viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2012

Wypłaty dla przedsiębiorców poszkodowanych przez DSS i Covec dobiegają końca.

14-12-2012

Dobiega końca wypłata zaliczek dla przedsiębiorców, których należności za zrealizowane i odebrane prace w ramach budowy autostrady A2 na odcinku od granicy województwa łódzkiego/mazowieckiego do węzła Konotopa nie zostały zaspokojone przez głównych wykonawców, tj. konsorcja firm:

- Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w upadłości układowej, Bögl a Krýsl, k.s., Praha-Zbraslav, Bögl a Krýsl Polska Sp. z o.o., 43-400 Cieszyn.

- China Overseas Engineering Group Co. Ltd. z siedzibą w Pekinie, Shanghai Construction (Group) General Co. z siedzibą w Szanghaju, China Railway Tunnel Group Co., Ltd z siedzibą w Luoyuang, DECOMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

 

Spośród 122 wniosków, które wpłynęły do Oddziału, 92 spełniały warunki określone w Ustawie z dn. 28.06.2012r. Wypłacono 89 przedsiębiorcom 50 procentowe zaliczki w kwocie ponad 17,5 mln zł. Pozostałe trzy wnioski są niekompletne. Po uzupełnieniu ich o wymagane Specustawą dokumenty, Oddział w Warszawie przekaże dyspozycje wypłat do banku.

 

W ramach solidarnej odpowiedzialności – art. 647 Kodeksu Cywilnego, wpłynęło 28 wniosków, z czego 2 zostały odrzucone z uwagi na brak potwierdzenia wykonania i odebrania robót. Łączna kwota wypłat dla podwykonawców konsorcjów firm:

- Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w upadłości układowej, Bögl a Krýsl, k.s., Praha-Zbraslav, Bögl a Krýsl Polska Sp. z o.o., 43-400 Cieszyn.

- China Overseas Engineering Group Co. Ltd. z siedzibą w Pekinie, Shanghai Construction (Group) General Co. z siedzibą w Szanghaju, China Railway Tunnel Group Co., Ltd z siedzibą w Luoyuang, DECOMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wynosi ponad 63 mln zł.

 

Od 07.12.2012r., przez trzy tygodnie Przedsiębiorcy, których należności za zrealizowane i odebrane prace w ramach kontraktu „Dostosowanie Trasy Armii Krajowej do parametrów drogi ekspresowej S-8 na odcinku: Al. Prymasa Tysiąclecia w Warszawie – ul. Piłsudskiego w Markach” Etap I: Dostosowanie Trasy Armii Krajowej do parametrów drogi ekspresowej S-8 na odcinku: węzeł „Modlińska” – węzeł „Piłsudskiego” w Markach” nie zostały zaspokojone przez Wykonawcę –J&P-AVAX, mogą składać zgłoszenia należności wraz z kompletem dokumentów, o których mowa w Ustawie z dnia 28.06.2012r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców (mikro, małych bądź średnich), wynikających z udzielonego zamówienia publicznego (Dz. U. z 03.08.2012 poz.891).

 

Dla przypomnienia, zgodnie z Ustawą z dnia 28.06.2012r., kompletne dokumenty powinny zawierać:

 

  1. oświadczenie, złożone w obecności notariusza lub w obecności pracownika GDDKiA, iż należności wymienione w dokumentach wymienionych w pkt 2-6 zgłoszenia wynikają ze zrealizowanych i odebranych dostaw/usług związanych z realizacją zamówienia publicznego pod nazwą (tu dokładna nazwa kontraktu) oraz że nie są objęte gwarancją udzieloną przez Wykonawcę i nie zostały zaspokojone przez Wykonawcę.

Oświadczenie powinno zawierać klauzulę:

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie nieprawdziwego oświadczenia

 

2. oryginał lub notarialnie poświadczony dokument zawierający pisemne oświadczenie Wykonawcy o uznaniu należności przez Wykonawcę;

albo poświadczone za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę kopie:

a. doręczonego Wykonawcy wezwania do zapłaty należności, którego termin upłynął bezskutecznie,

b. pozwu wniesionego przeciwko Wykonawcy o zapłatę należności albo zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym,

c. umowy zawartej z Wykonawcą;

 

3. oryginał/poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających spełnienie definicji, mikro/mini/średniego przedsiębiorcy. Są to:

a. oryginał zaświadczenia z ZUS o ilości zatrudnionych osób w dwóch ostatnich kalendarzowych latach działalności firmy

b. Kopia deklaracji PIT lub CIT złożonej we właściwym urzędzie skarbowym, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Przedsiębiorcę , za dwa ostatnie lata działalności firmy, albo bilans potwierdzony przez biegłego rewidenta, za dwa ostatnie lata działalności firmy.

 

4 poświadczone za zgodność z oryginałem przez Przedsiębiorcę kopie faktur potwierdzających istnienie należności wobec Wykonawcy;

 

5. odpis/notarialnie poświadczone nieprawomocne orzeczenie sądu (wyroku, nakazu zapłaty) zasądzającego na moją rzecz należność od wykonawcy[4]

albo

odpis z sądu spisu wierzycieli złożonego w sądzie przez Wykonawcę wraz ze złożeniem wniosku o upadłość z podaniem adresów jego wierzycieli i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty, a także listę zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na jego majątku wraz z datami ich ustanowienia;

 

6. Przedsiębiorca składa oświadczenie spisane w obecności notariusza lub pracownika GDDKiA

a. W przypadku kiedy Przedsiębiorca samodzielnie  wykonywał prace na rzecz Wykonawcy należy dołączyć oświadczenie o treści:

„Oświadczam, że prace na rzecz Wykonawcy przy realizacji kontraktu (tu pełna nazwa kontraktu) wykonywane były samodzielnie,  w związku z tym nie zalegam z płatnościami dla innych podmiotów”

Oświadczenie powinno zawierać klauzulę:

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie nieprawdziwego oświadczenia

b. W przypadku kiedy Przedsiębiorca wykonywał prace z udziałem innych podmiotów (podwykonawców) po otrzymaniu zaliczki Przedsiębiorca  składa oświadczenie o treści:

„Oświadczam, że otrzymana zaliczka za prace wykonane przy realizacji kontraktu (tu pełna nazwa kontraktu) została w całości wykorzystana na spłatę należności moich podwykonawców”

Oświadczenie powinno zawierać klauzulę:

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie nieprawdziwego oświadczenia

 

7. numer rachunku bankowego, na który należności określone w ustawie powinna zostać wpłacona.

 

Pieniądze na wypłaty dla poszkodowanych przedsiębiorców są regulowane ze środków Krajowego Funduszu Drogowego. GDDKiA kontynuuje procedurę dochodzenia zwrotu środków od wykonawców. Wypłaty dla podwykonawców dokonywane z tytułu solidarnej odpowiedzialności, są potrącane z faktur od generalnych wykonawców.