Obwodnica Suwałk


oddział: Białystok

długość – 12,830 km

obecny etap – w użytkowaniu

wartość projektu: 253 428 786,40 zł PLN brutto (w tym roboty: 243 459 000,00 PLN; nadzór: 9 969 786,40 zł PLN)

Etap zrealizowany:

- 06 lipca 2011 r. – złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla przedmiotowego przedsięwzięcia

- 17 października 2011 r. – wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy miasta Suwałki w ciągu drogi ekspresowej S61

04 października 2013 r. – data zatwierdzenia Koncepcji Programowej przez Komisję Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnyc

04 marca 2015 r.- postanowienie wydłużające decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy miasta Suwałki w ciągu drogi ekspresowej S61

Etap w realizacji:

* 12 listopada 2014 r. – ogłoszenie przetargu na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Suwałk

* 29 września 2015 r. – podpisanie umowy z wykonawcą BUDIMEX S.A. na zaprojektowanie i budowę obw. Suwałk

* 28 lipca 2016 r. – złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID

* 27 stycznia 2017 r. – Wojewoda Podlaski wydał decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej (ZRID)

* 03 luty 2017 r. – rozpoczęcie robót w terenie; 13 kwietnia 2019 - oddanie obw. do użytkowania

Opis inwestycji:

1. Przebieg drogi.

Realizowana inwestycja położona jest w całości w obszarze administracyjnym województwa podlaskiego, w powiecie suwalskim, w gminie Suwałki.

2. Podstawowe parametry techniczne

* klasa drogi S

* prędkość projektowa – 100 km/h

* prędkość miarodajna – 110 km/h

* dwie jezdnie po dwa pasy ruchu 2x2

* szerokość pasów ruchu: 3,5 m

* pasy awaryjne – po 2,5 m każdy

* szerokość pobocza gruntowego – 0,75 m -3,70 m

* pas dzielący - od 5,00 – 11,0 m

* obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś (11,5 tony/oś)

3. Zakres inwestycji

W ramach przedsięwzięcia rozbudowany zostanie węzeł Suwałki Południe, powstanie tez nowy węzeł Suwałki Zachód. Wykonawca zrealizuje obwodnicę w 34 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych w fazie robót budowlanych).

Zadanie obejmuje wykonanie jezdni o nawierzchni z betonu cementowego o długości 12,83 km. Powstaną też zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne oraz wygrodzenia ochronno – naprowadzające. W zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego przewidziane są bariery ochronne i osłony przeciwolśnieniowe.

4. Wariantowanie przebiegu drogi

wariant I

początek przyjęto w km 3+190. Od węzła „Lotnisko” obwodnica biegnie po zachodniej stronie miasta Suwałki. W km 3+960 obwodnica biegnie po zachodniej stronie miasta Suwałki, przechodząc przez teren Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz miejscowość Poddubówek. W km 3+960 obwodnica przecina linię kolejową relacji Olecko – Trakiszki. Trasa obwodnicy biegnie przez m. Zielone Kamedulskie, w odległości min 100 m od zabudowy mieszkaniowej. W miejscu gdzie obwodnica przecina rzekę Czarna Hańcza zaprojektowano most M-7. Koniec wariantu I obwodnicy Suwałk zaplanowano w km 16+500. Jako tymczasowe połączenie obwodnicy z istniejącą DK8 zaplanowano łącznik.

wariant II

początek projektowanej obwodnicy przyjęto również w km 3+190. Obwodnica w tym wariancie biegnie od węzła „Lotnisko” w kierunku północno-zachodnim względem centrum Suwałk, przechodząc przez teren Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz miejscowości Poddbudówek. W km 3+990 na przecięciu obwodnicy z linią kolejową relacji Olecko-Traszki zaprojektowano wiadukt. Obwodnica na analizowanym odcinku przebiega przez tereny rolnicze z obecną zabudową mieszkaniową typu zagrodowego. Trasa przecina perspektywiczny teren lotniska w Suwałkach. W dalszej części przebieg wariantu II jest tożsamy z wariantem I.

5. Obiekty inżynierskie

Wzajemne powiązanie istniejącego układu komunikacyjnego z trasą drogi ekspresowej S61 zapewniono poprzez obiekty inżynierskie: wiadukty, przejazdy drogowe. Przekroczenie istniejącego cieku wodnego zaprojektowano za pomocą obiektu mostowego. Na wybór obiektu mostowego miały wpływ następujące elementy: rozległość dolin rzek, tereny podmokłe i zabagnione, ukształtowanie terenu oraz wymagania środowiskowe (ochrona zespołów przyrodniczo – krajobrazowych). Przebieg drogi ekspresowej po terenach leśnych jak również w pobliżu istniejących obszarów leśnych wymusił konieczność zaprojektowania przejść dla zwierzyny dziko żyjącej.

6. Węzły

Suwałki Północ – na połączeniu DK8

Suwałki Zachód – na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 653

Suwałki Południe – należy dobudować łącznicę do istniejącego węzła.

7. MOPy

Nie występują.

8. Ochrona środowiska

W ramach inwestycji planuje się budowę ekranów akustycznych, nowe nasadzenia, realizację przejść dla zwierząt.

IV. Podział zadania inwestycyjnego na etapy i kolejność ich realizowania.

Inwestycja podzielona jest na dwa odcinki A i B, które będą realizowane w tym samym czasie. Odcinek A obejmuje budowę drogi ekspresowej na odcinku o długości ok 12,2 km. Odcinek B o długości ok 670 m.