viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiABudowa obwodnicy Zabierzowa w ciągu drogi nr 79

26-02-2020

Budowa obwodnicy Zabierzowa w ciągu drogi nr 79.

Oddział: Kraków

długość – ok.10.2 km

obecny etap – w przygotowaniu

wartość projektu: łączna wartość z przygotowaniem, wykupami, archeologią, nadzorem i realizacją 295 900,0 tys. zł

1. Etap zrealizowany:

STEŚ odebrany 2015-06-30

DŚU wydana 2016-10-28

DŚU ostateczna 2017-03-22

 

2. Etap w realizacji:

Podpisano umowę na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej obwodnicy Zabierzowa, w ciągu drogi krajowej nr 79 wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych i sprawowaniem nadzoru autorskiego nad budową: 15 listopada 2019 r.

Wykonawca : Mosty Katowice Sp. z o.o. Koszt: 3 min 839 mln zł.

Wszczęcie postepowania na budowę planowane jest w 2021 r. Zakończenie realizacji : 2024 r.

 

II. Opis inwestycji:

 

1.Przebieg drogi

 

Rozważany odcinek drogi biegnie od węzła Modlniczka (dawniej Radzikowskiego) po północnej stronie miejscowości Zabierzów i rzeki Rudawa  do włączenia do istniejącej DK79 w miejscowości Rudawa .Przynależność terytorialna :woj. małopolskie , starostwo krakowskie, Gmina Wielka Wieś i Gmina Zabierzów. 

 Początek:                odcinek projektowanej obwodnicy Zabierzowa rozpoczyna się na zjeździe z węzła   Modlniczka (dawniej  Radzikowskiego), ok. 200m za węzłem na ul. Krakowskiej w Zabierzowie.

Koniec:                      obwodnica kończy się na włączeniu w istniejący przebieg DK79 w miejscowości Rudawa ok.10.0 km licząc od punktu początkowego projektowanej obwodnicy.

 

 

GDDKiA

 

 

 1. Podstawowe parametry techniczne

 

 • klasa drogi  GP

            przekrój - odcinek 1 - 2x2 ,odcinek 2 – 1x2

 • prędkość projektowa – 70/80     km/h
 • prędkość miarodajna – 100        km/h
 • szerokość pasa ruchu - 3,50 m
 • podstawowa szerokość pasa dzielącego –  2.5m- 5,00 m
 • podstawowa szerokość pobocza gruntowego – 1,5 m
 • obciążenie -115 kN/oś
 • kategoria ruchu KR5

 

2. Zakres inwestycji

Inwestycja obejmuje swym zakresem budowę obwodnicy miejscowości Zabierzów na dk 79 (po stronie północnej), klasy GP o długości 10,167 km, która omija tereny zabudowane, a jednocześnie obsługuje tereny przyległe poprzez drogi zbiorcze i 3 skrzyżowania (w Zabierzowie, Bolechowicach i Rudawie). W ramach inwestycji wykonana się budowę i przebudowę obiektów inżynierskich, budowę przejść dla zwierząt, przebudowę infrastruktury teletechnicznej, przebudowę kanalizacji deszczowej, budowę urządzeń ochrony środowiska, wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego itp.

 

3.Wariantowanie przebiegu drogi

Cała trasa planowanej obwodnicy została podzielona na dwa odcinki( linię podziału trasy na odcinki zaprojektowano za rondem w Bolechowicach ) tak, aby możliwa była analiza wszystkich połączeń sytuacyjnych i wysokościowych. Do analizy przyjęto 3 warianty północne przebiegu obwodnicy na odcinku 1 ( W1,W2,W3 ) i dwa warianty na Odcinku 2 ( W1 i W2). Przedstawiono również połączenia

drogi wojewódzkiej DW 774 z projektowanym przebiegiem obwodnicy. Wszystkie warianty nawiązują do istniejącego przebiegu DK79 oraz istniejącego zagospodarowania. Analizowane również były na odcinku 1 trzy podwarianty, zróżnicowane pod względem połączeń planowanej obwodnicy z istniejącym układem drogowym:  podwariant:  E-wariant „estakadowy”, podwariant P: wariant płaski, podwariant T: wariant „tunelowy”.         

 

4. Obiekty inżynierskie

1 tunel dwukomorowy (na odc.1) z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku pod starodrożem drogi krajowej o długości 370 m, 13 obiektów mostowych (5 na odc. I + łącznik pd. nad potokiem Wedonka oraz 6 na odc. II + łącznica do starodroża DK79)

 

 

III. Ochrona środowiska

Ekrany akustyczne zostały przewidziane wszędzie tam, gdzie tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej znajdować się będą w strefie oddziaływania ponadnormatywnego hałasu komunikacyjnego. Ewentualne zabezpieczenia terenów planowanych pod zabudowę rozpatrywane będą w kolejnych etapach, w miarę zagospodarowywania tych terenów. Budowa urządzeń ochronnych spowoduje obniżenie poziomów hałasu komunikacyjnego w środowisku i tym samym znaczną poprawę standardu klimatu akustycznego w sąsiedztwie trasy. Ekrany zlokalizowane będą możliwie najdalej od istniejących budynków, a najbliżej źródła hałasu, w celu zapewnienia maksymalnej efektywności działania.

Na ekranach przezroczystych umieszczone zostaną pionowe czarne pasy o szerokości 2  cm w odstępie 10 cm w celu zapewnienia widoczności ekranu dla ptaków.

 

Przejścia dla zwierząt będą realizowane  jako : przejścia dolne dla średnich zwierząt  oraz przejścia dolne dla płazów i małych zwierząt.

W przepustach zapewnione zostaną półki dla płazów oraz lądowe pasy po obu stronach cieków. Przewiduje się zastosowanie płotków ochronno- naprowadzających  o długości około 150 m z każdej strony.

Wody opadowe i roztopowe zostaną oczyszczone do parametrów normatywnych w osadnikach  i  na obszarach szczególnie wrażliwych  - w separatorach.

Nadmiar wód zatrzymany zostanie zatrzymany w zbiornikach  retencyjnych.

Wykonane zostaną nasadzenia zastępcze  w stosunku 1:1

 

IV. Podział zadania inwestycyjnego na etapy i kolejność ich realizacji

 

Etap I – Węzeł w Zabierzowie, w km 1+065 wykonany zostanie jako skrzyżowanie jednopoziomowe w postaci ronda i łącznic w układzie docelowym. Odcinek od ronda w Zabierzowie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2131 w Bolechowicach wykonany zostanie jako przekrój jednojezdniowy 1x2 pasy ruchu.

Etap II – zmiana węzła w Zabierzowie w km 1+065 na dwupoziomowy – budowa wiaduktu, oraz budowa drugiej jezdni na odcinku od ronda w Zabierzowie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2131 w Bolechowicach.

 

Z materiałami o inwestycji można się także zapoznać na stronie internetowej http://dk79-zabierzow.pl/.