viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiABudowa obwodnicy Rajgrodu

Studium techniczno- ekonomiczne na budowę obwodnicy Rajgrodu

23-08-2006
Studium techniczno- ekonomiczne na budowę obwodnicy Rajgrodu


Materiał do pobrania Rajgród-analiza.doc2.doc -  data umieszczenia materiału na stronie 22 sierpnia 2006 r.
 

Biuro Planowania Rozwoju Warszawy

SPÓŁKA  AKCYJNA

02-591 Warszawa, ul. Batorego 16

Centrala +48 (22) 825-92-01

 

Studium techniczno – ekonomiczne

na budowę obwodnicy Rajgrodu

w ciągu drogi krajowej nr 61 Warszawa-Augustów

 

ANALIZA ŚRODOWISKOWA

Autorzy:

mgr Hanna Kowińska

mgr Jacek Skorupski

 

 

Kierownik Pracowni

Ochrony Środowiska

mgr Jacek Skorupski

 

 

Warszawa, czerwiec 2006 r.

 

 

1                  Część ogólna

Wprowadzenie

1.1              Przedmiotem opracowania jest  analiza środowiska w obszarze rozpatrywanych wariantów obwodnicy Rajgrodu w ciągu dróg krajowej Nr 61 Warszawa – Augustów

1.2              Obwodnica w ciągu drogi Nr 61 planowana jest jako droga klasy S (ekspresowa), docelowo dwujezdniowa.

 

2                  Ogólna charakterystyka planowanego przedsięwzięcia


2.1
              
Analizowane przedsięwzięcie polega na budowie dwóch obwodnicy miasta Rajgród tj: drogi krajowej nr 61 przechodzącej przez miasto w układzie równoleżnikowym z zachodu na wschód.

2.2              Projektowana obwodnica położona jest na terenie województwa podlaskiego w powiecie grajewskim, przebiega przez teren miasta i gminy Rajgród.

2.3               Obwodnica  będzie miała parametry drogi ekspresowej (S) o prędkości projektowej Vp - 100 km/godz. oraz prędkości miarodajnej Vm - 110 km/godz., promień łuków poziomych R = 1500 m.

2.4               Droga ta będzie prowadziła ruch w relacjach Warszawa -  Jabłonna – Legionowo – Serock – Różan – Ostrołęka – Łomża – Grajewo – Augustów.

2.5               Na całej długości obwodnica będzie miała kontrolowaną akcesję ograniczającą włączenia do trasy tylko do powiązań na węzłach i obsługi MOP-ów.

 

3                  Warianty przebiegu drogi

Wariant „0”

3.1               Wariant „O” polega na pozostawieniu obu dróg w dotychczasowym przebiegu.

Warianty wstępnie analizowane - przyczyny rezygnacji

3.2               Warianty z których zrezygnowano przebiegały przez tereny o trudnych warunkach geologicznych, cennych przyrodniczo oraz były w konflikcie z już istniejącym i projektowanym zagospodarowaniem terenów.

Warianty przyjęte do dalszych analiz

3.3               Do dalszych analiz przyjęto warianty z dokumentów planistycznych oraz te  które nie uzyskały zdecydowanie negatywnej opinii organów ochrony środowiska i przedstawicieli samorządów lokalnych

3.4               Warianty drogi 61 położone są na terenie miasta i gminy Rajgród.

 

4                  Charakterystyka zagospodarowania i użytkowania terenu w otoczeniu planowanych przebiegów drogi

 

Stan istniejący zagospodarowania pasa planowanej trasy i jej otoczenia

4.1               Wariant 1 najkrótszy prowadzony jest od węzła w Tamie przez obrzeża lasu, fragment zalądowanego jeziora Rajgrodzkiego, następnie przecina kompleks lasu, tereny rolne po południowej stronie miasta, przekracza rzekę Jerzgnię i włącza się od strony południowej do istniejącej drogi 61.

4.2               Wariant 2 prowadzony jest od węzła w Tamie skrajem lasu, następnie  przez las do stawów rybnych w miejscowości Wojdy i rejonie kolonii Rajgród włącza się do istniejącej drogi nr 61.

4.3               Wariant 3  i 3a obchodzi od strony południowej miejscowość Bełda, przez tereny rolne dochodzi do lasu, tu dwuwariantowo przecina las ( prowadzony duktem ) dochodzi do miejscowości Wojdy i po śladzie wariantu 2 łączy się z istniejącą drogą 61.

4.4               Wariant 4 prowadzony jest po prostej łączącej drogę 61 w linii prostej od miejscowość Tama do wschodniej granicy miasta. Wariant ten przecina układ urbanistyczny wsi Wojdy, ponadto  , przechodzi przez powierzchnię stawu. Jest to wariant rysowany w „Studium uwarunkowań….”

 

Zagospodarowanie według dokumentów planistycznych

4.5               Na terenie miasta i gminy  obowiązującym dokumentem planistycznym jest:

¨              Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Rajgród, zatwierdzone uchwałą  nr XXV/184/01 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 26 października 2001 roku

4.6               Analizowane tereny  studium przeznacza pod strefę funkcjonalną  miasta oraz pod zaplecze dla funkcji turystycznej i wypoczynkowej zlokalizowanej w rejonie jezior.

4.7               W wariancie  4 przyjęto przebieg ze Studium.

 

5           Charakterystyka środowiska oraz przewidywanych emisji i oddziaływań przedsięwzięcia na środowisko

 

Geomorfologia.

5.1               Analizowany obszar położony jest na pograniczu dwóch jednostek geomorfologicznych. Są to: Pojezierze Ełckie i Kotlina Biebrzy.

5.2               Pojezierze Ełckie stanowi wysoczyznę polodowcową poprzecinaną dolinami rzek z zagłębieniami wytopiskowymi o powierzchni falistej, genetycznie związaną ze zlodowaceniem środkowopolskim.

5.3               W obszarze analizowanych przebiegów obwodnicy, w strefie  Pojezierza Ełckiego występują następujące formy morfologiczne

¨               zdenudowane wzgórza moren czołowych o względnych wysokościach 4.0 – 8.0 m

¨              Jezioro Rajgrodzkie i Jezioro Dręstwo

¨              rzeka Jerzgnia –odcinek rzeki łączący Jezioro Rajgrodzkie z Jeziorem Drestwo

¨              doliny drobnych cieków i rowów melioracyjnych

¨              zagłębienia  wytopiskowe wypełnione wodą  dnie

 

5.4               Kotlina Biebrzy jest rozległą bagienną doliną uformowaną w okresie ostatniego zlodowacenia (zlodowaceń Wisły). 

5.5               W jej obrębie występują

¨              rozlegle obniżenia dolinne podmokle, płaskim  dnie

¨              równiny piaszczyste – sandrowe

 

5.6               Wszystkie warianty omijają miasto po jego południowej stronie.

5.7               Wariant 3 i 3a  omijające miejscowość Bełda przechodzą przez Kotlinę  Biebrzańską przecinają kanały i wchodzą na Pojezierze Ełckie

5.8               Warianty 1  2, 4  biegną po pofalowanej powierzchni wysoczyzny morenowej . w wariantach 1 i 4 trasa przechodzi przez obecnie załadowany południowy fragment Jeziora Rajgrodzkiego.

5.9               Wszystkie warianty przechodzą przez dolinę rzeki Jerzgni.

 

Geologia. W strefie posadowienia w obszarze wysoczyzny występują następujące grunty:

¨              utwory akumulacji lodowcowej i wodnolodowcowej tj.

§           piaski, żwiry i pospółki

§           gliny, piaski gliniaste i gliny piaszczyste z domieszką kamieni

5.10           Są to grunty korzystne dla inwestycji drogowych.

5.11           W przypowierzchniowej warstwie gruntów w Kotlinie Biebrzy występują:

¨              grunty organiczne o różnym stopniu rozkładu i zmiennej miąższości (torfy, gytie, kreda jeziorna) – grunty o dużej ściśliwości, nieskonsolidowane, nawodnione- grunty niekorzystne

¨              mułki oraz piaski z domieszką humusu -  grunty o dużej ściśliwości, nieskonsolidowane, nawodnione- grunty niekorzystne

¨              grunty mineralne wykształcone jako piaski drobne i średnie, lokalnie – grunty na ogół nośne, jednak nośność uzależniona od stopnia zagęszczenia i nawodnienia

5.12           Trudne warunki charakteryzują obszary położone w Kotlinie Biebrzy. W podłożu występują grunty nienośne o nie zawsze zdefiniowanej miąższości.

 

Surowce mineralne.

5.13           W rejonie analizowanych przebiegów obwodnic nie występują udokumentowane złoża surowców.

5.14           Planowane obwodnice nie kolidują z terenami górniczymi.

 

Wody podziemne.

5.15           Warunki występowania  wody gruntowej ściśle związane są z budową geologiczną Kotliny Biebrzańskiej i Pojezierza Ełckiego.

5.16           W Kotlinie poziom wody utrzymuje się w utworach łatwo przepuszczalnych ( piaskach , żwirach, torfach) na głębokości poniżej 1 m

5.17           Na Pojezierzu Ełckim, głębokość poza dolinami rzek i zagłębieniami wytopiskowymi zwierciadło pierwszego poziomu wodonośnego występuje poniżej 3m ppt.

5.18           W obrębie nieprzepuszczalnych glin spotyka się izolowane soczewki wodonośne.

5.19           Miasto i gmina położone są na obszarze głównego czwartorzędowego zbiornika wód podziemnych w Polsce (GZWP); nr 217 – „Pradolina rzeki Biebrzy” oraz fragmencie trzeciorzędowego zbiornika wód podziemnych.

5.20           W zachodniej stronie miasta zlokalizowane jest ujęcie wody na potrzeby konsumpcyjne miasta.

5.21           Wokół ujęcia na podstawie dokumentacji hydrogeologicznej powstał projekt wyznaczenia strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej.

 

Wody powierzchniowe.

5.22           Miasto i gmina  położone są  w zlewni rzeki Biebrza

5.23           Głównym zbiornikiem wód powierzchniowych w analizowanym terenie jest Jezioro Rajgród i Jezioro Dręstwo.

5.24           Wody obu jezior  łączy rzeka Jerzgnia.

5.25           W analizowanym obszarze występują drobne cieki i sieć rowów melioracyjnych i kanałów.

 

Gleby.

5.26           Tereny rolne przez, które prowadzone są obwodnice posiadajągrunty orne kl. V i VI

 

Szata roślinna. Siedliska przyrodnicze.

5.27           W obszarze analiz dominują tereny leśne i rolne .

5.28           Najcenniejsze elementy naturalnej szaty roślinnej w analizowanym rejonie to:

¨              zwarty kompleks leśny boru świeżego i boru mieszanego z sosną III I IV klasy wiekowej

¨              lasy siedlisk bagiennych –olsy i bory mieszane bagienne z olszą i brzozą w okolicach wsi Wojdy

¨              użytki zielone w dolinie Jerzgni w postaci zmeliorowanych wilgotnych łąk i pastwisk

¨              nieużytki rolnicze w zabagnionych obniżeniach bezodpływowych porośnięte zespołami roślinności bagiennej –szuwarów trzcinowych

 

5.29           Cennym obiektem zieleni jest zachowany układ przestrzenny części ozdobno-użytkowej założenia dworsko-parkowego we wsi Wojdy. Zachowała się część sadów, nasadzenia otulinowe ( aleja dębowa), stawy z groblami  porośnięte szuwarami i trzcinowiskami.

5.30           Warianty 3 i 3a  prowadzone są przez tereny leśne na odcinku około 6 km, następnie wzdłuż stawów rybnych we wsi Wojdy, do rzeki Jerzgni.

5.31           Pozostałe warianty przechodzą obrzeżem kompleksu leśnego (2) lub przez mniejsze powierzchnie leśne (1)

5.32           Wariant 4 i 4 a przecina  jeden z osuszonych  stawów rybnych.

 

Fauna. Szlaki migracji.

5.33           Na analizowanym terenie lasy i jeziora są  jest istotnym miejscem dla świta zwierzęcego.

5.34           Występuje tu większość gatunków fauny Kotliny Biebrzańskiej.

5.35           W lasach występuje dzik, łoś, sarna, jeleń, wilk ponadto jeż, kretowate, ryjówkowate, nornikowate, myszowate.

5.36           Ponadto występują gatunki charakterystyczne dla pojezierzy, w tym gatunki chronione i rzadkie , jak ptaki drapieżne – orzeł przedni, orlik grubodzioby, orlik krzykliwy, rybołów, myszołów włochaty.

5.37           W lasach wokół miejsc gniazdowania wyznaczono strefy ochronne a lasy uznano za ochronne.

5.38           Na terenach rolnych często pojawia się zając. Licznie występuje bóbr

5.39           Droga 61 w każdym z wariantów  przecina lasy oraz dolinę Jerzgni – główne szlaki migracji i tereny lęgowe.

 

Krajobraz. Walory rekreacyjne.

5.40           Pod względem krajobrazowym na analizowanym obszarze wyróżniają się:

¨              naturalne kompleksy leśne

¨              krajobraz rzeźby młodoglacjalnej o pofalowanej powierzchni poprzecinanej jeziorami o urozmaiconej linii brzegowej , bądź zagłębieniami wytopiskowymi

¨              dolina Jerzgni z rzeką meandrującą i bogatym otoczeniem brzegów

¨              założenie dworskie ze stawami rybnymi i parkiem krajobrazowym we wsi Wojdy

5.41           Lasy , jeziora i rzeka Jerzgnia wyróżniają się istotnymi walorami krajobrazowo-rekreacyjnymi. Wokół jezior rozwija się budownictwo rekreacyjne. Lasy stanowią miejsce rekreacji pieszej

5.42           Wieś Wojdy ze swoim zabytkowym założeniem przestrzennym oraz pojedynczymi  obiektami architektury i budownictwa stanowi spójny element krajobrazu kulturowego rozpatrywanego terenu.

5.43           Wszystkie warianty naruszają tereny lasów. Do fragmentacji dużych terenów leśnych doprowadzi poprowadzenie trasy zgodnie z wariantem 3 i 3a.

5.44           W krajobraz kulturowy ingerują warianty 4 i 4a.

5.45           Wszystkie warianty przecinają dolinę Jerzgni. Warianty  1, 3 i 3a przecinają w rejonach znaczących krajobrazowo.

 

Przyrodnicze obiekty i obszary chronione.

 

Rezerwat Przyrody – Czapliniec Bełda

5.46           Rezerwat Czapliniec – Bełda  obejmuje tereny leśne położone po południowej stronie drogi 61, pomiędzy miejscowością  Bełda i miejscowością Tama.

5.47           Rezerwat powstał w 1930 roku, prawnie został potwierdzony w roku 1958 w celu ochrony kolonii lęgowej czapli siwej.

5.48           Przedmiotem ochrony są również siedliska boru sosnowego i torfowiska przejściowego z wieloma rzadkimi gatunkami roślin na których to siedliskach osiadła czapla.

5.49           Pod koniec lat siedemdziesiątych ub. stulecia czaple opuściła teren rezerwatu, przeniosły się w pobliże zatoki Jeziora Rajgrodzkiego, zakładając gniazda na wysokich sosnach.

5.50           Rezerwat nadal istnieje, jego wartością są  200 – letnie sosny, 150-leteni świerkiem, a zagłębieniach wytopiskowych torfowiska z gatunkami roślinności chronionej.

5.51           Obecnie północna granica rezerwatu bezpośrednio sąsiaduje z drogą 61,

5.52           Warianty 3 i 3a przechodzące przez las w pobliżu rezerwatu przecinają szlaki migracyjne  fauny i doprowadzą do defragmentacji terenów leśnych, znacznie  zmniejszy się baza zasilająca Rezerwat

5.53           Pozostałe warianty rozpoczynają swój bieg w ciągu drogi 61 w odległości około 300m na wschód od rezerwatu. W miejscu tym planowany jest węzeł.

5.54           Warianty te  nie przecinają jednak szlaków migracyjnych , których elementem jest Rezerwat.

 

Obszar Chronionego Krajobrazu  „Pojezierze Rajgrodzkie”

5.55           Obszar Chronionego Krajobrazu  „Pojezierze Rajgrodzkie” obejmuje  dużą część gminy Rajgród

5.56           Aktualną Podstawą Prawną jest Rozporządzenie nr 12/05 wojewody Podlaskiego z dnia 25 lutego z 2005 roku w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu  „Pojezierze Rajgrodzkie” położonego na terenie woj. podlaskiego ( Dz. Urz. Woj. Podlaskiego nr 54 z 8 marca 2005 r., poz. 725).

5.57           Wszystkie warianty przechodzą przez tereny położone w/w obszarze

5.58           Ustalenia ochronne w  § 4 pkt 1.4  wprowadzają  zakaz „ …wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem p