viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAReklama

Reklamy przy drodze

Reklamy przy drodze

 

Reklama na obszarze przyległym do drogi lub w pasie drogowym

I. Złożenie wniosku


Starający się o możliwość ustawienia reklamy w sąsiedztwie drogi krajowej lub w pasie drogowym winien złożyć w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach wniosek . Druk wniosku dostępny na stronie www.archiwum.gddkia.gov.pl w pasku przesuwnym (na dole strony) pn. „Wzory wniosków, zawiadomień oraz protokołów związanych z zarządzaniem pasem drogowym dróg krajowych”. 

 

II. Miejsce złożenia dokumentów:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45 , 25-950 Kielce
tel.  41 34 574 31, fax.  41 366 48 04

III. Podstawa prawna oraz sposób załatwiania wniosków

Ogólne zasady lokalizowania reklam przy drogach krajowych:
Podstawa prawna
- Załącznik II do Umowy Europejskiej o Głównych Drogach Ruchu Międzynarodowego (AGR) sporządzona w Genewie dnia 15.11.1975 r. w brzmieniu obowiązującym od 24 czerwca 1989 r. zastępując tekst zamieszczony w Dz. U. Nr 10 z 1985 r., poz. 35 określa warunki, jakim powinny odpowiadać główne drogi ruchu międzynarodowego ( pkt.V.3. - wpływ otoczenia na użytkowników dróg);
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (jedn. tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 – ze zm.);
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (jedn. tekst: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 – ze zm.);
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (jedn. tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 – ze zm.);
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 - ze zm.),
Interpretacja ww. ustaw i rozporządzeń
3.1. Na podstawie pkt.VII.4. umowy europejskiej o głównych drogach ruchu międzynarodowego (AGR) – umieszczanie reklam przy drogach międzynarodowych jest zakazane;
3.2. Na podstawie art. 45 ust.1 pkt. 7 prawa o ruchu drogowym – zabrania się umieszczania na drodze lub w jej pobliżu urządzeń wysyłających lub odbijających światło w sposób powodujący oślepienie lub wprowadzających w błąd uczestników ruchu;
3.3. Na podstawie ustawy o drogach publicznych:
a) nie lokalizuje się reklam w pasie drogowym w terenie niezabudowanym – art. 39 ust. 1 pkt. 5,
b) w terenie zabudowanym ustawienie reklamy w pasie drogowym może nastąpić wyłącznie za zgodą zarządu drogi – opłaty za ich umieszczenie nalicza się na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury dnia 18.07.2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (Dz. U. z  2014 r., poz. 1608);
c) poza pasem drogowym tablice reklamowe mogą być sytuowane - po wcześniejszym uzgodnieniu z zarządem drogi - przy zachowaniu minimalnych odległości od krawędzi jezdni podanych w tabeli w art. 43 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych. Dla dróg krajowych w terenie zabudowanym ta odległość wynosi 10 m (20 m dla dróg ekspresowych), a poza terenem zabudowanym 25 m (dla dróg ekspresowych 40 m);
d) odległość ta może ulec zwiększeniu, gdy w planach zagospodarowania przestrzennego gminy jest zarezerwowany pas pod przyszłą rozbudowę lub modernizację drogi (art. 35 ust. 1 i 2).
3.4. Na podstawie prawa budowlanego:
a) reklama trwale związana z gruntem stanowi budowlę zwolnioną z obowiązku pozwolenia na budowę – wymagane jest zgłoszenie do właściwego organu nadzoru budowlanego. Załącznikiem do zgłoszenia winny być wszystkie wymagane uzgodnienia;
b) reklama podświetlana, trwale związana z gruntem, wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.
3.5. Na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – ograniczenia dotyczące umieszczania reklam w obrębie skrzyżowań i zjazdów wynikają z konieczności zapewnienia widoczności dla uczestników ruchu drogowego.