viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAZasady współpracy

Zasady współpracy WTiJBD-LD - Zleceniodawca

 

Wybór metody badawczej

Podstawą realizacji każdego projektu danej inwestycji są SST (Szczegółowe Specyfikacje Techniczne), które specyfikują wszystkie wymagania wykonawcze oraz wymagania dotyczące odbiorów robót, w tym w szczególności metody badawcze, w oparciu o które wykonywane są badania w Laboratorium. Laboratorium stosuje wydania norm aktualne w dniu złożenia ofert w przetargu na roboty, którego dana SST dotyczy. Wszelkie zmiany od poniższych zapisów podlegają uzgodnieniu z Klientem.

 

Zlecenia i Protokoły pobrania próbek do badań

Wydział Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowe realizuje badania i pobiera próby w terenie na podstawie otrzymanych zleceń. Klient wystawia zlecenia na odpowiednich wzorach zleceń. Aktualne wzory zleceń badań dla poszczególnych Zespołów WTiJBD-LD znajdują się w zakładkach Zespołów. W przypadku zleceń, które poprzedzone są pobraniem próbki przez podmiot zlecający, Klient zobowiązany jest dostarczyć do Laboratorium wraz ze zleceniem Protokół pobrania i przyjęcia próbek (wzory Protokołów pobrania i przyjęcia próbek znajdują się w zakładkach Zespołów) lub wypełniony druk przedmiotowego protokołu, stosowany u Klienta (o ile zawiera wszystkie niezbędne informacje wymagane przez normę PN-EN ISO/IEC 17025 oraz daną normę badawczą). Brak Protokołu pobrania i przyjęcia próbek/analogicznego dokumentu stosowanego u Klienta uniemożliwia przyjęcie zlecenia do realizacji. W celu usprawnienia realizacji zlecenia, na prośbę Klienta dopuszcza się możliwość przesłania kopii podpisanego zlecenia na wykonanie badań drogą mailową na adres sekretariatu Laboratorium (w formie pliku PDF) bądź pocztą (w formie papierowej). W podanym przypadku oryginał zlecenia dostarczany jest w późniejszym terminie. W sytuacji, gdy do zlecenia dołączona jest próbka/próbki do badań, Zleceniodawca przekazuje próbkę/próbki Personelowi Laboratorium, odpowiedzialnemu merytorycznie za przeprowadzenie badań w danym Zespole.

 

Stwierdzanie zgodności/niezgodności z wymaganiami

Jeżeli wymagane jest przez Klienta stwierdzenie zgodności lub niezgodności: - Klient dostarcza wraz ze zleceniem specyfikacje lub wymagania, które mają zostać zastosowane i określa zasadę podejmowania decyzji, - jeśli Klient nie określił zasady podejmowania decyzji, Laboratorium przyjmuje zasadę podejmowania decyzji, opartą na regulacjach zawartych w dokumencie ILAC G8:03/2009 z zastosowaniem punktu 2.7. Wówczas w sprawozdaniu z badań zawierana jest informacja o poniższej treści: Stwierdzenia zgodności z wymaganiami uwzględniają postanowienia dokumentu ILAC G8:03/2009, p.2.7.

 

Odbiór sprawozdań z badań

Odbiór oryginałów sprawozdań z badań odbywa się w sekretariacie WTiJBD-LD. Pracownik Sekretariatu WTiJBD-LD odpowiedzialny jest za przekazanie oryginału Sprawozdań z badań do Klienta, w zakresie zgodnym ze zleceniem i uzgodnieniami z Klientem. Sprawozdania z badań mogą być przekazane Klientowi protokołem przekazania, który zawierać musi wykaz Sprawozdań z badań, datę przekazania oraz potwierdzenie odbioru Sprawozdań przez Klienta wraz z jego podpisem. Na prośbę Klienta istnieje możliwość przesłania Sprawozdania z badań droga mailową (w formie pliku PDF) lub pocztą tradycyjną (w formie papierowej). Inna forma przesyłania jest niedopuszczalna.

 

Linki do wzorów zleceń i Protokołów pobrania próbek dla poszczególnych Zespołów:

 

Zespół Asfaltów i Mieszanek Mineralno-Asfaltowych

Zespół Betonu i Materiałów Wiążących

Zespół Diagnostyki Nawierzchni

Zespół Gruntów i Geotechniki

Zespół Kruszyw