viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAZajęcie pasa drogowego z powodu awarii urządzeń

Awarie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogamiAwarie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogami

 

Awarie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego znajdujących się w pasie drogowym

I. Wymagania formalne

W przypadku konieczności usunięcia awarii urządzeń w pasie drogowym prowadzący roboty niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie właściwy terytorialnie Rejon GDDKiA podlegający Oddziałowi w Kielcach. Zarządca drogi przekazuje pas drogowy w celu usunięcia awarii (na tą okoliczność jest sporządzany protokół przekazania pasa). Zajmujący pas drogowy jest zobowiązany zapewnić bezpieczne warunki dla ruchu drogowego i pieszych oraz przywrócić pas do stanu pierwotnego. Po  zakończeniu robót związanych z usunięciem awarii Zajmujący pas winien poinformować o tym fakcie zarządcę drogi (na tą okoliczność sporządzani jest protokół  odbioru pasa). Po usunięciu awarii i uporządkowaniu terenu pasa drogowego zajmujący winien wystąpić do właściwego Rejonu GDDKiA o naliczenie z tego tytułu opłat. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu usunięcia awarii do pobrania w linku na dole strony.
Wzory protokołów: przekazania pasa drogowego dla wykonawcy robót, odbioru pasa drogowego po wykonaniu robót są dostępne na stronie internetowej www.archiwum.gddkia.gov.pl w przesuwnym pasku (na dole strony) w zakładce pn.: „Wzory wniosków, zawiadomień oraz protokołów związanych z zarządzaniem pasem drogowym dróg krajowych” (lp. 9,10)

II. Miejsce złożenia dokumentów:

 

Właściwy miejscowo Rejon GDDKiA:

Rejon Kielce - 25-756 Kielce, ul. Krakowska 54;
Rejon Busko Zdrój - 28-100 Busko Zdrój, ul. Batalionów Chłopskich 5;
Rejon Opatów - 27-500 Opatów , ul. Ćmielowska 4;
Rejon Starachowice - 27-200 Starachowice, ul. Ostrowiecka 15;
Rejon Jędrzejów - 28-300 Jędrzejów, ul. Kielecka 55.

III. Termin i sposób załatwiania wniosków.

 

Zarządca drogi na wniosek  Wykonawcy robót (Inwestora) wydaje decyzję, w której jest wskazany termin, powierzchnia zajętego pasa drogowego oraz opłata za zajęcie pasa drogowego.
W porozumieniu Strony ustalają również warunki zajęcia pasa drogowego. Zajmujący pas drogowy jest bowiem zobowiązany zapewnić bezpieczne warunki dla ruchu drogowego i pieszych oraz przywrócić pas do stanu pierwotnego, w określonym terminie.
Wydanie opinii w formie pisma w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów. W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy (art. 35 § 3 Kpa).
Jednakże z zarządca dróg krajowych dokłada wszelkich starań, aby sprawy były rozpatrywane w terminie krótszym, bez zbędnej zwłoki.

 

IV. Kary pieniężne


W przypadku zajęcia pasa drogowego bez zawiadomienia zarządcy drogi, przekroczenia ustalonego w porozumieniu terminu i powierzchni zajęcia pasa drogowego zarządca drogi wymierza karę pieniężną w wysokości 10 - krotności opłaty ustalonej zgodnie z art. 40 ust.4 ustawy o drogach publicznych (jedn. tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 – ze zm.)