viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAOpłaty skarbowe

16-01-2020

Opłaty skarbowe

 

Opłaty skarbowe ( stosowane w procedurze ochrony pasa drogowego)

 

 

 

 

·        Ustawa z dnia 17.11.2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz.U nr 225 poz. 1635)

 

 

 

 

 

W świetle obowiązującej ustawy :

 

 

 

 

 

1. Zwolnione z obowiązku ponoszenia opłaty skarbowej są

 

 

 

 

 

1)      Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

 

 

2)      Zgody na przebudowę i remont obiektów budowlanych lub urządzeń

 

 

3)      Zgody na umieszczenie nadziemnych urządzeń liniowych w odległości mniejszej niż 5 m od granicy pasa drogowego

 

 

4)      Zgody na usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze w odległości mniejszej niż wskazano w art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych

 

 

5)      Pozwolenia na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

 

 

 

 

 

2. Pobiera się opłatę skarbową od :

 

 

 

 

 

1)      Zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny na podstawie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym – opłata wynosi – 48 zł

 

 

2)      Pełnomocnictw lub prokury, odpisu, wypisu lub kopii ( pełnomocnictwa lub prokury) w wysokości – 17 zł z zastrzeżeniem, że mocodawca pełnomocnika jest zwolniony z obowiązku zapłaty opłaty na podstawie art. 7 ustawy o opłacie skarbowej ( np. pełnomocnik jednostki budżetowej, samorząd terytorialny – gminy)

 

 

3)      Zgody na wykonanie lub przebudowa zjazdu w kwocie – 82 zł ( nie dotyczy budownictwa mieszkaniowego, które nie podlega opłacie skarbowej)

 

 

 

Od dnia 1 stycznia 2020 r., zmienił się nr konta bankowego ,na które należy wnosić opłatę skarbową w związku z decyzjami na lokalizację zjazdów.

 

Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu m. st. Warszawy

 

Urząd Dzielnicy Wola

al. „Solidarności” 90

01-003 Warszawa

Nr konta  21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

 

Dodatkowo,na stronie internetowej ww. urzędu znajduje się aktualny nr konta bankowego.

 

 

 


 1. Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt, burmistrz, prezydent miasta

 

 

 

 

 

1.      Zgodnie z art. 8, ust. 1 ustawy o opłacie skarbowej od dokonania czynności urzędowej, wydania zaświadczenia, zezwolenia dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego lub na konto organu podatkowego właściwego ze względu na siedzibę organu ( GDDKiA )

 

 

 

 

 

2.      Opłata skarbowa za pełnomocnictwa, prokurę, odpisy, wypisy, kopie ( pełnomocnictw, prokury) dokonywana jest gotówką w kasie lub na konto organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce złożenia w/w dokumentu.

 

 

 

 

 

W przypadku pełnomocnictw załączonych do wniosków składanych w Oddziale – organem właściwym jest Prezydent Miasta Wrocławia, a w Rejonie – Burmistrz, Wójt.

 

 

 

 

 

3.      Zgodnie z art. 11 ustawy należy przekazać organowi podatkowemu właściwemu w

 

 

      sprawie opłaty skarbowej co miesiąc do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu,

 

 

      w którym nie uiszczono należnej opłaty skarbowej informację o nie uiszczonej

 

 

      opłacie.

 

 

               Informacja ta zgodnie z art. 11, ust. 3 ustawy winna zawierać imię i nazwisko/

 

 

               nazwę firmy, adres podmiotu zobowiązanego do uiszczenia należnej opłaty w tym

 

 

              dane jednoznacznie identyfikujące ten przedmiot.

 

 

 

 

 


 1. Czynność urzędowa, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego nie podlega opłacie skarbowej ( art. 2, ust. 1 pkt. 2 ustawy), natomiast pełnomocnictwo w tym zakresie podlega opłacie chyba, że podmiot, który występuje w sprawie jest zwolniony z opłaty skarbowej.

 2. Jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik i przekłada pełnomocnictwo nieopłacone to wezwanie do opłaty należy kierować do pełnomocnika.

 3. W przypadku, gdy opłata od czynności urzędowej zaświadczenia, zezwolenia jest wymagana a nie została uiszczona to wzywa się stronę w trybie art. 64 § 2 k.p.a do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięci tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia, chyba że będzie miał zastosowanie art. 261 § 4 k.p.a i sprawa zostanie rozpoznana pomimo nie uiszczenia opłaty skarbowej ze względu na ważny interes strony lub względy społeczne ( wszystkie przesłanki z art. 261 § 4 k.p.a ). Brak opłaty skarbowej od pełnomocnictwa nie wstrzymuje rozpatrzenia sprawy.

 4. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek. Opłata podlega zwrotowi – od wydania zaświadczenia, zezwolenia jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia, od dokonania czynności urzędowej – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej.

 

 

 

 

 

·        Rozporządzenie z dnia 21.12.2006 r. w sprawie dokumentowania zapłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu ( Dz.U nr 246, poz. 1804)

 

 

 

 

 

1.      Dokumentowanie zapłaty opłaty skarbowej, zwrot opłaty i sposób sporządzania adnotacji potwierdzających zapłatę opłaty skarbowej, zwolnienie od niej lub wyłączenie określa w/w Rozporządzenie.

 

 

 

 

 

 1.  
  1.  

   1. Zgodnie z art. 5 wydając dokument organ umieszcza adnotację potwierdzoną pieczęcią urzędową oraz podpisem osoby dokonującej adnotacji z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego :

 

 

a)      gdy dokonano opłaty skarbowej- adnotacja zawiera wysokość uiszczonej opłaty, datę wpłaty, numer pokwitowania lub numer rachunku bankowego urzędu miasta/gminy

 

 

b)      gdy czynność urzędowa, zezwolenie, zaświadczenie nie podlega opłacie skarbowej lub jest z niej zwolnione – adnotacja określa podstawę prawną wyłączenia lub zwolnienia

 

 

c)      gdy przepisy szczególne dopuszczają możliwość rozpatrzenia wniosku pomimo nie uiszczenia opłaty – adnotacja określa podstawę prawną jej nie pobrania.

 

 

Przepisem prawnym umożliwiającym rozpoznanie sprawy mimo nie uiszczenia opłaty skarbowej jest art. 261 § 4 KPA. Przepis ten ma charakter wyjątku ( ważny interes strony lub względy społeczne)

 

 

d)      również jeżeli pełnomocnictwo nie podlega opłacie skarbowej ( art. 7 ustawy) lub jest zwolnione należy uczynić na nim adnotację, podając podstawę prawną zwolnienia potwierdzoną urzędową pieczęcią wraz z podpisem osoby, stanowiskiem służbowym.

 

 

2.      § 5 w/w Rozporządzenia wymaga potwierdzenia zamieszczonej adnotacji pieczęcią urzędową ( okrągłą)

 

 

 

 

 

·        Zgodnie z art. 9.

 

 

- ust. 1. opłata skarbowa podlega zwrotowi :

 

 

1)      od dokonania czynności urzędowej – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej

 

 

2)      od wydania zaświadczenia lub zezwolenia ( pozwolenia, koncesji) – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia ( pozwolenia, koncesji)

 

 

- ust. 2 Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.

 

 

- ust. 3 Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat licząc od końca roku,

 

 

   w którym dokonano zapłaty, opłaty.

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 10 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi w drodze rozporządzenia sposób zwrotu opłaty skarbowej oraz szczegółowy sposób potwierdzenia przez organy administracji rządowej i samorządowej oraz inne podmioty zapłaty skarbowej.