viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAPrzejazdy Nienormatywne

Jak otrzymać zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego

Jak otrzymać zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego

Pojazd nienormatywny jest to pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych lub którego wymiary lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych.

 

Ruch pojazdu nienormatywnego jest dozwolony pod warunkiem uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego odpowiedniej kategorii wydawanego, w drodze decyzji administracyjnej, przez właściwy organ.

 

Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego wydaje się w drodze decyzji administracyjnej na podstawie pisemnego wniosku zainteresowanego podmiotu zwanym Wnioskodawcą, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie prawo o ruchu drogowym i kodeksie postępowania administracyjnego.

 

Wniosek

W celu uzyskania zezwolenia, należy złożyć pisemny wniosek do Organu wydającego zezwolenie - wzór wniosków dla kategorii od III do V klikając - zobacz  

 

Wszystkie pola powinny być wypełnione (proponujemy pismo drukowane dla czytelności wniosku), a wniosek przez Wnioskodawcę podpisany.

Wszelkie dodatkowe informacje, nie wynikające z treści wniosku należy wskazywać na odrębnym piśmie dołączanym do wniosku.

 

- Wniosek dotyczący:

 • przejazdu dla podmiotu zagranicznego i krajowego na przejazd pojazdu nienormatywnego przekraczającego granicę Rzeczypospolitej Polskiej,
 • przejazdu dla podmiotu zagranicznego z siedzibą w Unii Europejskiej na przejazd pojazdu nienormatywnego nieprzekraczającego granicy Rzeczypospolitej Polskiej,

należy złożyć w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przy ul. Wroniej 53 w Warszawie (00-874), tel. 22 375 86 58, 375 86 57, fax: 22 375 87 58, 375 87 59.

 

- Wniosek dotyczący:

 • przejazdu dla podmiotu krajowego na przejazd pojazdu nienormatywnego nieprzekraczającego granicy Rzeczypospolitej Polskiej,
 • dla podmiotu krajowego na przejazd pojazdu nienormatywnego przekraczającego granicę Rzeczypospolitej Polskiej,

należy złożyć w siedzibie jednego z szesnastu oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, których adresy dostępne są tutaj .

 

UWAGA: Wniosek dla podmiotu krajowego na przejazd pojazdu nienormatywnego przekraczającego granicę Rzeczypospolitej Polskiej w zależności od miejsca wpływu wniosku o wydanie zezwolenia, rozpoznaje Oddział lub Centrala GDDKiA;

 

Wniosek, zgodnie z ww. właściwością, może być wniesiony do Centrali lub Oddziału GDDKiA:

 • osobiście (w formie pisemnej) ,
 • drogą pocztową na adres organu (właściwego Oddziału lub Centrali GDDKiA),
 • za pomocą telefaksu,
 • za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę     podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (np. E-PUAP, elektroniczny/uwierzytelniony podpis).

 

UWAGA: Wnioski kierowane na adresy e-mail pracowników GDDKiA nie stanowią, zgodnie z przepisami kpa, formalnych wniosków stanowiących podstawę do wszczęcia postępowania administracyjnego.

 

 

 

Pełnomocnictwo

 

 • W przypadku, gdy wniosek o wydanie zezwolenia jest podpisywany w imieniu Wnioskodawcy przez pełnomocnika (np. pracownika wnioskodawcy czy osoby trzeciej) należy wraz ze składanym wnioskiem dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale. Do złożonego dokumentu pełnomocnictwa należy załączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł (opłata nie dotyczy pełnomocnictwa dla najbliższej rodziny). Opłatę skarbową uiszcza się na rachunek organu podatkowego (urzędu miasta, gminy, dzielnicy) właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu. Numery rachunków bankowych organu podatkowego dostępne są na stronie internetowej danego urzędu. Często na potrzeby opłaty skarbowej jest specjalny rachunek bankowy, odrębny od innych podatków i opłat.
 • W przypadku, gdy zezwolenie będzie odbierane przez osobę nie będącą Wnioskodawcą należy przed odebraniem właściwego zezwolenia przedłożyć oryginalne lub poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ pełnomocnictwo upoważniające do odbioru zezwolenia. Przedłożone w ww. formie pełnomocnictwo do odbioru nie wymaga uiszczenia opłaty skarbowej.
 • Wnioskodawca może być zwolniony od obowiązku udzielenia pełnomocnictwa, jeżeli prowadzi firmę i opublikuje w urzędzie, w którym rejestrował firmę (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub w Krajowym Rejestrze Sądowym) informację o pełnomocnikach uprawnionych do  podpisywania wniosków o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych lub też do odbioru zezwoleń na taki przejazd. Szczegółowe zasady dotyczące publikowania w CEIDG informacji o pełnomocnikach i prokurentach znajdują się w rozdziale VI ustawy o CEIDG.

 

Zezwolenia

Akty prawne regulujące wydawanie zezwolenia na przejazdy pojazdów nienormatywnych, tabela kategorii zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego, cennik, organy wydające zezwolenia (także inne niż III-V) oraz numery kont bankowych, na które należy wpłacać opłaty za zezwolenia kat. III-V na przejazd pojazdu nienormatywnego znajdują się na stronie internetowej GDDKiA - zobacz  

 

1. Zezwolenia kategorii III-IV

Zezwolenia kategorii od III do IV, wydaje się w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku, do którego należy dołączyć (wraz z wnioskiem) dokument w postaci dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia.

 

Zezwolenie zostaje wydane po wpłynięciu opłaty na odpowiedni, zgodnie z miejscem złożenia wniosku, rachunek bankowy.

2. Zezwolenie kategorii V

Zezwolenie kategorii V, wydaje się w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia wniosku lub 30 dni w przypadku wymogu określenia zakresu przystosowania infrastruktury drogowej położonej na trasie przejazdu.

 

Wnioskodawca, w przypadku wymogu określenia zakresu przystosowania infrastruktury drogowej położonej na trasie przejazdu, jest powiadamiany niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpłynięcia do organu wniosku o wydanie zezwolenia, o przedłużeniu terminu wydania zezwolenia kategorii V do 30 dni.

 

Wnioskodawca, zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego jest również powiadamiany niezwłocznie o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminach określonych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, z przyczyn określonych w art. 35 k.p.a. (np. ograniczenia panujące na drogach wpływają na wydłużenie trasy przejazdu, z powodu konieczności wytyczenia objazdów, czy też braki formalne wniosku jak brak wypełnionych wszystkich pól wniosku lub wypełnionych pól wniosku niezgodnie z ich treścią oraz brak opłaty za przejazd).

 

Każdy złożony wniosek na przejazd rozpatrywany jest indywidualnie, a trasa przejazdu wyznaczana jest z uwzględnieniem parametrów pojazdu.

 

Organ wydający zezwolenie musi uzyskać zgodę wszystkich zarządców dróg, tj. wojewódzkich, powiatowych czy gminnych, koncesjonariuszy autostrad, a w granicach miast na prawach powiatu - za wyjątkiem dróg ekspresowych i autostrad - prezydentów miast (np. Warszawy), po których będzie się odbywał przejazd.

 

Przy ustalaniu trasy przejazdu dla pojazdu nienormatywnego bierze się pod uwagę stan techniczny dróg i obiektów mostowych oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przejazd pojazdu nienormatywnego nie może powodować przekroczenia bezpiecznego poziomu wytężenia materiału w konstrukcji niosącej drogowego obiektu inżynierskiego.

 

Istotne są również aktualnie panujące warunki na drodze, jak roboty drogowe lub inne utrudnienia uniemożliwiające przejazd.

 

Po dokonaniu wszystkich czynności związanych z uzgodnieniami trasy oraz uiszczeniu opłaty w wymaganej wysokości, organ wydaje zezwolenie w drodze decyzji administracyjnej, uwzględniając w zezwoleniu warunki przejazdu podane przez uzgadniających trasę zarządców dróg.

 

W przypadku zmiany wniosku przez wnioskodawcę np. w zakresie terminu przejazdu czy też trasy przejazdu, uzyskanie zezwolenia może się wydłużyć z uwagi na konieczność ponownego uzyskania niezbędnych uzgodnień nowego terminu czy nowej trasy przejazdu. Wnioskodawca o każdym przypadku nie załatwienia sprawy w terminie zostaje o tym fakcie powiadomiony w formie przewidzianej w k.p.a.

 

WAŻNE

- We wniosku o wydanie zezwolenia kategorii V należy:

 • wyszczególnić tylko jeden numer rejestracyjny ciągnika i jeden numer rejestracyjny naczepy,
 • wskazać 14 dniowy lub 30 dniowy termin przejazdu odpowiednio dla przejazdu jednokrotnego i wielokrotnego,
 • W uzasadnionych przypadkach, m.in. konieczności zastosowania do jednego przejazdu więcej niż jednego ciągnika lub wielu modułów naczepy, należy wyszczególnić ich numery rejestracyjne z zastosowaniem łącznika „+”.

 

- Zezwolenie kategorii V wydawane jest na przejazd po wyznaczonej trasie, przy czym w przypadku zezwolenia na jednokrotny przejazd, przejazd powrotny należy traktować jako nowy przejazd, na który należy uzyskać stosowane (osobne) zezwolenie poprzedzone złożonym nowym wnioskiem.

 

- Przed wydaniem zezwolenia należy uiścić odpowiednią opłatę na rachunek bankowy Centrali lub właściwego Oddziału GDDKiA.

- W przypadku niewydania zezwolenia, zwrot opłaty następuje na podstawie pisemnego wniosku wnioskodawcy skierowanego do GDDKiA do którego wpłynął wniosek.

 

- Niewydanie zezwolenia zgodnego z wolą Wnioskodawcy może nastąpić, w szczególności na skutek:

- pisemnej rezygnacji wnioskodawcy;

- braku wniesienia opłaty za zezwolenie;

- upływu terminu przejazdu wskazanego we wniosku oraz terminu ważności uzgodnień z innymi zarządcami dróg;

       - przewozu ładunków innych niż ładunek niepodzielny (ładunek niepodzielny to taki, który bez niewspółmiernie wysokich kosztów lub ryzyka powstania szkody nie może być podzielony na dwa lub więcej mniejszych ładunków);

       - braku zgody na przejazd zarządcy drogi, właściwego dla trasy przejazdu;

       - braku możliwości wyznaczenia trasy przejazdu zapewniającej bezpieczeństwo oraz efektywność ruchu drogowego, a w szczególności:

                   - natężenie ruchu uniemożliwia bezpieczny przejazd pojazdu nienormatywnego,

                   - stan technicznej sprawności budowli usytuowanych w ciągu rozpatrywanej trasy przejazdu, określony na podstawie przepisów Prawa budowlanego, uniemożliwia przejazd,

                   - przejazd stwarza zagrożenia stanu technicznego obiektów budowlanych położonych w pobliżu trasy przejazdu.

 

Warunkiem wyznaczenia trasy przejazdu pojazdu nienormatywnego i udzielenie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych jest stan techniczny drogi spełniający następujące wymagania:

- na drodze nie występują przełomy lub osuwiska;

- wysokość skrajni drogi lub drogowego obiektu inżynierskiego jest przynajmniej o 0,1 m

większa niż wysokość pojazdu wraz z ładunkiem; w przypadku obiektu inżynierskiego

dotyczy to każdego punktu obiektu w miejscu przejazdu;

- szerokość skrajni drogi lub drogowego obiektu inżynierskiego jest przynajmniej o 1,0 m

większa niż szerokość pojazdu wraz z ładunkiem;

- ocena stanu technicznego dźwigarów lub pomostu obiektu mostowego dokonywana

zgodnie z przepisami o numeracji i ewidencji dróg publicznych oraz obiektów mostowych

jest równa lub większa niż 3 (w skali od 0 do 5).

- przejazd pojazdu nienormatywnego nie może powodować przekroczenia bezpiecznego

poziomu wytężenia materiału w konstrukcji nośnej drogowego obiektu inżynierskiego,

określonego za pomocą parametrów:

       - w konstrukcji niosącej przęseł nie powstają siły wewnętrzne większe od wywołanych charakterystycznym obciążeniem przyjętym do projektowania zwiększonym o 30% lub

       - w wyniku analizy sił wewnętrznych i naprężeń:

- w stali konstrukcyjnej i zbrojeniowej - naprężenia główne nie przekraczają 2/3

wytrzymałości charakterystycznej stali,

- w betonie zbrojonym i sprężonym - naprężenia główne nie przekraczają 2/3

wytrzymałości charakterystycznej betonu na ściskanie,

- w betonie sprężonym - naprężenia rozciągające nie przekraczają wytrzymałości

charakterystycznej betonu na rozciąganie,

- w stali sprężającej - naprężenia trwałe nie przekraczają 1/2 wytrzymałości    charakterystycznej stali.

 

W przypadku niespełnienia ww. warunków wydawana jest decyzja odmowna.

 

Odbiór zezwolenia

Wydane zezwolenie doręcza się:

- pocztą, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (tzw. zwrotne potwierdzenie odbioru na zasadach k.p.a.) stronie lub pełnomocnikowi;

- osobiście stronie postępowania w siedzibie organu;

- osobiście pełnomocnikowi w siedzibie organu, w sytuacji udzielenia upoważnienia dla osoby trzeciej do odbioru zezwolenia w miejscu złożenia wniosku.

 

UWAGA:

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 informujemy, że osobisty odbiór zezwoleń w Centrali Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad jest zawieszony do odwołania.