem I.

5. Obiekty inżynierskie

Wzajemne powiązanie istniejącego układu komunikacyjnego z trasą drogi ekspresowej S61 zapewniono poprzez obiekty inżynierskie: wiadukty, przejazdy drogowe. Przekroczenie istniejącego cieku wodnego zaprojektowano za pomocą obiektu mostowego. Na wybór obiektu mostowego miały wpływ następujące elementy: rozległość dolin rzek, tereny podmokłe i zabagnione, ukształtowanie terenu oraz wymagania środowiskowe (ochrona zespołów przyrodniczo – krajobrazowych). Przebieg drogi ekspresowej po terenach leśnych jak również w pobliżu istniejących obszarów leśnych wymusił konieczność zaprojektowania przejść dla zwierzyny dziko żyjącej.

6. Węzły

Suwałki Północ – na połączeniu DK8

Suwałki Zachód – na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 653

Suwałki Południe – należy dobudować łącznicę do istniejącego węzła.

7. MOPy

Nie występują.

8. Ochrona środowiska

W ramach inwestycji planuje się budowę ekranów akustycznych, nowe nasadzenia, realizację przejść dla zwierząt.

IV. Podział zadania inwestycyjnego na etapy i kolejność ich realizowania.

Inwestycja podzielona jest na dwa odcinki A i B, które będą realizowane w tym samym czasie. Odcinek A obejmuje budowę drogi ekspresowej na odcinku o długości ok 12,2 km. Odcinek B o długości ok 670 m.