viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2013

Obwodnica Szczuczyna - koniec zimowego letargu

28-03-2013

Wykopy, wymiany gruntów, wiercenia pali oraz roboty branżowe (energetyka, wodociągi) – rozkręca się budowa 8-kilometrowej obwodnicy Szczuczyna w ciągu planowanej drogi ekspresowej S 61.

Początek projektowanej obwodnicy zlokalizowany jest przed miejscowością Szczuczyn w km 197+550 istniejącej drogi krajowej Nr 61. Droga omija miejscowość Szczuczyn po stronie zachodniej. Koniec projektowanej trasy (w km 205+557) przewidziano za miejscowością Szczuczyn na włączeniu w istniejącą drogę krajową Nr 61. Obwodnica przebiega w geograficznym układzie północ-południe przez teren województwa podlaskiego (powiat Grajewo).

 

Budowa nowej trasy wiąże się z koniecznością dostosowania jej do istniejącego układu komunikacyjnego - drogi bezpośrednio krzyżujące się z obwodnicą zostaną odpowiednio przebudowane z uwzględnieniem odległości pomiędzy skrzyżowaniami właściwych dla drogi klasy GP. Z tego względu przewidziano budowę dróg dojazdowych umożliwiających obsługę terenów przyległych do obwodnicy.

 

W celu bezkolizyjnego przeprowadzenia ruchu pojazdów nad drogami, ciekami wodnymi i przejściami dla zwierząt zaprojektowano obiekty inżynierskie, dla których wybrano optymalne rozwiązania techniczne. Wybudowane zostaną też odpowiednie urządzenia ochrony środowiska.

 

W zakres inwestycji wchodzą następujące podstawowe roboty budowlane:

• budowa obwodnicy m. Szczuczyn o długości 8,007 km, w I etapie o przekroju jednojezdniowym – 1 x 2 pasy ruchu (na węźle 2 x 2 pasy ruchu),

• budowa dwupoziomowego, bezkolizyjnego węzła drogowego „Szczuczyn”, 

• budowa dróg dojazdowych zapewniających dojazd do pól, lasów i posesji, w tym tzw. dróg autobusowych,

• budowa 9 obiektów inżynierskich w ciągu i nad obwodnicą,

• budowa przepustów,

• budowa urządzeń ochrony środowiska (m.in. ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne, ogrodzenie, zieleń izolacyjna, urządzenia oczyszczające wody opadowe i roztopowe),

• budowa oświetlenia węzła drogowego i skrzyżowań,

• budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu (m.in. bariery ochronne, ekrany przeciwolśnieniowe, ogrodzenia, stacja meteorologiczna),

• przebudowa istniejących dróg w zakresie inwestycji,

• przebudowa istniejących i budowa nowych urządzeń uzbrojenia terenu,

• budowa systemu odwodnienia pasa drogowego.

 

Obwodnica Szczuczyna realizowana na parametrach drogi ekspresowej będzie budowana w dwóch etapach:

 

• I etap - budowa obwodnicy o przekroju jednojezdniowym (jedynie w rejonie węzła „Szczuczyn” przekrój dwujezdniowy) oraz skrzyżowań jednopoziomowych na włączeniach do istniejącej drogi krajowej nr 61; obwodnica będzie funkcjonowała jako droga klasy GP:

 1 jezdnia po 1 pasie ruchu w każdym kierunku na odcinku od km 197+550,00 do km 199+804,47 (przed węzłem „Szczuczyn”) i od km 202+475,95 do km 205+557,00 (za węzłem „Szczuczyn”),

 2 jezdnie po 2 pasy ruchu od km 200+426,62 do km 201+902,65 (węzeł „Szczuczyn”)

 2 odcinki przejściowe z przekroju jednojezdniowego na dwujezdniowy od km 199+804,47 do km 200+426,62 i od km 201+902,65 do km 202+475,95.

 

• II etap - dobudowa drugiej jezdni na odcinkach „przed” i „za” węzłem „Szczuczyn” o przekroju 2 x 2 oraz zlikwidowanie skrzyżowań jednopoziomowych; obwodnica będzie wtedy pełnić funkcję drogi klasy S. W sytuacji wzrostu natężenia ruchu istnieje możliwość dobudowy trzeciego pasa ruchu dla każdej jezdni (do wewnątrz jezdni). Już w etapie I korpus drogowy na odcinku dwujezdniowym zostanie wykonany z uwzględnieniem szerokości pod trzy pasy ruchu i nie będzie wymagał poszerzenia.

 

Podstawowe parametry techniczne:

 

ETAP I:

• klasa techniczna - Gp (Etap I)

• prędkość projektowa - Vp – 100 km/h

• kategoria ruchu - KR6 (ruch bardzo ciężki)

• obciążenie - 115 kN/oś

• nawierzchnia - bitumiczna

• skrajnia pionowa - 5,00 m

• szerokość korony - 12.5-14.65 m

• jezdnie - 1 jezdnia, 2 pasy ruchu

• szerokość jezdni - 7,00 m

• pas ruchu - 3,50 m

• opaski - 2x0,75 m

• pobocze gruntowe - 1,50 m - 3,55 m (max. 4.2 m)

• pochylenie poprzeczne jezdni - 2,5%

 

ETAP II:

• klasa techniczna - S (Etap II)

• prędkość projektowa - Vp – 100 km/h

• kategoria ruchu - KR6 (ruch bardzo ciężki)

• obciążenie - 115 kN/oś

• nawierzchnia - bitumiczna

• skrajnia pionowa - 5,00 m

• szerokość korony - 33,50 – 34,75m

• jezdnie - 2 jezdnie, każda po 2 pasy ruchu

• szerokość jezdni - 7,00 m

• pas ruchu - 3,50 m

• pas awaryjny - 2,50 m

• pobocze gruntowe - 1,80 m

• pochylenie poprzeczne jezdni - 2,5%

• pas dzielący z opaskami:

• Etap I - 12,50 m

• Etap docelowy - 5,00 m •

 

Wartość całkowita projektu: 151 000 000, 00zł

• Wartość Kontraktu brutto: 124 803 923 ,41 zł

• Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

• 35 412 272, 00 zł

 

• Strona internetowa projektu:

• http://www.s61-obwodnica-szczuczyna.pl